KÜRESEL MALİ KRİZ VE SİYASİ YANSIMALARI

Nejat ÇOĞAL

2007 yılında ABD’de mortgage sisteminin çökmesiyle başlayan finansal kriz giderek derinleşmiş ve geldiğimiz noktada küresel bir boyut kazanmış bulunmaktadır. 1929 depresyonundan sonraki en büyük mali kriz olarak görülen ve ABD’nin dünya çapındaki yatırım bankalarının bir bir çökmesine yol açan bu global kriz, kapitalist sistemin iflası olarak da değerlendirilmektedir. Öyle ki, kriz nedeniyle, son bir ay içerisinde dünya menkul kıymetler borsalarındaki değer kaybı 4.1 trilyon dolara ulaşmış durumdadır.

Finans piyasasındaki krizin reel sektöre sirayet etmesi kaçınılmaz görünmektedir. Nitekim, Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun hazırladığı ve geçmiş finansal krizlerin de değerlendirildiği “2008 Dünya Ekonomik Görünümü” raporunun açıklanan bazı bölümlerinde, Avrupa’daki yükselen piyasaların cari açıklarının ‘risk’ oluşturduğu uyarısı yapılarak, özellikle ABD’nin ‘derin resesyona’ girebileceği, belirtilmektedir.

2000’li yılların başından itibaren suni bir şekilde ve reel sektörü katlayarak âdeta şişirilen finans sektörü, risk analizi yapmadan ve fütursuzca önüne gelen herkese kredi dağıtmış, imkânlarının üzerinde borçlanan Amerikalılar ise, bu saadet zincirinin sonsuza dek süreceği umuduna kapılmışlardı. Ne yazık ki, sektördeki kötü organizasyon yapısı ve eksik denetim, bankaların hızlı büyüme hırsıyla beraber vatandaşların ucuz para-bol kredi arzusunu tahrik etmiş ve nihayet patlayan balon, yüzyılın en büyük mali krizi olarak sahne almıştır. Wall Street’teki yatırım bankacılığı modelini sona erdiren ve ABD’yi derinden sarsan bu finansal krizin, siyasi yansımalarının da ağır olacağını düşünmekteyiz.

Nitekim,buz dağının sadece görünen kısmı bile ABD siyasi arenasında dengeleri değiştirmiş gibi görünmektedir. Öyle ki, ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers’ın iflası ile başlayan ve tüm finans piyasasını etkisi altına alarak, Wall Street’in çökmesiyle sonuçlanan mali kriz, Amerikalıları derin bir endişeye sürüklemiş, bu durum iktidardaki Cumhuriyetçilere olan güveni sarsarak, Başkan adaylarından Demokrat Barack Obama’nın, Cumhuriyetçi John MacCain’in yaklaşık 10 puan önüne geçmesine yol açmış bulunmaktadır. Şimdilerde ise, Cumhuriyetçilerin Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimini kazanabilmek için ne gibi bir manevra yapacakları merakla beklenmektedir.

Bu meyanda, ABD’nin ciddi bir mali kriz içinde bulunduğunu itiraf etmek zorunda kalan ABD Başkanı George W. Bush, ilk adım olarak, Hazine Bakanı Henry M. Paulson tarafından hazırlanan 700 milyar dolarlık bir mali kurtarma planını Kongreye sevk etmiştir. Fakat, bu sırada, Muhafazakar Cumhuriyetçiler ve Demokratların muhalefeti nedeniyle paket ciddi anlamda revize edilerek orijinal versiyonundan epeyce uzaklaştırılmıştır. Yeniden şekillenen pakete göre, 700 milyar doların ilk 350 milyar doları serbest bırakılacak, eğer Kongre programın iyi sonuç getirmediğine inanırsa, 350 milyar dolarlık ikinci dilimi bloke edebilecekti.

Toplam 700 Milyar Dolarlık finansal kurtarma paketiyle, bankaları ve finans şirketlerini batık borçlarından kurtarmak ve ekonomiye sağlıklı kredi akışını yeniden sağlamak hedeflenmekteydi. Ne yazık ki, piyasaların açıldığı 29 Eylül Pazartesi günü, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada paket reddedilmiş, böylece Başkan Bush, büyük bir hayal kırıklığı içinde ilk siyasi darbeyi de yemiştir. Cumhuriyetçi Başkan Bush’un önerdiği pakete, yine Cumhuriyetçi Partiye  mensup 134 milletvekili tarafından ret oyu verilmesi ise manidardır.

Finans tarihine yeni bir “kara pazartesi” olarak geçen bu günde, başta Wall Street olmak üzere tüm dünya borsalarında büyük düşüşler yaşanmış, mali kriz daha da derinleşmiştir. Bu kapsamda, Dow Jones sanayi endeksi, 777.68 puan birden düşerek tarihinin en büyük değer kaybını kayda geçirmiş bulunmaktadır.  İMKB ise, bayram tatili olması nedeniyle bu küresel şoktan, şimdilik yara almadan kurtulmuş gibi görünmektedir.

