KONTROLLÜ TESLİMAT

 

1. Giriş

31.03.2007 tarihli 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu yürürlükten kaldırarak, kaçakçılık suç ve kabahatleri ile bunlara verilecek cezalar başta olmak üzere birçok alanda yenilikleri de uygulamaya sokmuştur. Yeni Kanunun getirdiği bu yeniliklerin en dikkat çekici olanlarından bir tanesi ise kontrollü teslimat ile ilgili düzenlemedir. Buna göre, 5607 sayılı Kanun, diğer mücadeleci kurumların yanında Gümrük Müsteşarlığı’na da kontrollü teslimat işlemlerini yürütme yetkisi vermektedir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ”kontrollü teslimat” başlıklı 21 inci maddesi şu hükümleri içermektedir;

“Bu Kanun çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri, 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülür.”

Bilindiği gibi, kontrollü teslimat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 4208 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından 15.09.1997 tarihli 23111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Ancak, 5607 sayılı Kanun gereğince Gümrük Müsteşarlığının da artık bu mücadeleci kurumlar ile birlikte kontrollü teslimat işlemlerini yürütebilmesi mümkün bulunduğundan, ilgili mevzuatta bu yönde değişikliklerin yapılması ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu yazımızda, kontrollü teslimatın ne olduğu, halen bu işlemlerin hangi şartlarda ve ne şekilde yürütüldüğü, Gümrük Müsteşarlığının bu uygulamadaki rolü ve yeni süreçte nasıl yer alabileceği, kontrollü teslimat işlemlerinin gerektiği gibi yapılabilmesini sağlamaya yönelik önerilemiz hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

2. Kontrollü Teslimat Nedir?

4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’un 2 nci maddesinin (c) bendinde kontrollü teslimatın tanımı yapılmıştır. Buna göre;

Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler (herhangi doğal veya sentetik madde), 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini, ifade etmektedir.

Görüldüğü üzere, kontrollü teslimat, tüm suç faillerinin ve her türlü delilin tespiti, suç örgütlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyaların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakledilmelerini sağlayan operasyonel bir faaliyettir. Burada, özellikle uyuşturucu maddeler gibi toplumun sağlık, huzur ve güvenini tehdit eden malları üretmek, yurtiçinde ve yurtdışında dağıtmak ve bu maddelerin kaçakçılığını yapmak üzere oluşturulan ve genellikle de uluslar arası nitelik taşıyan suç örgütlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin 1989 yılında imzaladığı,19 Aralık 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşya kontrollü teslimatın konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca, konu ile ilgili diğer tanımlamaları da burada vermemiz uygun olacaktır.

Kontrollü Giriş: Yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında girmesidir.

Kontrollü Geçiş: Türkiye’den transit geçecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında geçişini, ifade etmektedir.

Kontrollü Çıkış: Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında çıkışı anlamına gelmektedir.

Yurtiçi Kontrollü Teslimat: Ülke içinde hazırlanarak ülke sınırlarını terketmeden ülke içinde bir yerden başka bir yere götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakledilmeleridir.

Öte yandan, 18.10.2006 tarihli Resmi Gazete2de yayınlanarak yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile “karapara” ve “karapara aklama suçu” ifadeleri yeniden tanımlanmıştır. Buna göre;

Suç geliri(Karapara): Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini, ifade etmektedir.

Aklama suçu(Karapara aklama suçu): Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutmak, anlamına gelmektedir.(T.C.K. Mad.282)

3. Kontrollü Teslimatın Şartları

Kontrollü teslimat işlemlerine başlanabilmesi için 4208 sayılı Kanunda sayılan birtakım koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartları aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür;

a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,

b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkân bulunmaması,

c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,

d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,

e) Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,

2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması.

4. Kontrollü Teslimat İşlemlerinin Başlama Süreci

4208 sayılı Kanun’a göre kontrollü teslimat kararı vermeye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Daire Başkanlığı (bundan sonra Başkanlık olarak bahsedilecektir), Kontrollü Teslimat Yönetmeliğinin 5 inci (4208 sayılı Kanunun 2/c maddesindeki şartlar) maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, Kontrollü giriş, geçiş ve çıkış ile yurtiçi kontrollü teslimat kararının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yürütmeye yetkili kılınmıştır. Buna göre;

Başkanlıklardan;

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet birimlerinin,

b) Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Daire Başkanlığı Jandarma birimlerinin,

Kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletir.

