GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN DIŞ TİCARETİMİZ ÜZERİNE ETKİLERİ

 

Divan Dergisi, Sayı:4

Nejat ÇOĞAL
Gümrük Muhafaza Başkontrolörü

 

 1. GENEL DEĞERLENDİRME

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 1957 yılında, bir gümrük birliği şeklinde kurulmuş ancak ileride geniş kapsamlı bir ekonomik ve siyasi birlik oluşturmayı hedeflemiştir. Topluluk üyeleri, 1 Temmuz 1968 tarihinde birbirlerine uyguladıkları gümrük tarifelerini tümüyle ortadan kaldırarak Ortak Gümrük Tarifesini yürürlüğe koymuşlar ve böylece kendi aralarında gümrük birliğini tamamlamışlardır.[1]

 

Öte yandan, Ankara Anlaşması’nın 4’üncü maddesi, geçiş dönemi içinde Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen bir şekilde yerleşmesini öngörmüştür. Bu kapsamda, özellikle geçiş dönemi(1.1.1973–31.12.1995) içinde Türkiye’nin Toplulukla ticari ilişkileri artmış, AET, Geçici Anlaşma ile 1971 yılından itibaren bazı sınırlı sayıda ürün dışında (pamuk ipliği, makine halıları gibi) Türkiye kaynaklı tüm sanayi ürünlerine karşı gümrük vergilerini sıfırlamıştır. Türkiye ise, Topluluk çıkışlı sanayi ürünlerine karşı gümrük indirimlerini aşamalı olarak gerçekleştirmiş ve 1995 yılına gelindiğinde 12 ve 22 yıllık sanayi ürünleri listelerinde ve Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Gümrük Tarifesi’nde %80’in üzerinde uyum sağlamıştır.

 

Türkiye-AB arasında cereyan eden zorlu müzakereler neticesinde, 6 Mart 1995 tarihli 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı alınmıştır. Bu karara göre, Türkiye-AB Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 1996 yılından itibaren  Avrupa Birliği çıkışlı tüm sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerine karşı gümrük vergisi ile eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarını kaldırılmış, üçüncü ülkelere karşı ise AB’nin Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaya başlanmıştır. Böylece, Taraflar arasındaki ilişkilerde, Ankara Anlaşması’nda öngörülen son döneme geçilmiştir.

 

Diğer taraftan, Avrupa Toplulukları’nın (AT) üçüncü bir ülke ile gerçekleştirdiği ilk gümrük birliği olan AT-Türkiye Gümrük Birliği, Türkiye’nin Tek Pazara ayrıcalıklı bir şekilde girmesine izin veren ve Türk ekonomisinin  rekabet gücünü artıran önemli bir adım olarak da değerlendirilebilir.[2]

 

Her ne kadar başlangıçta, Türk sanayisinin güçlü Avrupa sanayisi karşısında rekabet gücü olmadığı, üstlenilen tek taraflı yükümlülükler ile alternatif dış pazarlara girişin kısıtlanacağı ve Gümrük Birliği’nin AB ile gerektiği gibi müzakere edilemediği yönünde olumsuz eleştiriler yapılmış olsa da, Gümrük Birliği’nin sanılanın aksine Türk Dış Ticareti üzerinde köklü bir değişikliğe yol açmadığı görülmektedir.

 

Diğer taraftan, Gümrük Birliği’ni, Türk dış ticaretindeki değişimleri tek başına belirleyen bir süreç olarak değerlendirmek yeterli olmayacaktır. Bu çerçevede öncelikle 5 Nisan 1994 tarihinde yaşanan ekonomik kriz ile meydana gelen devalüasyonun yarattığı sorunların ve 1997 yılında Dünya ekonomisinde patlak veren Asya, ardından Rusya krizlerinin değerlendirmelerde dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca 1998 Mart ayı itibariyle Türkiye ekonomisinde yaşanan ciddi durgunluğu, 1999 yılında gerçekleştirilen genel seçimler, Ağustos ve Kasım aylarında yaşanan deprem felaketlerinin izlemesi de, bu dönemde Türkiye-Avrupa Birliği dış ticaretinin yapısını etkilemiştir. Son olarak Türkiye’nin kronik enflasyon sorununa çözüm bulmak amacıyla 2000 yılında uygulamaya koyulan Ekonomik İstikrar Programının, Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde yaşanan krizlerle hedeflerinden sapmasıyla oluşan istikrarsızlık ve devalüasyon, 2001 yılı ilk yarısındaki dış ticaret rakamlarında belirleyici olmuştur.[3]

 

 1. AB’NİN DIŞ TİCARETİMİZ İÇİNDEKİ PAYI

Gümrük Birliği öncesinde Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan AB, Gümrük Birliği sonrasında da bu özelliğini devam ettirmiştir. Bir başka deyişle, Gümrük Birliği, Türkiye’nin dış ticaretinin coğrafi dağılımında önemli bir değişikliğe yol açmamıştır. 1993-1995 yılları arasında, dış ticaretimiz içinde ortalama  %45 olan AB’nin payı, 1996-2005 yıllarını kapsayan dönemde ortalama %50 olmuştur. Bunda, Gümrük Birliği’nin,  1971 yılından beri zaten  aşamalı olarak gerçekleştirilmiş olması ve 1996 yılına gelindiğinde ise gümrük tarifelerinde uyumun yaklaşık %80 oranında sağlanmış olmasının önemli bir payı vardır. Öte yandan, AB gibi güçlü bir ekonominin Türkiye’nin dış ticaretinde istikrarlı bir şekilde ve en büyük paya sahip olmasının, Türk ekonomisinin Dünya ekonomisinde yaşanabilecek krizlerden daha az etkilenmesine yardımcı olabilecektir.