Paulson Paketinin Temsilciler Meclisinde reddedilmesi üzerine, paket üzerinde özellikle orta gelir grubunda yer alan vergi mükelleflerini rahatlatacak düzeltmeler yapıldı. Paket, siyasi bir manevra ile önce Senato’da oylandı ve kabul edildi. Ardından Temsilciler meclisinde de oylanarak kabul edilen yeni pakette, ilk paketteki unsurlara ilave olarak, vatandaşlar ve şirketlere yönelik olarak 150 milyar dolarlık vergi indirimi öngörülmekte ve ayrıca devlet tarafından garanti edilen mevduat tutarı 100 bin dolardan 250 bin dolara çıkartılmaktadır. 850 Milyar Dolarlık genişletilmiş mali kurtarma paketinin, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde kabul edilmesiyle birlikte finans piyasalarında kısmi bir rahatlama olması beklenmektedir.

Pazarın düzgün işlemediği ve ABD ekonomisinin bir resesyona doğru sürüklendiğini söyleyerek, “mali kıyamet” uyarısında bulunan Bush’un bu kurtarma paketi,  yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle, kendi partisine mensup kongre üyeleri tarafından bile kuşkuyla karşılanmıştır. Serbest piyasa ekonomisinin beşiğinde, belki de tarihin en büyük devletleştirme operasyonu olarak kayıtlara geçecek olan bu paketin, Washington’un siyasi beklentilerine ne gibi bir cevap vereceğini görmek için biraz beklememiz gerekecektir.

Şimdilik ABD ekonomisiyle sınırlı gibi görünen mali krizin zamanla, bir ahtapot gibi tüm dünyayı saracağı ve bölgesel finans piyasalarında ciddi hasarlara yol açacağını söylememiz mümkündür. Wall Street’de batan yatırım bankalarının küresel boyutu ve dünya piyasalarıyla olan bağlantıları dikkate alındığında tedirginlik daha da artmaktadır.  Mesela, yüksek cari açığı bulunan Türkiye’nin, ABD’de ortaya çıkan mali krizin muhtemel etkilerinden korunmak için tedbir alması gereği ortadadır. Zira, krizin etkileri daha şimdiden Avrupa’da hissedilmeye başlanmıştır.

Bu meyanda, İngiltere’de, 800 bin hissedarı bulunan ve 40 milyar sterlin değerinde bir fonu idare eden finans devlerinden Bradford&Bingley’in kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 995 milyar dolarlık varlığa sahip Avrupa’nın en büyük bankalarından birisi olan Fortis’in Belçika, Hollanda ve Lüksemburg üçlüsü tarafından kısmen devletleştirilmesi kararı açıklanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, yaklaşan krizin olumsuz etkilerini hissetmeye başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “önümüzdeki iki üç ay içinde, krizin etkisini Fransa’da da göstereceğini, herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini,  devletin krize müdahale edeceğini ve artık bırakınız yapsınlar döneminin sona erdiğini” belirtmesi, durumun vahametini ortaya koymaktadır kanaatindeyiz.

Bu noktada, küresel finansal krize yol açan başlıca sebepleri şu şekilde sıralamamız mümkün bulunmaktadır:

– Özellikle 2000’li yıllarda, mali sektördeki büyüme reel sektördeki büyümeyi katladı ve bu durum finans piyasasında ciddi bir şişkinlik problemi yarattı ve aşırı borçlanan yatırım bankaları yüksek risk altına girdi.

– Büyük ölçüde kuralsız olarak işleyen finansal piyasalar, iyi organize olamadı ve yeterince denetlenemedi.

– 10 trilyon dolarlık bir hacmi ihtiva eden Mortgage piyasasında, kredilerin geri dönüşünde sıkıntılar baş göstermeye başladı.

-Konut fiyatlarında balon artışlar yaşandı.

Esasen, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “hiçbir kuralı olmayan, devletin müdahalesinden uzak finansal kapitalizm fikrinin ‘çılgın’ bir fikir olduğunu, bankaların piyasalar üzerinde spekülasyon yapıp kendi asli görevlerini bir kenara bıraktıklarını,  daha ahlaklı bir kapitalist sistem kurulması gerektiğini” söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, hem krizin sebeplerini ve hem de çıkış yolunu en iyi şekilde özetlediğini düşünmekteyiz.

Finans piyasalarında ödeme sisteminin aksaması nedeniyle FED ile Avrupa, İngiltere ve İsviçre Merkez Bankaları sektöre devamlı olarak para pompalayarak, piyasalarda istikrarı sağlamaya çalışmaktadırlar. Ne var ki, enflasyonist bir etkiye sahip böylesi bir yöntemin tek başına krizi çözmeye yetmeyeceği ve aslında yapılması gereken şeyin, mali piyasaların yeniden yapılandırılması suretiyle etkin bir denetim mekanizmasının tesis edilmesi suretiyle sektörün disiplin altına alınması olacağının, para otoriteleri tarafından yeterince anlaşılamadığını müşahede etmekteyiz.