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı,

1) Kontrollü teslimata konu olan mal veya fonun bulunduğu yerin,

2) Bu yer belli değil ise kontrollü teslimat talep eden kuruluşun bulunduğu yerin polis veya jandarma görev bölgesinde bulunmasına göre,

Kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ilgili Başkanlığa yapmaktadırlar. Başkanlık da bu talebi ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletmektedir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Müsteşarlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Mali Suçlar Araştırma Kurulu birimleri (1) ve (2) alt bentlerindeki şartları dikkate almadan Başkanlıklardan birine kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ivedi olarak iletebilmeleri mümkün kılınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kontrollü Teslimat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde evrak üzerinde inceleme yaptıktan sonra ivedi olarak kontrollü teslimata karar verebilmektedir.

5. Kontrollü Teslimatın Uygulama Esasları

Kontrollü teslimat kararının Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmesini müteakip kontrollü teslimat uygulaması ilgili birimlerce yürütülmekte ve kontrollü teslimat uygulaması sırasında kullanılacak yöntemler kontrollü teslimatı uygulayan birim tarafından belirlenmektedir.

İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, mahkeme kararı gerekmeksizin kontrollü teslimatı uygulayan birim amiri tarafından kontrollü teslimat uygulaması sona erdirilerek derhal Başkanlığa bilgi verilmektedir.

Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmamaktadır.

Ayrıca, 4208 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.

6. Kontrollü Teslimat işlemlerinde Koordinasyon

Gerek yurtiçi kontrollü teslimat, gerekse kontrollü giriş, geçiş ve çıkışlarda, ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon ilgili Başkanlık tarafından yürütülmektedir. Diğer taraftan, Polis ve jandarma birimleri arasında kontrollü teslimat uygulamasına ilişkin koordinasyon her iki Başkanlıkça bilgi alış verişi ve teknik işbirliği şeklinde sağlanmakta, görevlilere, bu uygulama sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce her türlü yardım ve kolaylığın gösterilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, kontrollü giriş, geçiş ve çıkışlarda, ilgili ülkelerin talebi veya kontrollü teslimatın izlenmesine, gözlenmesine veya soruşturulmasına yardımcı olmak amacıyla kontrollü teslimatı uygulayan birimin veya yetkili mahkemenin gerekli görmesi halinde ilgili Bakanlıkça yurtdışında geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

7. Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği’ne Göre Kontrollü Teslimat

Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği’nin 114 üncü maddesi kontrollü teslimat ile ilgili hükümler içermektedir. Buna göre, Kaçakçılık suçlarının haber alındığı anda ortaya çıkarılması yerine, haber alınan suçun son bulacağı yere kadar izlenmesi ve tespit edilecek her türlü delilin toplanarak yurtiçindeki veya yurtdışındaki suç organizasyonlarının çökertilmesi için, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından Kontrollü Teslimat kararı alınması amacı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı vasıtası ile yazılı olarak talepte bulunulabilecektir.

Ayrıca, yetkili makamca Kontrollü Teslimat Kararı alınıp ilgili İdareye intikal ettirildikten sonra İdarenin, diğer mücadeleci birimlerle de irtibat ve eşgüdüm halinde Kontrollü Teslimat Kararının tüm unsurlarını gizlilik içinde yerine getirmekle yükümlü olduğu da hüküm altına alınmıştır. Ancak, her ne kadar, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği, Gümrük Muhafaza idaresinin gerekli izin alındıktan sonra doğrudan kontrollü teslimat işlemlerini yapabileceğini mümkün kılıyor ise de, 31.03.2007 tarihinde yayınlanan 5607 sayılı Kanun ile doğrudan kontrollü teslimat yapabilme yetkisi yasal anlamda alınmış bulunmaktadır.

8. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kontrollü Teslimat

4208 Sayılı Kanun’un 15 inci maddesinde “Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.” hükmü yer almaktadır. Bu maddeye dayanılarak, “Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” İçişleri Bakanlığı tarafından 15.09.1997 tarihli 23111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu Yönetmeliğe göre, kontrollü teslimat işlemlerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yürütebilmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı kontrollü teslimat işlemlerini yapamamakta, ancak kontrollü teslimat kararı alınmasına ilişkin yazılı taleplerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın ilgili Daire Başkanlıklarına yapabilmektedirler. Başkanlıklar da bu talepleri ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletmektedirler.

Görüldüğü gibi, mevcut Yönetmeliğe göre, Gümrük Müsteşarlığı doğrudan kontrollü teslimat kararının alınması ve yürütülmesi işlemlerinden ziyade sadece kontrollü teslimat kararı alınmasını, ilgili diğer mücadeleci kuruluşlardan talep edebilmektedir.