 

Tablo 1 : Türkiye’nin Dış Ticareti ve AB’nin Payı 

Yıllar Genel                                                                   (milyon $) AB                                                      (milyon $) AB’nin Payı                                                    (%)
İhracat İthalat Hacim Açık İhracat İthalat Hacim Açık İhracat İthalat Hacim
1971 676 1.171 1.847 -495 329 582 911 -253 0,49 0,50 0,49
1980 2.910 7.909 10.819 -4.999 1.300 2.360 3.660 -1.060 0,45 0,30 0,34
1993 15.348 29.429 44.777 -14.081 7.289 10.950 18.239 -3.661 0,47 0,37 0,41
1994 18.105 23.270 41.375 -5.165 8.269 10.279 18.548 -2.010 0,46 0,44 0,45
1995 21.636 35.707 57.343 -14.071 11.078 16.760 27.838 -5.682 0,51 0,47 0,49
1996 23.224 43.626 66.850 -20.402 11.548 23.138 34.686 -11.590 0,50 0,53 0,52
1997 26.261 48.559 74.820 -22.298 12.248 24.870 37.118 -12.622 0,47 0,51 0,50
1998 26.974 45.921 72.895 -18.947 13.498 24.075 37.573 -10.577 0,50 0,52 0,52
1999 26.588 40.692 67.280 -14.104 14.333 21.419 35.752 -7.086 0,54 0,53 0,53
2000 27.485 54.149 81.634 -26.664 14.352 26.388 40.740 -12.036 0,52 0,49 0,50
2001 31.342 41.399 72.741 -10.057 16.118 18.280 34.398 -2.162 0,51 0,44 0,47
2002 36.059 51.553 87.612 -15.494 18.459 23.321 41.780 -4.862 0,51 0,45 0,48
2003 47.252 69.339 116.591 -22.087 25.899 33.495 59.394 -7.596 0,55 0,48 0,51
2004 63.121 97.540 160.661 -34.419 34.310 45.373 79.683 -11.063 0,54 0,47 0,50
2005 73.122 116.048 189.170 -42.926 38.312 48.958 87.270 -10.646 0,52 0,42 0,46

Kaynak: DTM, DİE.

 

Türkiye’nin AB-25’e ihraç ettiği belli başlı sanayi ürünleri cihaz, tekstil ürünleri, motorlu araç ve otomotiv parçalarıdır. Türkiye’nin AB-25’e ihraç ettiği belli başlı tarımsal ürünler ise meyve, sebze ve fındık olup, bu durum, Türkiye’nin tarım ürünleri ticaretinde fazla vermesini sağlamıştır. Türkiye’nin başlıca sanayi ithalat kalemleri ise makineler, kimyevi ürünler, demir ve çeliktir.[4]

 

1996’dan itibaren AB’nin Dış ticaretimiz içindeki dağılımı ithalat lehinde değişmiş; 1993-1995 yıllarında ortalama 8.879 milyar dolar olan ihracat payı 1996-2000 yıllarında ortalama 13.196 milyar dolara yükselirken, ithalatta bu pay yıllık ortalama 12.663 milyar dolardan 23.978 milyar dolara yükselmiştir. 2005 yılında ise AB, 73.122 milyar dolarlık ihracatımızdan 38.312 milyar dolar, 116.048 milyar dolarlık ithalatımızdan ise 48.958 milyar dolar pay almıştır. Bu tutarların genel ihracat ve ithalatımıza oranları ise sırasıyla %52 ve %42  olmuştur.

Tablo 2: Türkiye’nin İhracatının İthalatı Karşılama Oranları

 Yıllar Genel AB
ihracat/ithalat ihracat/ithalat
1971 0,58 0,57
1980 0,37 0,55
1993 0,52 0,67
1994 0,78 0,80
1995 0,61 0,66
1996 0,53 0,50
1997 0,54 0,49
1998 0,59 0,56
1999 0,65 0,67
2000 0,51 0,54
2001 0,76 0,88
2002 0,70 0,79
2003 0,68 0,77
2004 0,65 0,76
2005 0,63 0,78

Kaynak: DTM, DİE

Diğer taraftan, Türkiye’nin Avrupa Birliği dışında ticaret yaptığı diğer ülke ve ülke grupları ile Gümrük Birliği sonrası gerçekleştirdiği ticarette de belirgin bir değişiklik olmadığı ve aynı oranlarda istikrarlı bir artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, Gümrük Birliği’nin Avrupa Birliği lehine önemli bir ticaret sapması yaratmadığı ve Türkiye’nin diğer dış ticaret pazarlarında bir kayba yol açmadığını söyleyebiliriz.

 1. 1996-2005 DÖNEMİ TOPLAM DIŞ TİCARET KARŞILAŞTIRMASI

Tablo 3’den de görüleceği üzere, 1996-2005 döneminde, Türkiye’nin AB ülkeleriyle olan dış ticaret açığı, AB dışı diğer ülkelerin toplamıyla olan dış ticaret açığından önemli ölçüde azdır. Ayrıca, aynı dönemde AB’ye yapılan ihracatımızın ithalatı karşılama oranı %69 iken, AB dışında kalan tüm ülkelere yaptığımız ihracatın ithalatı karşılama oranı %57 dir. Bu, AB ile olan dış ticaretimizin, diğer tüm ülkelerle yaptığımız dış ticaret toplamına kıyasla daha dengeli olduğunu göstermektedir.