Küresel mali krizin artçı dalgalarından Türkiye’nin etkilenmeyeceği elbette söylenemez. Her ne kadar 2001 krizinden farklı  bir durum söz konusu olsa da, ABD eksenli küresel finansal kriz daha de derinleşirse, uzun vadede Türkiye’de kredi piyasalarının daralmasına yol açabilecek ve dışarıdan borçlanan bankalar ve özel şirketler bundan olumsuz etkilenebileceklerdir. Ayrıca, ABD’den sonra Avrupa’da da baş gösterecek olan ekonomik daralmanın, ihracatının %50’sinden fazlasını AB’ye yapan Türkiye ekonomisinde de kısmi bir yavaşlamaya yol açması muhtemel görünmektedir.

Öte yandan, dünyanın en büyük ekonomisinde baş gösteren ekonomik krizin, hem ABD ve hem de dünya siyasi arenasında ciddi yansımalarının olacağını düşünmekteyiz. Öncelikle, krizin, ABD başkanlık yarışında dengeleri Demokratlar lehine değiştirdiğini görmekteyiz. Nitekim, Cumhuriyetçilerin bizatihi kendileri mali kurtarma paketine ret oyu vermişlerdir. Halk arasında, kurtarma paketine karşı “bankaları değil, insanları kurtarın” benzeri sloganlar giderek daha çok kabul görmekte ve bunun muhtemel siyasi yansımaları, Cumhuriyetçi Başkan Adayı  John MacCain’i ziyadesiyle rahatsız etmektedir. Zira, aşırı kâr hırsına bürünmüş, şımarık bankacıların keyfi tavırları nedeniyle oluşan zararın milyonlarca vergi mükellefinin sırtına yüklenmeye çalışılması, sokaktaki vatandaşı rahatsız etmiş ve Amerika’da muhtemel bir “sosyal patlamanın” ilk tohumlarını da atmış bulunmaktadır.

Amerika’nın, dünyanın jandarmalığına soyunması hasebiyle giriştiği uluslararası askeri operasyonlar, zaten vatandaşlarının üzerinde ağır bir mali yük getirmekteydi. Nitekim, Afganistan ve Irak savaşlarının getirdiği ağır maliyet ABD’nin bütçe açığını hızla genişletmeye devam etmektedir. Son günlerde patlak veren küresel mali kriz ise, vergi mükelleflerinin üzerine ek mali yükler getirmektedir. Bu durum, kuşkusuz, Washington’un uluslararası yeni askeri operasyonlar yapma konusundaki cesaretini kıracaktır. Fakat buna rağmen, Washington’daki neo-con’ların, maliyet hesaplarını bir tarafa bırakarak, ABD’nin dünyanın hâlâ tek hegemonik gücü olduğunu ispat edebilmek için bile denizaşırı askeri bir operasyona, mesela İran’a bir hava saldırısına girişmesi mümkün görünmektedir. ABD’nin, son günlerde, İsrail’in hava saldırı ve savunma sistemlerini gelişmiş teknoloji ile donatması, böylesi bir operasyonun İsrail’e de havale edilebileceğini işaret etmektedir.

ABD’yi derinden etkileyen ekonomik kriz belki de en çok Rusya’nın işine yarayacaktır. Nitekim, yakın bir geçmişte Gürcistan’ı işgal ederek ABD’ye meydan okuyan ve Amerikan egemenliğine dayanan tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini ilan eden Moskova, şimdi tek rakibinin ciddi bir mali kriz nedeniyle içe kapanarak, Atlantik ötesinde ve özellikle de Avrasya coğrafyasındaki nüfuz mücadelesine yeterince ağırlığını koyamayacağını hesap etmektedir.

Nitekim, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya uçarken, ABD’nin, bu eski Sovyet ülkesi ile yakın ilişki kurma gayretlerinin, Rusya’nın Orta Asya bölgesindeki nüfuzunu kırma anlamına geldiği şeklindeki iddiayı reddettiğini, özellikle ifade etme ihtiyacını duyması manidardır. Zira, Kafkasya’da sebep olduğu huzursuzluk nedeniyle, Rusya’ya ağır tehditler yönelten Washington’un, şimdilerde Moskova’yı ürkütmekten çekindiğini görmekteyiz. Öte yandan,Kazakistan Dışişleri Bakanı Marat Tajin’in, ortak basın toplantısı sırasında, Rusya ile ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu ve siyasi olarak bunun doğru olduğunu söyleme gereğini duyması, bölge ülkelerinin ABD’ye bakış açısını değiştirmeye başladığı yönündeki kanaatimizi güçlendirmektedir. Öyle ki, bazı Amerikalı stratejistlerin, ABD’nin Avrasya ve Hazar bölgesini kaybettiği şeklinde yorum yapmaya başladıklarını müşahede etmekteyiz.

ABD’nin yaklaşımlarında görülen yumuşamanın da etkisiyle oluşabilecek muhtemel bir otorite boşluğunu fırsat bilen Rusya’nın, bölgede etkinliğini artırmak için yeni serüvenlere yelken açması da kaçınılmaz görünmektedir. Mesela, Moskova’nın, yakın zamanda Ukrayna’ya müdahalesi pekâlâ gündeme gelebilir. ABD’nin ise, küresel hakimiyetine Rusya’yı ortak edip etmeyeceğini yakın zamanda görebilmemiz mümkün olacaktır.