Ancak, 31.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kanunla diğer mücadeleci kurumlarla birlikte, kaçakçılık fiillerini önleme, izleme ve araştırmakla görevli Gümrük Müsteşarlığına da kontrollü teslimat işlemlerini yürütme yetkisi verilmiştir. Buna göre, gümrük Müsteşarlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan doğrudan kontrollü teslimat izni alabilecek ve diğer kontrollü teslimat işlemlerini de yürütebilecektir.

5607 sayılı Kanunun 21 inci maddesi, “Bu Kanun çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri, 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülür.” Hükmünü içermektedir.

Buna göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 164 üncü maddesi ile adli kolluk görevi verilen ve operasyonel birimlere sahip bulunan Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün, 5607 sayılı Kanun kapsamında yer alan suçlarla ilgili olarak kontrollü teslimat kararının alınması, yürütülmesi ve tamamlanması işlemlerini doğrudan gerçekleştirebilmesi yönünde mevzuat düzenlemelerinin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

9. Önerilerimiz

5607 sayılı Kanun’un Gümrük Müsteşarlığı’na verdiği kontrollü teslimat işlemlerini yürütme yetkisini fiilen kullanabilmesi ancak, aşağıdaki önerilerimizin yerine getirilmesi ile mümkün olabilecektir:

1. 4208 sayılı Kanun’un 15 inci maddesinin “Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın görüşleri alınarak ile İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığın birlikte çıkaracağı bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından yürütülür.” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

2. Yapılacak Kanun değişikliğinin ardından, AB Müktesebatına Uyum Programı’nın, “24- Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” bölümünde de belirtildiği üzere, Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından, kontrollü teslimat uygulama esas ve usullerini belirleyen yeni bir ortak Yönetmelik çıkarılması gerekmektedir.

3. Yine, AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde, organize suç örgütleri ve kaçakçılıkla mücadele eden kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği seviyesini artırmak amacıyla, İçişleri Bakanlığı ile Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı arasında Kaçakçılıkla Mücadele alanında Mutabakat ve İşbirliğine Dair Protokol imzalanması son derece yararlı olacaktır.

4. Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği’nin “Kontrollü Teslimat” başlıklı 114 üncü maddesinde, yeni mevzuat doğrultusunda değişikliğe gidilmelidir.

5. Kontrollü teslimat işlemlerinin, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 164 üncü maddesi ile adli kolluk görev ve yetkisi verilen ve operasyonel birimlere sahip bulunan, Gümrük Müsteşarlığının kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve araştırılmasından sorumlu ana hizmet birimi olan ve silahlı-üniformalı personele sahip Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi uygun olacaktır.

6. Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının gerek teknik kapasitesinin (taşıt, elektronik, optik ve teknik cihazlar vb.) geliştirilmesi gerekse uzman personel ihtiyacının hızla karşılanması yönünde çalışmalar yapılarak, teşkilat yapılanmasının ve çalışma standartlarının genel kolluk birimleri ile paralel hale getirilmesi, böylece, adli kolluk birimi olarak Gümrük Muhafaza Teşkilatının (Merkezde kaçakçılık, narkotik ve risk analizinden sorumlu Daire Başkanlığı, taşrada Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ve bağlantıları) operasyonel yeteneğinin artırılması önem arz etmektedir.

7. Gümrük Muhafaza Teşkilatının kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma ve soruşturma ile görevli personeline nitelikli uzmanlık eğitimi verilerek, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine uygun bütçe imkânlarının sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, personelin mevzuat bilgilerinin güncellenmesi, yeni soruşturma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik gibi diğer kolluk birimlerinin tecrübelerinden yararlanmaları, teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmış olacaktır.

8. Başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ancak, mücadeleci birimlerin; mevcut durum, kaçakçılık güzergâhları ve uygulanan yöntemler hakkında aynı bilgi düzeyine sahip olmalarına ve bu bilgileri koordineli bir şekilde paylaşmaları ve değerlendirmelerine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, mücadeleyi yürüten birimler arasında sürekli ve sağlıklı bir bilgi paylaşım sistemi kurulmalıdır.

9. Organize suçlar ve suç örgütleri hakkında veri toplama ve risk analiz faaliyetleri yoğunlaştırılarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlük bünyesinde bir “Strateji Merkezi” kurulmalıdır.