 

Tablo 3 : Türkiye’nin 1996-2005 Dönemi  Toplam Dış Ticareti 

Toplam Dış Ticaret (1996-2005) (Milyar $)
İhracat İthalat Açık İhracat/ithalat
AB 199 289 -90 0,69
AB Dışı 182 320 -138 0,57

Kaynak : DTM 

 1. AB’YE OLAN DIŞ TİCARETİMİZİN MAL GRUPLARI  İTİBARİYLE DAĞILIMI 

Türkiye’nin AB’den yaptığı ithalatı mal gruplarına göre değerlendirdiğimizde, 1996-2004 yılları arasında yatırım mallarının payının ortalama %26.5, ara mallarının payının %57.54 ve tüketim mallarının payının ise %15.35 olduğunu görmekteyiz.

 

 Tablo 4 : Türkiye’nin AB’nden Olan İthalatının Mal Grupları İtibariyle Dağılımı 

Yıl Yatırım Ara Malı Tüketim
Pay(%) Değişim (%) Pay (%) Değişim (%) Pay (%) Değişim (%)
1994 29,4 63,3 7,3
1995 28,7 50,5 62,5 52,5 8,8 87,5
1996 31,9 52,9 55,7 22,2 12,4 92,5
1997 29,5 -0,8 56,3 8,8 14,2 23,2
1998 29,8 -2 55,1 -5,3 15 2,5
1999 28,4 -15,5 55,2 -10,9 16,5 -2,7
2000 27,3 19,5 53 19,4 19,2 45,1
2001 23,6 -40,5 61,1 -20,9 14,2 -49,3
2002 23 24,2 61,8 29,1 13,7 23,2
2003 22,1 30,6 60,7 33,4 16,2 61
2004 23,5 52,5 59 39,4 16,8 47,9

Kaynak: DTM 

 

1996 yılında, bir önceki yıla göre toplam ithalat  %38.1 oranında artarken, sermaye malları ithalatında %52.9 , ara malları ithalatında %22.2 ve tüketim malları ithalatında %92.5 oranında artış olmuştur.

 

Türkiye’nin AB’den gerçekleştirdiği ithalatta yatırım ve ara mallarının ağırlıklı yer tutması, ithalatın Türk sanayisine yönelik girdi sağlayan sağlıklı yapısını ortaya koymaktadır. Yüksek teknolojiye dayanan yatırım mallarının ithalatı bu ürünlere bağlı  üretimde de ileri teknoloji kullanımını zorunlu kılmakta, firmaları AR-GE’ ye yönelten bir diğer etken olarak nihai aşamada üretimin kalitesinde belirleyici rol oynamaktadır.[5] 

Tablo 5 : Türkiye’nin AB’ne Olan  İhracatının Mal Grupları İtibariyle Dağılımı 

Yıl Yatırım Ara Malı Tüketim
Pay (%) Değişim (%) Pay (%) Değişim (%) Pay (%) Değişim (%)
1994 2,9 32,5 64,6
1995 2,9 26,2 31,8 25,8 65,3 29,7
1996 3,4 24,5 32,3 5,6 64,3 2,7
1997 3,5 6,8 33,5 10,1 63 4
1998 3,6 15,6 34,2 12,4 62,2 8,8
1999 4,4 29 34,7 8 60,9 4
2000 4,6 5,5 35,9 4,5 59,5 -1,2
2001 6 44,1 35,7 10,5 58,1 8,4
2002 6,9 32,7 31,6 1,4 61,4 21,1
2003 8,5 63 30,4 27,4 61 31,8
2004 11 81,8 31,3 45 57,4 32,4

Kaynak: DTM

 

İhracatımızın mal grupları itibariyle dağılımını incelediğimizde ise, GB öncesi dönemde olduğu gibi GB’nin son döneminde de tüketim malları %65.3 ve %57.4’lük paylarla AB’ye yapılan ihracatın temelini oluşturmuştur. İkinci sırada bulunan ara mallarının oranı ise 1/3 olan seviyesini korumuş, yatırım mallarının payı iki dönem arasında  %2.9’dan %11’e kadar yükselmiştir. GB öncesi %19 olan tarım ürünlerinin payı, söz konusu dönem sonunda yarı yarıya azalarak %9’a gerilemiştir. Türkiye’nin AB’ye yönelik ihracatı 11.078 milyar dolardan 34.310 milyar dolara yükselirken, tarım ürünleri ihracatı 1995 yılındaki 2 milyar dolarlık seviyesini aşamamıştır. Bu durum, Türkiye’nin tarım ürünleri genel ihracatı için de geçerlidir. 1995 yılında 4.1 milyar dolar olan toplam tarım ürünleri ihracatı, 2003 yılında 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.[6]

 

 1. GENEL VE AB İLE OLAN DIŞ TİCARETİMİZİN GELİŞİMİ

Grafik 1, 2 ve 3’ü incelediğimizde, Gümrük Birliği döneminde, Türkiye’nin genel ihracat ve ithalatının, AB’ye olan ihracat ve ithalatı ile paralel bir gelişme gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmenin, AB’nin toplam dış ticaretimiz içinde %50 gibi yüksek bir paya sahip olmasından kaynaklandığını söylememiz mümkündür. Grafik 1  Ayrıca, Türkiye’nin AB’ye olan ihracatının ithalatı karşılama oranının, ilk iki yılda gerileme göstermekle birlikte, 1998 yılından itibaren tekrar yükselişe geçtiği, 2002 yılından bu yana da 1995 seviyesinden daha yukarıda seyrettiği görülmektedir (1995 yılında AB ile olan İhracat/ithalat oranımız %66 iken, 2005 yılında bu oran %78 seviyesine çıkmıştır). 