Öte yandan, Avrupa’yı ciddi biçimde etkilemeye başlayan global finansal kriz, AB’nin devleri Almanya ile Fransa arasında gerginliğe yol açarak AB’yi âdeta ikiye bölmüş durumdadır. Hollanda tarafından önerilen ve AB Dönem Başkanı Fransa tarafından kabul gören 300 milyar Euro’luk ortak banka kurtarma fonu kurulması fikri, Almanya tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Mali yapısı güçlü bulunan Almanya, her ülkenin krize karşı tek başına mücadele etmesi gerektiğini savunmaktadır. AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ev sahipliğini yaptığı ve İngiltere, Almanya ve İtalya başbakanları ile Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın katıldığı, 4 Ekim tarihli  kriz zirvesinden de ortak bir karar çıkmaması, AB ülkelerinin küresel mali krizle mücadele konusunda yekvücut hareket etme kabiliyetinin ne kadar zayıf olduğunu işaret etmektedir.

Netice itibariyle, ABD’de ortaya çıkan küresel mali kriz belki kapitalizmin sonunu getiremedi ancak, bu ülkenin uluslararası itibarını ciddi anlamda zedeledi. Zira, petrol fiyatını kısa bir sürede 150 doların üzerine çıkarabilen, ABD merkezli küresel kapitalistler, Amerikan İmparatorluğu’nun arkasındaki gerçek güç olan global finansal sektörün çökmesine sebep olmuşlardır. Mali piyasalarının uluslararası güvenilirliği ciddi biçimde sarsılan ABD’nin, denizaşırı yeni askeri operasyon yapma kabiliyeti de zayıflamış bulunmaktadır. Krizi aşmak için 850 milyar dolarlık-ki bu rakamın 1.8 trilyon dolara çıkması beklenmektedir- bir ek yükü kendi vatandaşlarının sırtına yükleyen ABD Hükümetinin, yüksek maliyetli, Atlantik ötesi yeni askeri operasyonlar için halkın karşısına çıkması zor olacaktır. ABD Başkanı Bush, her ne kadar küresel krizden çıkış paketine Kongre’den şartlı izin almış olsa da, bu krizin, Başkanlık yarışında Partisine verebileceği zararları bertaraf edebilmesi kolay olmayacaktır. Amerikan Hükümetinin, kendi kazdığı kuyuya düşen bankaları ve yatırım şirketlerini, halkın sırtına yükleyeceği ek mali yüklerle kurtarmak yerine, finans piyasalarının önemli ölçüde kaybettiği güveni yeniden tesis etmeye çalışması, daha uygun olacaktır.

ABD’nin hem içerde ve hem de dışarıda elini zayıflatan küresel mali kriz, şüphesiz  yüksek cari açığı bulunan Türkiye’yi de etkileyecektir. Küresel likidite krizinin Türkiye ekonomisinde bir daralmaya yol açma ihtimali kuvvetlidir. Mali kurtarma paketinin ABD Temsilciler Meclisinde reddedilmesi üzerine, başta Wall Street olmak üzere tüm dünya borsaları büyük bir değer kaybı yaşarken, bayram tatili nedeniyle kapalı olan IMKB bu şoku yara almadan atlatmıştır. Ancak, krizden kurtulmak için bayram tatillerinden medet ummak pek akıllıca bir yöntem olmayacaktır kanaatindeyiz. Bu nedenle, krizin olumsuz etkilerini en aza indirmek için, bir yandan özel sektörün verimlilik ve tasarruf artışına yönelerek dış finansman ihtiyacını azaltma yoluna gitmesi gerekirken, diğer taraftan da Hükümetin sıkı para ve maliye politikaları ile mali disiplini sürdürmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz.

İç siyasi ve ekonomik problemlerle boğuşan ABD’nin, özellikle Avrasya bölgesine olan ilgisinin azalması, Rusya-Çin-Hindistan ittifakının güçlenmesine yol açacak ve Rusya’nın bölgedeki ağırlığını giderek artırmasına imkân verebilecektir. Böylesi bir ortamda, bölgenin güçlü ve istikrarlı bir ülkesi olan Türkiye’nin alacağı tavır daha da bir önem arz etmektedir. Rusya’nın yükselişe geçtiği bir dönemde, ABD, Türkiye ile daha yapıcı ilişkiler geliştirme ve Türkiye’ye jeostratejik bir oyuncu gibi davranma ihtiyacını, bilhassa böylesi zayıf bir döneminde, her zamankinden daha çok hissedecektir. Sonuçta, küresel alanda etkinliğini artırmaya çalışan ve 21. yüzyılın lokomotif ülkesi olabilecek potansiyele sahip bulunan Türkiye’nin, jeopolitik konumunu iyi değerlendirerek ve global krizi fırsat bilerek, yeni kurulacak çok kutuplu dünya düzeninde saygın konumunu sağlamlaştırması mümkün görünmektedir.