10. Organize suçlarla mücadelede, özel soruşturma yöntemlerinin kullanımı desteklenmelidir.

Sonuç

31.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yanı sıra Gümrük Müsteşarlığına da aynı Kanun çerçevesinde kontrollü teslimat işlemlerini yürütme yetkisini vermiştir. Gümrük Müsteşarlığı bu işlemleri 4208 sayılı Kanun’un 10, 11 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde yerine getirecektir.

Halen, kontrollü teslimat işlemleri, 4208 sayılı Kanun’un 15 inci maddesine dayanılarak, İçişleri Bakanlığı’nca 15.09.1997 tarihli 23111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülmektedir.

Öte yandan, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun Gümrük Müsteşarlığı’na verdiği kontrollü teslimat işlemlerini yürütme yetkisinin fiilen kullanılabilmesi ancak, yukarıda tespit ettiğimiz stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Netice olarak, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, kontrollü teslimat gibi önemli düzenlemeler sayesinde, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere kaçakçılığın önlenmesi, güçlü uluslar arası bağlantılara sahip organize suç örgütlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılarak çökertilmesi ve böylece yasalara aykırı biçimde, haksız menfaat veya yüksek kazanç elde etmek suretiyle ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda etkinlik kazanmayı amaçlayan organize suç örgütleri ve organize suçlarla en etkin mücadelenin verilebilmesi sürecine, önemli katkılarda bulunabilecektir.

http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/54/8.html

Share This:

KONTROLLÜ TESLİMAT” hakkında 1.534 yorum

 1. wonderful submit, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector don’t realize this.You must continue your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!

 2. Hi mates, its wonderful paragraph concerning tutoringandfully defined, keep it up all the time.

 3. I take pleasure in, lead to I found exactly what I used to be looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 4. Hi! I just want to offer you a huge thumbs up for the great information you’ve got right here on this post. I am returning to your website for more soon.|

 5. You’ve made some really good points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this website.|

 6. Great site you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!|

 7. I don’t even know how I ended up here, however I thought this submit used to be great. I don’t understand who you might be however definitely you’re going to a famous blogger should you aren’t already. Cheers!

 8. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to createa top notch article? but what can I say? I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.Here is my blog post :: prettypeople.club

 9. I recently additional this feed to be able to my personal bookmarks. I must state, I greatly enjoy reading through the sites. Continue the good work!

 10. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

 11. I wanted to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have you saved as a favorite to look at new things you postÖ

 12. Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that will make the biggest changes. Thanks for sharing!

 13. I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own personal blog and would like to learn where you got this from or just what the theme is named. Kudos!

 14. I’m excited to find this website. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and i also have you saved to fav to see new things in your web site.

 15. Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 16. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I really hope to check out the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now 😉

 17. I blog quite often and I truly appreciate your information. The article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 18. Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to generate a good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 19. When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Thanks!

 20. Thanks for this blog post, I enjoyed it’s content and style. I came across this blog on the internet and today have additional it to my personal favourites list. I’ll be certain to arrive again quickly.

 21. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!

 22. Hi to every , since I am genuinely keen of reading this webpage’s post to be updated on a regular basis. It includes pleasant stuff.|

 23. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this. And he actually ordered me lunch simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this topic here on your blog.

 24. Very good information. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon). I have saved it for later!

 25. I was more than happy to uncover this website. I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and i also have you saved as a favorite to see new information in your website.

 26. Everyone loves what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!Keep up the very good works guys I’ve you guys to our blogroll.

 27. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks!

 28. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 29. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 30. You’re so cool! I don’t think I’ve truly read a single thing like that before. So good to find another person with unique thoughts on this topic. Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that’s needed on the web, someone with some originality!

 31. I blog often and I truly thank you for your content. Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 32. Howdy! I could have sworn Iíve visited this web site before but after going through some of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly pleased I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 33. Thanks , I’ve recently been searching for information about this subject for ages and yours is the best I have discovered sofar. However, what in regards to the conclusion? Are you positive about the supply?

 34. No matter if some one searches for his necessary thing, thus he/she desires to be available that in detail, therefore thatthing is maintained over here.

 35. FRESHCC.RU – Every Day our hacker group Will update the store with Fresh Cards,Dump, Paypal verified balance, Accounts store ( ebay,amazon,Bank login,fullz info dob ssn…)

 36. Thanks for the tips you have provided here. Another thing I would like to state is that laptop memory requirements generally rise along with other advancements in the technologies. For instance, whenever new generations of processors are introduced to the market, there is certainly usually a matching increase in the shape preferences of both the pc memory and also hard drive room. This is because the software program operated through these cpus will inevitably rise in power to use the new engineering.