Grafik 2

 

 

Diğer taraftan, dış ticaret kalemlerindeki gelişme cari işlemler dengesini olumsuz yönde etkilemiştir. 1995 yılında 2.3 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 1996 yılında 5.4 milyar dolara yükselmiştir. 1997 yılında bavul ticareti hariç, cari işlemler açığı 4.7 milyar dolar olmuştur. [7] Ancak, bu gelişmenin ne kadarı gümrük birliğine bağlı olarak ortaya çıkmıştır, ne kadarı maliye politikasındaki genişlemeci eğilimin sonucudur, bunu tespit etmek oldukça zordur.[8]

 

Grafik 3

 

 

Bununla birlikte, Türkiye’nin dış ticaretinin, GB’nden fazla etkilenmediği fakat daha çok kur politikaları’ndan etkilendiğini söyleyebiliriz. 1990’lı yılların hemen başından itibaren, uluslar arası kısa vadeli sermaye hareketlerini çekmek için uygulanan aşırı değerlenmiş TL politikası bir başka deyişle faiz lehine oluşturulan faiz-kur makası ithalatı özendirirken ihracatı cezalandırmıştır.[9]

 

 1. GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TİCARET YAPICI ETKİSİ

GB, teknoloji transferi yoluyla birlik içinde yer alan ülkelerin üretim verimliliğini artırır. Üye ülkeler arasında ticarete karşı uygulanan tarife ve kotaların kaldırılması sonucunda malların fiyatları düşer. Bu gelişmeler, ülkeler arasındaki ticaret hacminin ve dolayısıyla daha ucuz ve kaliteli tüketimin artmasına yol açar.

Bu kapsamda, Türkiye’nin AB’ne olan ihracatının 1995-2005 yılları arasındaki gelişimine baktığımızda (Grafik 2), ihracatın istikrarlı bir şekilde ve devamlı olarak arttığını görebiliriz. Türkiye’nin AB’nden ithalatının da yaklaşık olarak benzer bir seyir gösterdiğini söylememiz mümkündür(Grafik 1). 1995 yılında AB’ne olan toplam ihracatımız 11.078 milyon $’dan 2005 yılına geldiğimizde 38.312 milyon Dolara yükselmiştir. Aynı şekilde, AB’nden yaptığımız ithalat aynı yıllarda, 16.760 milyon Dolardan 48.958 milyon Dolara çıkmıştır. Toplam ticaret hacmine baktığımızda ise, 1995 yılında 27.838 milyon Dolardan 2005 yılında 87.270 milyon Dolara çıktığını görmekteyiz.

 1. GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TİCARET SAPTIRICI ETKİSİ

Gümrük Birliği’nin 1996 yılında yürürlüğe girmesiyle, Türkiye-AB arasında gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili vergiler kaldırılmış, üçüncü ülkelere karşı ise AB’nin ortak gümrük tarifesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum, birlik dışında yer alan ülkelerden yapılan ithalatın pahalı hale gelmesine karşılık Birlik üyesi ülke mallarının ucuzlamasına yol açmıştır. Ancak, Türkiye’nin AB dışı ülkelerle ikili ticari ilişkilerinin gelişmiş olması nedeniyle, GB’nin ticaret saptırıcı etkisi çok fazla hissedilmemiştir. Tablo 6’dan da görebileceğimiz gibi, 1995 yılında AB’nden ithalatımızın genel ithalatımız içindeki payı %47 iken, 1999 yılında %53’e yükselmiş, 2005 yılında ise %42 seviyesine gerilemiştir. Aynı şekilde AB’ne olan ihracatımızın genel ihracatımız içindeki payı 1995 yılında %51 iken 1999 yılında %54 seviyesine yükselmiş, 2005 yılına gelindiğinde %52 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

Bu çerçevede, Türkiye-AB arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği’nin, her ne kadar rekabet şansı olmayan sektörlerde üretim ve istihdam kaybına yol açması mümkün olsa da, bu süreçte ülkeye yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlanması ve sanayinin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunması nedeniyle, Türkiye’nin dış ticaretinde olumlu bir etkisinin olduğunu söylememiz mümkündür.

 

SONUÇ 

Türkiye’nin 1959 yılında başlayan AB yolculuğu, 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşmasıyla kurumsal bir niteliğe bürünmüş, 1970 tarihinde imzalanan Katma protokol ile derinlik kazanmıştır. 1995 yılında imzalanan ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin esaslarını düzenleyen 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla da ilişkilerde son döneme girilmiştir.

 

Ayrıca, son yıllarda ülkemizde yaşanan demokratikleşme hareketleri ve sağlanan ekonomik istikrarın, Türkiye-AB katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına büyük katkı sağladığını söylememiz mümkündür.

 

Gümrük Birliği, Türkiye’nin AB’ne entegrasyonunda bir kilometre taşı olup, nihai hedef AB’ne tam üyeliktir. Türkiye’nin geleceği, son 200 yıldır izlediği temel politikalara uygun olarak Batı Dünyası ile entegrasyonda yatmaktadır.[10]

Gümrük Birliği esas olarak,  AT’nın 1971 yılında, Türkiye çıkışlı tüm sanayi ürünlerine karşı gümrük vergilerini tek taraflı olarak sıfırlaması ile başlamıştır. Türkiye ise, Ortaklık Anlaşması gereğince, Topluluk çıkışlı sanayi ürünlerine karşı gümrük vergilerini aşamalı olarak kaldırma yükümlülüğü altına girmiştir.