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=294

Share This:

KÜRESEL MALİ KRİZ VE SİYASİ YANSIMALARI” hakkında 1.758 yorum

 1. Heya i’m for the first time here. I found this board and I to find
  It truly helpful & it helped me out a lot. I am hoping to provide something back and aid others like you aided me.

 2. I have fun with, cause I discovered just what I used to be
  looking for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

 3. Hey there! I’ve been following your website for a long time now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx!

  Just wanted to say keep up the great work!

 4. First of all I want to say wonderful blog! I had a quick question that I’d like to ask if you
  do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the
  first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Thank you!

 5. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to more added agreeable from you! By
  the way, how can we communicate?

 6. Excellent goods from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you are just extremely great.
  I really like what you’ve acquired here, certainly like what
  you’re stating and the best way by which you say it.
  You’re making it enjoyable and you still care for to
  keep it sensible. I can not wait to read far more from you.
  This is actually a terrific web site. asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 7. You actually make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be really something which I think
  I would never understand. It seems too complicated and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 8. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your blog?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
  only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?
  quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 9. hi!,I like your writing very a lot! percentage we keep in touch extra approximately your post
  on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Taking a look ahead to look you.
  ps4 https://bitly.com/3nkdKIi ps4

 10. Thanks a lot for sharing this with all folks you actually recognize what you are talking
  approximately! Bookmarked. Kindly also talk over with my web site =).
  We will have a hyperlink trade agreement among us

 11. F*ckin’ remarkable things here. I’m very glad to see your article. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 12. I want to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have got you bookmarked to check out new stuff you post…|

 13. I’m curious to find out what blog platform you’re using? I’m experiencing some minor security issues with my latest site and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 14. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Appreciate it!

 15. Hello there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will send this article to him. Fairly certain he will have a very good read. Thanks for sharing!

 16. I got this web site from my buddy who shared with me concerning this web page and at the moment this time I am visiting this site and reading very informative content here.|

 17. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am experiencing issues with your RSS. I donít understand why I cannot join it. Is there anybody else getting similar RSS issues? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 18. Good day! I could have sworn Iíve been to this site before but after going through a few of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím certainly delighted I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 19. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having issues with your RSS. I donít know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 20. Aw, this has been an extremely good post. In concept I have to put in writing like that moreover – taking time and actual effort to manufacture a great article… but so what can I say… I procrastinate alot and no indicates apparently go accomplished.

 21. Iím amazed, I must say. Seldom do I come across a blog thatís equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 22. Hi there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and in my view suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.|

 23. Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to make a very good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and never seem to get anything done.

 24. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am experiencing difficulties with your RSS. I donít understand why I cannot join it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 25. Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 26. I blog frequently and I seriously thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed as well.

 27. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more on this issue, it may not be a taboo subject but typically people do not discuss such issues. To the next! Cheers!!

 28. FRESHCC.RU – Every Day our hacker group Will update the store with Fresh Cards,Dump, Paypal verified balance, Accounts store ( ebay,amazon,Bank login,fullz info dob ssn…)

 29. One thing I’d really like to say is before getting more computer system memory, check out the machine in to which it would be installed. In the event the machine can be running Windows XP, for instance, the actual memory threshold is 3.25GB. Applying over this would purely constitute a new waste. Be sure that one’s motherboard can handle the particular upgrade amount, as well. Interesting blog post.

 30. I have learned result-oriented things via your blog. One other thing I’d like to say is that often newer computer os’s often allow additional memory to be used, but they in addition demand more memory simply to perform. If an individual’s computer can not handle extra memory plus the newest software requires that ram increase, it usually is the time to shop for a new Computer. Thanks

 31. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 32. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 33. May I simply just say what a relief to discover someone who actually knows what they’re discussing on the net. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to check this out and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular given that you surely have the gift.

 34. Very good post! We will be linking to this particularly great content on our site. Keep up the great writing.

 35. Excellent web site you have got here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 36. Your style is very unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 37. Can I just say what a relief to discover somebody that really knows what they are discussing on the web. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to check this out and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular since you most certainly possess the gift.

 38. Right here is the perfect site for anybody who wishes to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for a long time. Excellent stuff, just great!

 39. Hi! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through many of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 40. Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 41. Hello! I just would like to give you a big thumbs up for the excellent information you have right here on this post. I’ll be coming back to your website for more soon.

 42. I want to to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you book marked to look at new things you post…

 43. I blog frequently and I genuinely appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 44. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 45. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am having issues with your RSS. I donít know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 46. Hi there, There’s no doubt that your blog could be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great blog!

 47. Spot on with this write-up, I actually think this website needs a lot more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!

 48. I really love your site.. Great colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as Iím attempting to create my own personal website and want to know where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it!

 49. Hi there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 50. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always exciting to read through articles from other writers and practice a little something from their web sites.

 51. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Kudos!

 52. Next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I actually thought you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

 53. This is the perfect web site for everyone who wishes to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been discussed for years. Wonderful stuff, just wonderful!

 54. Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Many thanks for providing these details.

 55. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 56. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read through articles from other authors and use a little something from their websites.

 57. Howdy! I could have sworn Iíve been to this site before but after looking at a few of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely happy I stumbled upon it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 58. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this issue here on your blog.