 37. One thing I would really like to say is the fact before acquiring more pc memory, look into the machine within which it is installed. If the machine is usually running Windows XP, for instance, the memory threshold is 3.25GB. Using more than this would merely constitute a new waste. Make sure one’s motherboard can handle the actual upgrade volume, as well. Interesting blog post.

 38. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 39. Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual effort to make a superb articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 40. Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 41. You are so cool! I do not suppose I’ve read through anything like this before. So good to find another person with a few unique thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a little originality!

 42. Howdy! This article could not be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this information to him. Pretty sure he will have a great read. Thanks for sharing!

 43. Howdy! I could have sworn Iíve visited your blog before but after browsing through a few of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely happy I discovered it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 44. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 45. Spot on with this write-up, I truly think this web site needs a lot more attention. Iíll probably be returning to read through more, thanks for the information!

 46. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Cheers!

 47. Howdy! This post couldnít be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to send this information to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Many thanks for sharing!

 48. Howdy, There’s no doubt that your site could be having web browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 49. After looking over a number of the blog posts on your web site, I seriously appreciate your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and let me know what you think.

 50. You’re so interesting! I do not suppose I’ve read through something like that before. So wonderful to find somebody with genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 51. Spot on with this write-up, I actually think this web site needs far more attention. Iíll probably be back again to read more, thanks for the info!

 52. Hello there! This blog post could not be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 53. You should be a part of a contest for one of the greatest blogs on the web. I am going to highly recommend this website!

 54. You are so cool! I do not suppose I have read through a single thing like that before. So good to discover somebody with some genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a little originality!

 55. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read content from other authors and practice something from other sites.

 56. I absolutely love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as Iím hoping to create my very own site and would love to learn where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it!

 57. Hello there! I simply would like to give you a huge thumbs up for your great info you have got right here on this post. I’ll be coming back to your site for more soon.

 58. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 59. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks!

 60. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the website is really good.

 61. This is the perfect webpage for everyone who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been written about for years. Wonderful stuff, just wonderful!

 62. I absolutely love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own website and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 63. Hi there! This article couldnít be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will send this information to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 64. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, however I truly believed you would have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you weren’t too busy searching for attention.

 65. Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 66. Right here is the perfect webpage for anybody who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been discussed for years. Wonderful stuff, just wonderful!

 67. Everything is very open with a really clear description of the issues. It was truly informative. Your website is useful. Thank you for sharing!

 68. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more about this issue, it might not be a taboo subject but typically people don’t discuss these topics. To the next! All the best!!

 69. Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to create a top notch articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.

 70. I blog quite often and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

 71. Really appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 72. You’ve made some decent points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 73. I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own personal website and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 74. Iím amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that too few people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something concerning this.

 75. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 76. Can I simply just say what a comfort to uncover somebody that truly understands what they’re discussing on the web. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular since you surely have the gift.

 77. I was extremely pleased to find this web site. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved to fav to check out new things on your web site.

 78. Hi there! This blog post couldnít be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I am going to send this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Thank you for sharing!

 79. Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes that make the most significant changes. Thanks for sharing!

 80. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS. I donít know why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 81. When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Thank you!

 82. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Thank you!

 83. May I simply just say what a comfort to find somebody who actually knows what they’re talking about over the internet. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you definitely possess the gift.

 84. You’re so cool! I don’t suppose I’ve truly read a single thing like this before. So great to find another person with some unique thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the web, someone with a little originality!

 85. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 86. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this issue here on your blog.

 87. Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a really good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 88. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as Iím attempting to create my own personal blog and would like to know where you got this from or just what the theme is called. Cheers!

 89. Right here is the right webpage for everyone who wishes to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has been discussed for a long time. Excellent stuff, just wonderful!

 90. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read through articles from other writers and practice a little something from their sites.

 91. Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 92. Very nice info and straight to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you people have any ideea where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

 93. You have made some really good points there. I looked on the internet to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 94. After looking over a few of the articles on your website, I really appreciate your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know what you think.

 95. Hello there! This blog post couldnít be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 96. I needed to thank you for this very good read!! I certainly loved every bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new things you postÖ

 97. Hi there, I think your web site may be having web browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

 98. Your style is unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 99. Hello there, I think your web site may be having web browser compatibility problems. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great site!

 100. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more about this issue, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about these issues. To the next! Kind regards!!

 101. Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite great article.

 102. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your web site.

 103. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there a way you can remove me from that service? Thanks!

 104. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out a lot. I’m hoping to offer something again and aid others like you aided me.

 105. Howdy, There’s no doubt that your site may be having browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 106. I’m pretty pleased to discover this great site. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you book-marked to look at new stuff in your website.