Türkiye’nin AT’na doğrudan başvuru yapmak yerine bir ortaklık ilişkisiyle Avrupa bütünleşme sürecine girmesinin nedeni, Türkiye ve AT üyesi ülkeler arasındaki büyük ekonomik, sosyal ve siyasal farktır. Ortaklık sürecinde, söz konusu farkın giderek kapatılması hedeflenmiştir. Türkiye-AB Gümrük Birliği bu farkın ekonomik anlamda giderilmesi için önemli bir süreç olmuştur.[11]

Bu kapsamda, Gümrük Birliği, Türkiye-AB ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkıda bulunarak, malların serbest dolaşımı ve ticaret politikası; gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler ile vergi ve resimlerin kaldırılması; ortak gümrük tarifesi ve tercihli tarife politikaları; fikri sınai ve ticari hakların korunması alanlarında önemli adımlar atılmasında ve yasaların yakınlaştırılmasında itici bir güç olmayı başarmıştır.

Bununla birlikte, AB’nin toplam dış ticaretimiz içinde %50 gibi yüksek bir paya sahip olması nedeniyle, GB döneminde, Türkiye’nin AB ile olan dış ticareti, genel dış ticareti ile paralel bir seyir takip etmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye-AB Gümrük Birliği, her ne kadar Türkiye’nin dış ticaretinde köklü bir değişikliğe yol açmasa da, gerek ticaretin mal ve ülke bazında çeşitlenmesine ve gerekse ülkeye yeni teknoloji ve sermaye girişinin hızlanmasına ve rekabetin geliştirilmesine sağladığı katkılar dikkate alındığında, tam üyelik yolunda atılan çok yararlı bir adım olmuştur.

KAYNAKÇA

DÖNMEZ Mustafa, “Gümrük Birliğinin Ekonomik Etkileri”, DPT, Aralık 1998.  

DPT, “Ankara Anlaşması ve Katma Protokol”, Cilt 2, Ağustos 1993

DPT, “Avrupa Topluluklarını kuran Temel Anlaşmalar(AKÇT, AET, AAET)”, Cilt 1,Ağustos 1993.

KARLUK Rıdvan,“Avrupa Birliği ve Türkiye”, Beta Basım A.Ş. , İstanbul 2002.

LITTOZ-MONNET Annabelle, VILLANUEVA PENAS Beatriz, “Turkey and The European Union, the İmiplications of a Spesific Enlargement”, sf. 3. http://www.irri-kiib.be/papers/050404Turquie-ALM-BVP.pdf

ÖZEN Çınar, “Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği ve Tam Üyelik Sürecine         Etkileri”, 1.Baskı, Mayıs 2002.

SOĞUK Handan, İKV, http://www.ikv.org.tr/arastirmalar/degerlendirmeler/degerlendirmeler.html

ŞAHİNÖZ Ahmet, “AB-Türkiye: Ticari İlişkiler ve Gümrük Birliği”, İktisat İşletme ve Finans           Dergisi, Haziran 2004.

“Türkiye 2005 İlerleme Raporu”, Avrupa Komisyonu, Brüksel, 9 Kasım 2005, SEC(2005)1426.  Ulusal Program, 24.07.2003 tarihli 25178 sayılı Resmi Gazete.

İnternet Kaynakları 

www.abgs.gov.tr

www.abhaber.com

www.deltur.cec.eu.int

www.die.gov.trwww.dpt.gov.tr

www.dtm.gov.tr

www.hazine.gov.tr

www.ikv.org.tr

[1] Roma Anlaşması’nın 13 üncü maddesinde, üye devletlerin, aralarında yürürlükte olan ithalata yönelik gümrük vergilerini ve eş etkili yükümleri, geçiş dönemi içinde aşamalı olarak kaldıracakları hükme bağlanmıştır.

[2] Annabelle LITTOZ-MONNET, Beatriz VILLANUEVA PENAS, “Turkey and The European Union, the Implications of a Spesific Enlargement”, sf. 3.

[3] Handan SOĞUK, İKV, http://www.ikv.org.tr/arastirmalar/degerlendirmeler/degerlendirmeler.html

[4] “Türkiye 2005 İlerleme Raporu”, Avrupa Komisyonu, Brüksel, 9 Kasım 2005, SEC(2005)1426. sf.7.

[5]  Handan SOĞUK.

 

[6] Ahmet ŞAHİNÖZ, sf.39

[7] Bavul ticareti dahil edildiğinde cari işlemler açığı 1996 yılında 2.4 milyar dolar, 1997 yılında ise 2.8 milyar dolar olmaktadır.

 

[8] Mustafa DÖNMEZ, “Gümrük Birliğinin Ekonomik Etkileri”, DPT, Aralık 1998. sf. 2.

[9] Ahmet ŞAHİNÖZ, sf. 38

[10] Rıdvan KARLUK, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2002, sf.697.

[11] Çınar ÖZEN, sf. 120-121.

Share This:

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN DIŞ TİCARETİMİZ ÜZERİNE ETKİLERİ” hakkında 1.905 yorum

 1. Hello are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding
  knowledge to make your own blog? Any help
  would be greatly appreciated!

 2. hello there and thank you for your info –
  I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this
  website, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that
  I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect
  your placement in google and can damage your high-quality score if advertising
  and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for
  much more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again soon.

 3. I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 4. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
  really something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am
  looking forward for your next post, I will try to get the
  hang of it!

 5. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through
  some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 6. Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes that will make the most significant changes.
  Many thanks for sharing!

 7. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

  Keep up the excellent work!

 8. I was recommended this web site by way of my cousin. I am now not positive whether or not this post is written by way of him as no one else
  know such distinctive about my problem. You are wonderful!

  Thank you!