 59. You’ve made some really good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 60. Can I simply say what a relief to uncover somebody that truly understands what they are discussing on the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you surely have the gift.

 61. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read content from other authors and use a little something from their sites.

 62. I really love your site.. Pleasant colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal site and would like to find out where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it!

 63. Great site you have here.. Itís difficult to find high quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

 64. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thank you!

 65. I quite like reading a post that can make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 66. This is the perfect webpage for everyone who hopes to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been discussed for ages. Excellent stuff, just wonderful!

 67. This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Cheers!

 68. I was more than happy to uncover this website. I wanted to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every bit of it and I have you book-marked to check out new information in your website.

 69. Hello there! I simply want to give you a huge thumbs up for the excellent information you have got right here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.

 70. This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate informationÖ Thanks for sharing this one. A must read article!

 71. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I really believed you would have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 72. I blog often and I really appreciate your information. This great article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

 73. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always helpful to read through articles from other authors and use something from other web sites.

 74. Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t seem to get nearly anything done.

 75. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 76. Next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, nonetheless I really thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of crying about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 77. You are so interesting! I do not think I’ve read anything like that before. So good to find somebody with a few unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 78. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Kudos!

 79. You have made some decent points there. I checked on the net to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 80. This site really has all the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 81. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It’s the little changes that make the most significant changes. Thanks a lot for sharing!

 82. Hi! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the great information you have right here on this post. I am coming back to your blog for more soon.

 83. You’ve made some good points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 84. Very good article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 85. Howdy, I do believe your website could be having browser compatibility problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic website!

 86. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may return once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 87. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own website and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thanks!

 88. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to make a good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 89. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems
  with your blog. It seems like some of the text within your
  content are running off the screen. Can somebody else please comment and
  let me know if this is happening to them too?
  This may be a problem with my browser because I’ve had this
  happen before. Thanks

 90. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my hunt for something relating to this.

 91. Good day! I simply want to offer you a huge thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post. I will be coming back to your site for more soon.

 92. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 93. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue here on your site.

 94. Hi there! This blog post couldn’t be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this post to him. Fairly certain he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 95. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  Personally, if all web owners and bloggers made good content as you
  did, the web will be much more useful than ever
  before.

 96. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 97. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 98. Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 99. This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 100. After checking out a handful of the blog articles on your website, I seriously appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website as well and let me know what you think.

 101. I was very happy to uncover this great site. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and I have you saved to fav to see new things in your website.

 102. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 103. Hello there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 104. Can I simply say what a comfort to discover an individual who actually understands what they’re talking about online. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to read this and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular given that you certainly possess the gift.

 105. I blog frequently and I truly appreciate your content. The article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed too.

 106. Excellent blog you have got here.. It’s hard to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 107. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am going through difficulties with your RSS. I donít know why I am unable to join it. Is there anybody getting identical RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 108. Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes which will make the most important changes. Many thanks for sharing!

 109. Good information. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 110. I blog often and I seriously thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 111. Hi there! This blog post could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 112. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 113. You ought to take part in a contest for one of the highest quality websites online. I’m going to recommend this site!

 114. Howdy, I think your site could be having browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

 115. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should publish more on this issue, it might not be a taboo subject but usually folks don’t discuss such issues. To the next! Best wishes!!

 116. Right here is the right webpage for anybody who wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been written about for ages. Wonderful stuff, just excellent!

 117. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I really thought you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

 118. Hello there, I think your web site could possibly be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent site!

 119. After looking over a handful of the blog posts on your web page, I honestly appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know your opinion.

 120. Right here is the right website for anyone who really wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been written about for a long time. Great stuff, just wonderful!

 121. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I may return once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 122. An intriguing discussion is definitely worth comment. I believe that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but usually people don’t speak about these topics. To the next! Best wishes!!

 123. I must thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now 😉

 124. I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to see the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 125. Everything is very open with a clear clarification of the issues. It was truly informative. Your website is useful. Thanks for sharing!

 126. Hello! I simply want to give you a big thumbs up for your excellent information you’ve got right here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 127. You are so interesting! I do not think I have read through anything like this before. So great to find another person with a few genuine thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 128. You have made some decent points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 129. Everything is very open with a very clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your site is very useful. Thanks for sharing!

 130. I blog often and I seriously thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 131. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something too few folks are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my hunt for something regarding this.

 132. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read through content from other authors and use something from their sites.

 133. After looking into a number of the articles on your blog, I really like your way of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me how you feel.

 134. May I just say what a comfort to find someone that truly knows what they are discussing online. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular since you definitely have the gift.

 135. Can I simply say what a comfort to uncover someone that actually understands what they’re discussing on the web. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular since you definitely have the gift.

 136. This is the right webpage for everyone who would like to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been written about for decades. Great stuff, just great!

 137. Iím amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog thatís equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my hunt for something regarding this.

 138. Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes which will make the most important changes. Thanks for sharing!

 139. Major thankies for the blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 140. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been doing a little research on this. And he actually ordered me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your internet site.