 107. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to create a top notch articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 108. I have to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 109. After looking into a few of the blog articles on your website, I honestly appreciate your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me your opinion.

 110. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something relating to this.

 111. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choiceof colors!Feel free to surf to my blog :: kdslotsl terpopuler

 112. Can I simply just say what a comfort to discover someone that genuinely understands what they are talking about over the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people have to look at this and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular because you certainly have the gift.

 113. Right here is the right webpage for anyone who really wants to understand this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that has been discussed for decades. Wonderful stuff, just great!

 114. I’m very pleased to discover this web site. I need to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every part of it and I have you bookmarked to look at new things on your website.

 115. Great article and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you people have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 116. Hello there! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your great information you have here on this post. I am coming back to your site for more soon.

 117. Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that produce the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 118. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always helpful to read through articles from other authors and practice a little something from other websites.

 119. Hi! I just want to give you a big thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post. I will be returning to your web site for more soon.

 120. Hello there! I could have sworn Iíve visited this website before but after looking at many of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely happy I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 121. Hi, I do think your blog may be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 122. You’ve made some good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 123. Howdy! I just want to give you a big thumbs up for your great information you’ve got right here on this post. I am coming back to your website for more soon.

 124. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Thanks a lot!

 125. Hello! I just would like to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have got right here on this post. I’ll be returning to your website for more soon.

 126. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 127. Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort to generate a very good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 128. Howdy, I do believe your site might be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful site!

 129. Hello! I could have sworn Iíve been to this website before but after going through many of the articles I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely delighted I found it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 130. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 131. Hello there! I could have sworn Iíve visited this site before but after browsing through a few of the posts I realized itís new to me. Nonetheless, Iím certainly happy I stumbled upon it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 132. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 133. Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 134. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 135. Hi there! I simply wish to offer you a big thumbs up for the great information you have got right here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

 136. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Cheers.

 137. You’re so awesome! I don’t suppose I have read anything like this before. So great to discover somebody with unique thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that’s needed on the web, someone with some originality.

 138. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article.

 139. You ought to take part in a contest for one of the best websites on the internet. I most certainly will recommend this site!

 140. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and noweach time a comment is added I get four e-mails with the same comment.Is there any way you can remove people from that service?Many thanks!

 141. You made some really good points there. I looked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 142. I truly love your site.. Great colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as Iím hoping to create my very own site and want to find out where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!

 143. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, however I actually thought you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 144. Greetings, There’s no doubt that your web site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent site!

 145. Your style is really unique compared to other people I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 146. You ought to be a part of a contest for one of the greatest websites on the web. I am going to recommend this web site!

 147. Hi there! This article couldnít be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this post to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 148. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

 149. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 150. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 151. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 152. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 153. You are so awesome! I don’t believe I have read anything like that before. So good to find another person with some original thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with a little originality!

 154. Spot on with this write-up, I actually feel this web site needs far more attention. Iíll probably be back again to read more, thanks for the advice!

 155. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be useful to read through articles from other authors and practice a little something from their web sites.

 156. An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you should write more about this subject matter, it may not be a taboo subject but generally people don’t talk about these topics. To the next! Cheers!!

 157. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I really hope to check out the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 158. Howdy! I could have sworn Iíve visited this site before but after going through a few of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely pleased I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 159. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to produce a good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.

 160. Iím amazed, I must say. Seldom do I come across a blog thatís equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my search for something relating to this.

 161. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 162. Thank you, I have just been looking for information about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what in regards to the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

 163. Hello there! This blog post could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him. Fairly certain he will have a great read. I appreciate you for sharing!

 164. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 165. After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Many thanks.

 166. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing issues with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 167. I needed to thank you for this excellent read!! I absolutely loved every bit of it. I’ve got you book marked to look at new things you post…

 168. I need to to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new stuff you post…

 169. I love it when folks come together and share ideas. Great blog, continue the good work!

 170. Howdy, I do think your website could possibly be having internet browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent blog!

 171. Hi there, There’s no doubt that your website could possibly be having web browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent website.

 172. Your style is very unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 173. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 174. Hello there! This article could not be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will send this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 175. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read through content from other authors and practice something from their sites.

 176. After going over a number of the articles on your site, I truly appreciate your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know what you think.

 177. Hello there, I think your web site might be having browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic blog!

 178. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 179. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

 180. Iím impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog thatís both equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something concerning this.

 181. Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a superb articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 182. When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Thanks a lot!

 183. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 184. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I actually believed you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you were not too busy looking for attention.