 9. Hello there! This blog post could not be written any better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I most certainly will
  send this article to him. Pretty sure he’s going to have a good read.
  Many thanks for sharing! quest bars http://tinyurl.com/49u8p8w7 quest bars

 10. I have been surfing online more than 3 hours today,
  but I by no means found any fascinating article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content as you did,
  the web will probably be a lot more useful than ever before.
  quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 11. Wonderful goods from you, man. I have understand your
  stuff previous to and you’re just extremely magnificent.

  I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and
  the way in which you say it. You make it enjoyable and you
  still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you.
  This is actually a wonderful site.

 12. These are actually great ideas in about blogging. You have touched some fastidious pointshere. Any way keep up wrinting.

 13. I will right away snatch your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service.Do you’ve any? Kindly let me recognize so that I may just subscribe.Thanks.

 14. Hi there, after reading this remarkable paragraph i am alsohappy to share my knowledge here with colleagues.

 15. Hi there! I know this is kinda off topic but I waswondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?Thanks a lot!

 16. I read this piece of writing fully concerning the comparison of most recent and previous technologies, it’s remarkable article.

 17. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”checkbox and now each time a comment is added I get several e-mailswith the same comment. Is there any way youcan remove people from that service? Many thanks!

 18. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help different users like its aided me. Great job.

 19. Thanks for another magnificent article. Where else could anybody get that type of information in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 20. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 21. Normally, players could convert their cash to chips and vice versa. For one, if you make a poor play, or consider a poor beat, you don’t lose your seat. To determine your hand odds, you need to know initial how numerous outs your hand has.

 22. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks
  would really make my blog shine. Please let me know where
  you got your design. With thanks

 23. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that produce the most significant changes. Many thanks for sharing!

 24. I am no longer certain where you’re getting your info, however good topic.I needs to spend a while studying more or figuring out more.Thanks for magnificent info I was on the lookout for this info formy mission.

 25. I do not even know how I ended up right here, however I believed this publish was good.I don’t recognise who you’re however certainly you aregoing to a famous blogger if you aren’t already. Cheers!

 26. I’m gone to tell my little brother, that he should also pay a visit this blog on regular basisto take updated from latest news.

 27. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more about this topic, it might not be a taboo matter but typically folks don’t discuss such topics. To the next! All the best!!

 28. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful &it helped me out a lot. I hope to give something back and aid otherslike you helped me.

 29. All those guidelines additionally worked to become good way to identify that other people on the internet have the identical calor like mine to understand great deal more all-around this condition.

 30. Thanks, An abundance of write ups!expository writing essay college essays best resume writing services washington dc

 31. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I?m going to watch out for brussels. I?ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 32. Thank you, I have recently been looking for info about this topic fora while and yours is the greatest I have found out till now.But, what concerning the bottom line? Are you positive concerning the source?

 33. Hi there colleagues, its great piece of writing about cultureand completely defined, keep it up all the time.Here is my blog post :: Keto Speed Review

 34. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed too.

 35. If you’ve seen the Yamaha Tricity, and thought heck, I’d love to give that bike a try. Then send a message to 3C-Rentals and they are renting the Tricity for only 3850 per month. The unique two wheels at the front (3 wheels overall) of this scooter offer much more stability than a tradition two-wheeled scooter. 3C Rentals also offers fantastic monthly prices with Clicks & Scoopys as low as 1900 baht per month.

 36. สล็อตออนไลน์ใครกันแน่ได้ทดสอบเล่นเป็นจะต้องชอบอกชอบใจ ด้วยความที่รูปแบบของเกมง่าย แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือทำเงินได้มากถึง 400-500 เท่าของทุนเลย ไม่เพียงเท่านั้น UFABET ยังเพิ่มรางวัล และก็แจ็คพอตเพื่อเพิ่มจังหวะให้ผู้เล่นได้เงินง่ายมากขึ้นอีกด้วย

 37. whoah this blog is magnificent i love reading your articles.Stay up the great work! You recognize, a lot of peopleare looking round for this information, you could help them greatly.

 38. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knewwhere I could locate a captcha plugin for my comment form?I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?Thanks a lot!

 39. I blog often and I seriously appreciate your information. The article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

 40. Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to generate a top notch articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and don’t seem to get anything done.

 41. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve reallyenjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I am hopingyou write once more very soon!

 42. I blog often and I seriously appreciate your information. The article has truly peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 43. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 44. I’ve just graduated how to take imodium It is also reassuring that while caesarean section rates increased over the decade, they remain close to the OECD average for developed countries,” he said.

 45. Thanks, I’ve just been searching for information about this subject for a while and yours is the best I have came upon so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the source?

 46. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon thisI’ve discovered It absolutely helpful and ithas aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other users like its helped me.Great job.

 47. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 48. Thatt is a good tip especially to those new to tthe blogosphere.Brief but very precise information… Thank yyou for shareing this one.A must read post!

 49. Hello! I simply wish to make a enormous thumbs up with the great info you’ve got here for this post. We are coming back to your site to get more detailed soon.

 50. Having read this I believed it was extremely enlightening.I appreciate you finding the time and energy to put this article together.I once again find myself spending way toomuch time both reading and commenting. But so what,it was still worthwhile!

 51. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 52. Amazing issues here. I’m very satisfied to peer your article. Thanks so much and I am taking a look forward to touch you. Will you please drop me a e-mail?

 53. Spot on with this write-up, I honestly believe this site needs a great deal more attention. Iíll probably be returning to read through more, thanks for the information!