 141. I’m pretty pleased to find this website. I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you book-marked to check out new information on your blog.

 142. I wanted to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it. I have got you book-marked to check out new stuff you post…

 143. After looking over a few of the blog posts on your blog, I honestly like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my website as well and let me know your opinion.

 144. Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that will make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

 145. I really like it when individuals get together and share opinions. Great site, keep it up!

 146. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t understand why I am unable to join it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 147. You need to take part in a contest for one of the greatest websites online. I am going to recommend this website!

 148. After looking over a few of the blog posts on your web page, I honestly like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and tell me what you think.

 149. An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more on this subject, it might not be a taboo matter but generally people do not speak about such subjects. To the next! Kind regards!!

 150. Hello! I just wish to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have got right here on this post. I am returning to your blog for more soon.

 151. Itís nearly impossible to find knowledgeable people in this particular topic, however, you seem like you know what youíre talking about! Thanks

 152. After exploring a handful of the blog articles on your website, I really like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me what you think.

 153. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 154. A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you should write more about this issue, it may not be a taboo matter but usually people do not talk about such topics. To the next! Kind regards!!

 155. Hello there, There’s no doubt that your blog may be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, great website!

 156. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I truly believed you would have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 157. May I simply just say what a relief to discover somebody who actually knows what they’re discussing online. You actually know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular since you certainly have the gift.

 158. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers.

 159. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 160. May I just say what a comfort to uncover somebody that genuinely understands what they are discussing over the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular given that you most certainly have the gift.

 161. It’s nearly impossible to find well-informed people for this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 162. I seriously love your website.. Great colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would like to know where you got this from or what the theme is named. Appreciate it!

 163. You are so cool! I do not suppose I’ve read a single thing like that before. So wonderful to find another person with genuine thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the internet, someone with a bit of originality.

 164. Howdy! I could have sworn Iíve been to this web site before but after looking at many of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely happy I stumbled upon it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 165. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 166. Great information. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

 167. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I actually believed you would have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

 168. I seriously love your website.. Great colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as Iím planning to create my own blog and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!

 169. Hi there, I believe your site could possibly be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, great blog!

 170. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your website.

 171. This is a topic that’s near to my heart… Many thanks! Exactly where can I find the contact details for questions?

 172. Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 173. Hi there! This blog post could not be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll send this post to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 174. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

 175. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always helpful to read through articles from other authors and use something from other websites.

 176. I quite like looking through a post that will make men and women think. Also, many thanks for permitting me to comment!

 177. Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to produce a top notch articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and don’t manage to get anything done.

 178. I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I am hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

 179. Spot on with this write-up, I absolutely believe this web site needs much more attention. Iíll probably be back again to read through more, thanks for the information!

 180. I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as Iím attempting to create my very own site and would love to know where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 181. I blog quite often and I truly thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 182. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other authors and practice a little something from their sites.

 183. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always exciting to read through articles from other authors and use a little something from other websites.

 184. The very next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read, but I genuinely believed you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 185. Hello there! This post couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will forward this information to him. Pretty sure he will have a great read. Thanks for sharing!

 186. This is the perfect site for anybody who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for years. Great stuff, just excellent.

 187. Right here is the perfect blog for anyone who hopes to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for a long time. Great stuff, just wonderful.

 188. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your internet site.

 189. Right here is the perfect blog for everyone who wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been discussed for many years. Wonderful stuff, just excellent.

 190. I seriously love your website.. Very nice colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own site and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Cheers!

 191. Can I simply say what a relief to uncover somebody who really understands what they’re talking about online. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular since you definitely possess the gift.

 192. I want to to thank you for this great read!! I absolutely loved every bit of it. I have got you book-marked to check out new stuff you post…

 193. It’s actually a great and useful piece of info. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 194. Great post however I was wondering if you could write a litte more on thistopic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bitfurther. Thank you!

 195. Howdy! This is my first visit to your blog! Weare a collection of volunteers and starting a new project in acommunity in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 196. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the website is extremely good.

 197. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 198. Hi, There’s no doubt that your website could possibly be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great website!

 199. Spot on with this write-up, I truly believe that this website needs a great deal more attention. Iíll probably be back again to see more, thanks for the advice!

 200. Hi! I could have sworn Iíve been to this web site before but after browsing through some of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely delighted I stumbled upon it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 201. Everything is very open with a precise clarification of the challenges. It was definitely informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!

 202. Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to create a good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 203. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 204. This is the perfect webpage for anyone who really wants to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been written about for years. Wonderful stuff, just wonderful.

 205. Howdy! This article couldnít be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

 206. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 207. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate infoÖ Many thanks for sharing this one. A must read article!

 208. 💥บวกแล้วถอนได้เลย รับประกันทุกค่าย💥🏆เว็บตรง จ่ายจริง ไม่ล็อคยูส🏆💐บริการตลอด 24 ช.ม.สุดยอดเว็บ 2021💐💸แอดมินบริการตลอด 24 ชั่วโมง💸🔴โปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบ ‼️ 👇👇👇

 209. I blog frequently and I really thank you for your information. This article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 210. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 211. Good day! I could have sworn Iíve been to this site before but after going through a few of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly delighted I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 212. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog thatís both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my search for something concerning this.