 185. Good day! I could have sworn Iíve visited this blog before but after going through some of the articles I realized itís new to me. Nonetheless, Iím definitely delighted I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 186. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering problems with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody having the same RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 187. I wanted to thank you for this very good read!! I absolutely loved every bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff you postÖ

 188. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 189. After looking at a handful of the blog posts on your blog, I really like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me how you feel.

 190. I blog often and I truly appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 191. You are so awesome! I don’t believe I’ve truly read anything like that before. So wonderful to discover another person with unique thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone with a bit of originality.

 192. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact bought me lunch because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your web page.

 193. You are so cool! I don’t suppose I have read through anything like this before. So good to discover another person with unique thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the web, someone with some originality!

 194. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 195. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this in my search for something regarding this.

 196. You are so cool! I don’t think I’ve read through something like that before. So nice to discover somebody with a few unique thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet, someone with some originality!

 197. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am going through issues with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anybody having similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!

 198. This is the right site for everyone who hopes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about for ages. Wonderful stuff, just wonderful!

 199. That is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very accurate infoÖ Appreciate your sharing this one. A must read article!

 200. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always interesting to read through articles from other authors and use a little something from their web sites.

 201. Right here is the perfect web site for everyone who really wants to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been discussed for many years. Excellent stuff, just wonderful.

 202. A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more on this subject, it may not be a taboo matter but typically people do not talk about such topics. To the next! Best wishes.

 203. Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 204. At this time it sounds like Expression Engine is the best blogging platform available right now.(from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 205. Iím amazed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís both equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this during my search for something concerning this.

 206. I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as Iím trying to create my own personal blog and would like to know where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!

 207. Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes which will make the most important changes. Many thanks for sharing!

 208. Spot on with this write-up, I truly believe this web site needs a great deal more attention. Iíll probably be returning to read more, thanks for the advice!

 209. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 210. After exploring a number of the articles on your website, I seriously appreciate your technique of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and tell me your opinion.

 211. I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own site and would like to find out where you got this from or just what the theme is named. Cheers!

 212. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, but I genuinely believed you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 213. Howdy! This post couldnít be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this post to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!

 214. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to see the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 215. I’m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 216. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more on this subject matter, it may not be a taboo subject but generally people do not discuss such subjects. To the next! Cheers!

 217. I blog frequently and I really thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 218. After looking over a handful of the blog posts on your site, I seriously appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my web site as well and tell me what you think.

 219. Excellent web site you’ve got here.. Itís difficult to find high-quality writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 220. After looking into a few of the blog articles on your web page, I really appreciate your technique of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website as well and let me know how you feel.

 221. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 222. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own site and want to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Cheers!

 223. Iím amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog thatís both educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my search for something relating to this.

 224. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your website.

 225. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Appreciate your sharing this one. A must read article!

 226. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 227. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to create a good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 228. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 229. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 230. This is a topic which is close to my heart… Take care! Where can I find the contact details for questions?

 231. Good web site you have here.. It’s hard to find excellent writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 232. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always interesting to read through articles from other authors and practice something from other websites.

 233. I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as Iím planning to create my own personal website and want to know where you got this from or what the theme is named. Appreciate it!

 234. Howdy! I could have sworn Iíve visited this web site before but after browsing through many of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly happy I came across it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 235. After exploring a few of the blog articles on your website, I truly appreciate your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know how you feel.

 236. You’re so awesome! I don’t suppose I have read through something like that before. So great to find somebody with a few genuine thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with some originality!

 237. I like the helpful information you provide in your articles.I’ll bookmark your blog and check again here regularly.I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here!Good luck for the next!My blog :: Melina

 238. I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my very own website and want to find out where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!

 239. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little research on this. And he actually bought me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your web page.

 240. Good day! I could have sworn Iíve been to this blog before but after browsing through some of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly delighted I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 241. I’m very pleased to discover this site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely loved every part of it and i also have you book-marked to look at new information in your blog.

 242. I blog frequently and I genuinely thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 243. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my search for something concerning this.

 244. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. This great article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

 245. That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise infoÖ Thanks for sharing this one. A must read post!

 246. You have made some good points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 247. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my search for something regarding this.

 248. You are so interesting! I don’t think I’ve read a single thing like that before. So nice to find someone with genuine thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that’s needed on the web, someone with a little originality!

 249. When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Thanks.

 250. I have to thank you for the efforts you have put in writing this site. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now 😉

 251. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am having troubles with your RSS. I donít understand the reason why I can’t join it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 252. Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently.