 54. Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort to make a top notch articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

 55. Hello there, just became aware of your blog through Google, and foundthat it’s really informative. I’m going to watch out for brussels.I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited fromyour writing. Cheers!

 56. Good way of explaining, and pleasant paragraph to get data concerning my presentation subject, whichi am going to deliver in academy.my blog: normal testosterone

 57. I’m not sure why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 58. I get pleasure from, cause I found exactly what I was having a look for.You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Havea great day. Bye

 59. I have been checking out some of your posts and i can state pretty good stuff. I will surely bookmark your blog.

 60. I savour, result in I found just what I used to be taking a lookfor. You have ended my four day lengthy hunt! God Blessyou man. Have a great day. Bye

 61. whoah this weblog is excellent i like studying your posts. Keep up the great work! You already know, lots of people are looking round for this info, you could help them greatly.

 62. I have to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 63. This is the right site for anybody who wishes to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been discussed for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!

 64. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 65. I will immediately seize your rss as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 66. Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be a great author.Iwill be sure to bookmark your blog and will come back later on.I want to encourage you to continue your great work,have a nice weekend!

 67. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 68. I do agree with all the ideas you have introduced for your post. They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. Could you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

 69. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your internet site.

 70. My brother suggested I would possibly like this blog. He was once entirely right.This put up actually made my day. You cann’t imagine just how much time Ihad spent for this info! Thank you!

 71. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.Any suggestions would be greatly appreciated.

 72. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any means you possibly can take away me from that service? Thanks!

 73. Thanks for the tips you have contributed here. Something important I would like to express is that computer system memory needs generally increase along with other breakthroughs in the technologies. For instance, any time new generations of processors are introduced to the market, there is usually an equivalent increase in the shape demands of both personal computer memory and also hard drive space. This is because the software program operated by means of these processor chips will inevitably increase in power to make use of the new technology.

 74. It’s in reality a great and useful piece of information. I am happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 75. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 76. It’s arduous to search out educated people on this matter, however you sound like you understand what you’re speaking about! Thanks

 77. No matter if some one searches for his essential thing, therefore he/she desires to be available that in detail, therefore that thingis maintained over here.

 78. Amazing issues here. I’m very satisfied to see your article.Thank you so much and I’m taking a look forward to touchyou. Will you please drop me a mail?

 79. I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 80. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I donít understand why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 81. Hi there! I could have sworn Iíve been to this blog before but after looking at some of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely delighted I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 82. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 83. I used to be suggested this blog by means of my cousin. I’m now not positive whether this publish is written by means of him as nobody else understand such distinctive about my problem. You’re amazing! Thank you!

 84. Hello there! This post could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. I appreciate you for sharing!

 85. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your web site.

 86. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 87. Aw, this was an incredibly good post. Spending some time andactual effort to create a top notch article… but what can I say…I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 88. Right here is the perfect web site for anybody who hopes to find out about this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been written about for many years. Wonderful stuff, just great!

 89. Hi! I simply want to offer you a huge thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post. I will be returning to your web site for more soon.

 90. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am encountering difficulties with your RSS. I donít know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 91. You made some really good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 92. Fine way of explaining, and pleasant article to obtain information on the topic of my presentation subjectmatter, which i am going to convey in institution ofhigher education.

 93. It’s exhausting to search out educated people on this subject, however you sound like you recognize what you’re speaking about! Thanks

 94. akunproslot.com – ID PRO merupakan suatu akun Khusus yang sering dipakai sebagai akun yangbisa memperoleh kemenangan secara terus menerus dengan memanipulasi sistem yang adadi suatu Agen Judi Online. Seiring perkembangan jaman dan teknologi.

 95. You have made some good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 96. Hello there! I simply would like to give you a big thumbs up for the excellent information you have got right here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

 97. I enjoy what you guys are usually up too. Thiskind of clever work and coverage! Keep up the good works guys I’ve included you guys to blogroll.

 98. Hi there! I could have sworn Iíve visited this site before but after browsing through a few of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely happy I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 99. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?I’ve been trying for a while but I never seem to get there!Appreciate it

 100. You are so cool! I don’t believe I have read a single thing like this before. So nice to discover somebody with a few original thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 101. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 102. Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 103. I’m excited to discover this great site. I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and I have you bookmarked to see new information in your web site.

 104. I was more than happy to uncover this web site. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you saved to fav to see new stuff on your web site.

 105. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through problems with your RSS. I donít know why I cannot join it. Is there anybody having the same RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 106. It’s really a nice and useful piece of information. I’m glad that you justshared this useful info with us. Please stay us informedlike this. Thanks for sharing.

 107. Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,you might be a great author. I will make sure tobookmark your blog and definitely will come back someday.I want to encourage one to continue your great work, have a nice weekend!

 108. I admire the precious tips you offer in your articles or blog posts. I will bookmark your blog and have my children check up here often. I am quite sure they will learn lots of new stuff here than anybody else! Yours trully, Shauna.

 109. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 110. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this topic here on your web page.

 111. Thank you for another magnificent post. The place else may anybody get that type of info in such aperfect method of writing? I’ve a presentation subsequent week,and I’m on the look for such info.

 112. You’re so interesting! I don’t suppose I have read something like this before. So wonderful to find somebody with a few original thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 113. I’m very happy to find this site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you book marked to check out new information in your site.

 114. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and effort to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 115. Hmm is anyone else having problems with the images on this blogloading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.Any feed-back would be greatly appreciated.

 116. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your blog.

 117. Hello there, I do think your web site could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful site!

 118. สมัยที่ใครๆก็ปรารถนาความสะดวกสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน UFABET มีบาคาร่าให้เลือกเล่นมากมายพวกเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติแล้วพบกันขอรับ

 119. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your web page.