 213. I blog often and I really thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your website and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 214. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to check out the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 215. An intriguing discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this subject, it might not be a taboo matter but usually people do not discuss such issues. To the next! Cheers!!

 216. I blog quite often and I seriously appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 217. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís both equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my search for something relating to this.

 218. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 219. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 220. This is the right web site for everyone who would like to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that has been discussed for ages. Wonderful stuff, just great!

 221. I visited many websites however the audio feature for audio songs existing at this web page is actually wonderful.

 222. I was very pleased to uncover this website. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved to fav to see new things on your site.

 223. Hi all, here every person is sharing such know-how, thus it’s pleasant to read this blog, and I used to pay a visit this weblog daily.

 224. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I donít know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 225. hi!,I love your writing very much! percentage we be in contact more about your post on AOL?I need an expert in this house to unravelmy problem. May be that is you! Having a look ahead to see you.

 226. constantly i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading here.

 227. Awesome issues here. I am very happy to see your post.Thanks a lot and I’m having a look ahead to touch you.Will you kindly drop me a e-mail?

 228. That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read article!

 229. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read content from other authors and use a little something from other web sites.

 230. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 231. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 232. Hi, I do believe your web site may be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful website!

 233. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering problems with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 234. Normally I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great post.

 235. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am going through issues with your RSS. I don’t understand why I am unable to join it. Is there anybody else having the same RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 236. After exploring a few of the articles on your web page, I really like your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me your opinion.

 237. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, nonetheless I actually believed you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 238. I’m excited to uncover this great site. I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely enjoyed every part of it and I have you bookmarked to check out new stuff in your website.

 239. After going over a number of the articles on your web site, I honestly like your way of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and let me know your opinion.

 240. The next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I actually thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you weren’t too busy searching for attention.

 241. You are so awesome! I do not believe I’ve truly read through a single thing like this before. So great to discover somebody with some original thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

 242. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 243. Right here is the perfect website for everyone who hopes to understand this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been discussed for decades. Excellent stuff, just wonderful!

 244. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 245. Lost credit card co-diovan side effects Octave had maximum sustained wind speeds of up to 60 miles per hour, down slightly from Sunday night, and the storm was expected to approach the peninsula’s west coast sometime on Tuesday, the NHC said.

 246. Hey there are using WordPress for your blog platform?I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create myown. Do you require any coding expertise to make your own blog?Any help would be really appreciated!

 247. After going over a number of the articles on your web page, I truly like your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me your opinion.

 248. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to write more about this subject, it may not be a taboo subject but usually folks don’t discuss such subjects. To the next! Cheers!!

 249. Next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I truly thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 250. You’re so interesting! I don’t think I’ve read through something like this before. So good to find somebody with some original thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality.

 251. I used to be suggested this blog by means of my cousin. I am now not sure whether this submit
  is written via him as no one else realize such designated
  about my difficulty. You’re incredible! Thank you!

 252. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through problems with your RSS. I donít know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 253. I blog quite often and I really thank you for your information. Your article has truly pedaked my interest.I am going to take a note of your blog and keep checkingfor new information about once per week. I subscribeedtoo your Feed too.Judi Online

 254. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be helpful to read content from other authors and practice something from other sites.

 255. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 256. I think this is one of the most important info for me.
  And i’m satisfied studying your article. But
  wanna statement on few general issues, The website taste is great, the articles is really great :
  D. Just right task, cheers

 257. You are so awesome! I do not think I’ve read through a single thing like that before. So great to discover someone with a few unique thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with some originality.

 258. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read through content from other writers and use something from their web sites.

 259. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 260. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any person with some authentic ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that’s wanted on the net, someone with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 261. At this time it appears like Expression Engine is the best blogging platform
  available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 262. Terrific work! This is the type of information that are meant to be shared around the
  net. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this publish higher!
  Come on over and seek advice from my website . Thank you =)

 263. You’re so awesome! I do not think I have read a single thing like this before. So wonderful to find another person with some original thoughts on this topic. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a little originality.

 264. Everything is very open with a really clear explanation of the challenges. It was really informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing!

 265. Iím impressed, I must say. Seldom do I come across a blog thatís both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something relating to this.

 266. When I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Thank you!

 267. Super bang. Play and pay for realDon’t worry about being scammed anymoreNot through agentsthick capitalfast paymentdont want to believe but want to try

 268. I want to to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have got you book marked to check out new things you post…

 269. เว็บไซต์ไหนที่ว่าดี เว็บไซต์ไหนที่ว่าเด็ด ผมลองมาหมดแล้วนะครับ ตอนนี้มาตกลงใจตรงนี้เลยครับ UFABET จะต้องสารภาพว่าระบบเค้าเจ๋งสุดแล้วที่ผมเล่นมากมาย ไม่กระตุกไม่ค้าง ฝากเงินอัตโนมัติ ยิ่งสะดวกเร็วทันใจ ที่สำคัญมีคณะทำงานคอยแนะนำ 1 วัน

 270. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.