 253. An intriguing discussion is worth comment. I do think that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo matter but generally folks don’t talk about such subjects. To the next! Best wishes!!

 254. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing issues with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody having similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 255. Hi there! I just wish to offer you a big thumbs up for the great information you have got right here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.

 256. You are so interesting! I do not believe I’ve read anything like that before. So good to find somebody with original thoughts on this subject. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

 257. I will immediately grab your rss feed as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 258. Hi, There’s no doubt that your web site could possibly be having internet browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, excellent website!

 259. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read content from other authors and use something from other sites.

 260. You’re so interesting! I do not believe I’ve read through a single thing like this before. So great to find someone with genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 261. Hello there! I simply wish to offer you a huge thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

 262. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to create a top notch articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and never seem to get nearly anything done.

 263. Everything is very open with a clear clarification of the challenges. It was really informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing!

 264. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am having difficulties with your RSS. I donít know why I can’t subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 265. Right here is the perfect blog for everyone who wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for many years. Excellent stuff, just wonderful.

 266. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your web page.

 267. You’re so awesome! I don’t think I have read through something like this before. So nice to find another person with a few genuine thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with some originality!

 268. My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page for a second time.|

 269. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 270. An intriguing discussion is worth comment. I do think that you need to write more about this issue, it might not be a taboo subject but typically people do not speak about such issues. To the next! All the best!!

 271. Helpful information. Lucky me I found your web site accidentally, and I’m surprised why this twist of fate did not happened in advance! I bookmarked it.|

 272. Can I just say what a comfort to find someone that truly knows what they are talking about online. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More people ought to read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 273. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my hunt for something regarding this.

 274. Can I simply just say what a relief to discover somebody that actually knows what they are talking about on the net. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to check this out and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular because you certainly possess the gift.

 275. Iím amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog thatís both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my hunt for something concerning this.

 276. I really like reading through a post that will make men and women think. Also, thanks for permitting me to comment!

 277. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read articles from other writers and practice something from their web sites.

 278. Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 279. Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a great articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 280. This is the right site for anyone who would like to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that has been written about for a long time. Wonderful stuff, just great!

 281. This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise informationÖ Appreciate your sharing this one. A must read article!

 282. You’re so interesting! I do not think I’ve truly read through anything like this before. So good to discover somebody with a few unique thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a little originality!

 283. The next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read, however I actually believed you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

 284. May I just say what a comfort to find a person that really understands what they’re talking about on the net. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people have to check this out and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular given that you certainly possess the gift.

 285. Hello there! This post could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will send this post to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 286. This is the perfect website for anyone who wishes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been discussed for decades. Great stuff, just great!

 287. Everything is very open with a really clear explanation of the issues. It was definitely informative. Your website is very useful. Many thanks for sharing!

 288. May I just say what a relief to find somebody who genuinely knows what they are talking about on the internet. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More people should read this and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular because you definitely have the gift.

 289. Spot on with this write-up, I absolutely think this website needs a lot more attention. Iíll probably be returning to see more, thanks for the information!

 290. Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 291. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog thatís both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this during my hunt for something relating to this.

 292. This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate informationÖ Appreciate your sharing this one. A must read article!

 293. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 294. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Appreciate it!

 295. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your web site.

 296. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your web site.

 297. Hello! I could have sworn Iíve been to your blog before but after looking at many of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely pleased I discovered it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 298. Iím impressed, I must say. Seldom do I come across a blog thatís equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 299. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will return once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 300. You are so awesome! I don’t believe I’ve truly read through anything like that before. So nice to find somebody with original thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with some originality!

 301. I absolutely love your blog.. Very nice colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as Iím planning to create my own blog and want to know where you got this from or just what the theme is named. Appreciate it!

 302. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read through articles from other writers and practice something from other websites.

 303. Howdy! I just want to give you a big thumbs up for the great info you have got right here on this post. I will be coming back to your website for more soon.

 304. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little homework on this. And he actually ordered me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this topic here on your internet site.

 305. Spot on with this write-up, I seriously feel this amazing site needs much more attention. Iíll probably be returning to read through more, thanks for the info!

 306. Spot on with this write-up, I seriously believe this website needs a lot more attention. Iíll probably be back again to see more, thanks for the information!

 307. Right here is the right blog for anybody who really wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for years. Wonderful stuff, just excellent!

 308. I blog frequently and I really appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed too.

 309. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 310. Can I simply say what a relief to discover an individual who genuinely understands what they’re talking about on the internet. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you surely possess the gift.

  <