 120. You could definitely see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 121. I do consider all of the ideas you’ve offered on your post.They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are too short for newbies.May just you please prolong them a little from next time?Thank you for the post.

 122. Howdy! I could have sworn Iíve visited this blog before but after browsing through some of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly delighted I found it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 123. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read through content from other authors and use a little something from their sites.

 124. At this specific level, you can premiere as a author. I am so touched. Now i am happy to meet you. Give thanks you.

 125. I love what you guys are up too. This type of clever work and reporting!Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 126. I am not sure where you’re getting your information, but good topic.I needs to spend some time learning more or understanding more.Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 127. At this time it sounds like Drupal is the best bloggingplatform available right now. (from what I’ve read) Is thatwhat you’re using on your blog?

 128. What¦s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help other users like its helped me. Good job.

 129. It’s going to be end of mine day, however before ending I am reading this impressive piece of writing to increase my experience.

 130. It is really a great and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 131. This is the perfect webpage for anybody who wishes to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been discussed for decades. Wonderful stuff, just great!

 132. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time.Thank you and good luck.

 133. Xoilac Tv Thẳng đá Bóng cờ tướng zingplayĐội tuyển chọn nước Việt Nam chỉ cần thiết một kết quả hòa có bàn thắng nhằm lần thứ hai góp mặt trên World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được điều này

 134. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now 😉

 135. Usually I don’t learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

 136. I do not even understand how I ended up here, but I thought this submit was once good. I don’t understand who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger if you are not already 😉 Cheers!

 137. magnificent issues altogether, you just won a logo new reader.What could you recommend in regards to your post that you simply made a few days ago?Any positive?

 138. A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more about this topic, it may not be a taboo matter but usually people do not speak about these topics. To the next! Kind regards!!

 139. Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

 140. Hi, I believe your website could be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful blog!

 141. It’s hard to find well-informed people for this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 142. Usually I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 143. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am encountering difficulties with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 144. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this subject here on your blog.

 145. Hello there! I just wish to give you a big thumbs up for the excellent info you have got right here on this post. I will be returning to your blog for more soon. Joycelin Tiebold Uchish

 146. Great, thanks for sharing this blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 147. 🔰ฝาก-ถอน AUTOเร็วมาก🔰เว็Uตรงไม่ผ่านเอเย่นต์100🔰มีเกมส์ครบจบในเว็Uเดียว🔰สล็oตเริ่มต้นเบทละ1บาท

 148. I really like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the good works guys I’ve added you guys to blogroll.

 149. Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it,you will be a great author. I will always bookmark your blog and will eventually come back at some point.I want to encourage one to continue your great work, havea nice evening!

 150. Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

 151. I really like your writing style, wonderful information, thank you for putting up :D. «Inquiry is fatal to certainty.» by Will Durant.

 152. Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to make a superb article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything done.

 153. how to write an argumentive essay professional essay writing how to write a personal essay for high school

 154. Thanks for every other informative blog. Where else could I get thatkind of information written in such a perfect method?I have a mission that I’m just now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 155. Aw, this was an incredibly nice post. Takinga few minutes and actual effort to make a great article… but what can I say…I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

 156. You are so awesome! I do not suppose I’ve truly read a single thing like this before. So good to discover another person with a few unique thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!

  https://web28.werkbank.bayern-online.de/cgi-bin/forum/gforum.cgi?url=https://ocrvluxurycoaches.com/industrial-vehicle-collision-repair-shop-near-me

 157. May I simply just say what a relief to discover an individual who truly understands what they’re discussing over the internet. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More people need to check this out and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular because you surely possess the gift.

 158. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am encountering problems with your RSS. I donít know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody having similar RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 159. This is a topic which is close to my heart… Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 160. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if youaren’t already 😉 Cheers!

 161. Good day! I could have sworn Iíve been to your blog before but after browsing through many of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly pleased I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 162. Hi there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 163. I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I’ve you guys to blogroll.

 164. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he actually bought me breakfast because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your web site.

 165. Hello! I just wish to give you a huge thumbs up for your excellent info you have got here on this post. I am coming back to your blog for more soon.

 166. Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I endedup losing many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 167. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Thanks!

 168. It’s actually a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you simply sharedthis helpful info with us. Please keep us informed like this.Thanks for sharing.

 169. Very interesting points you have mentioned , regards for putting up. “The judge is condemned when the criminal is absolved.” by Publilius Syrus.

 170. Heya i’m for the first time here. I found thisboard and I find It really useful & it helped me out a lot.I hope to provide one thing again and help others like you helped me.

 171. Türk gerçek ve yabancı gerçek gibi 50k 100k 1m gibi Takipçi Satın Al seçenekleri ile takipçilerini hemen toparla!

 172. Remarkable issues here. I am very happy to see your post.Thank you so much and I am taking a look forward tocontact you. Will you kindly drop me a e-mail?what knee do you propose on

 173. It’s actually a cool and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 174. Right now it sounds like WordPress is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 175. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to create a great articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.

 176. This blog is without a doubt interesting and informative. I have picked up many handy things out of this blog. I ad love to go back again soon. Thanks a lot!

 177. always i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which Iam reading at this place.Also visit my blog post – BTC Prestige

 178. Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Many thanks!

 179. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping to see the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 180. Hey There. I discovered your blog the use of msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to learn more of your useful information. Thank you for the post. I’ll definitely return.

 181. Your mode of telling all in this piece of writing is in fact good, every one be able to easily be aware of it, Thanks a lot.

 182. This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read post.

 183. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will benefit from your writing. Cheers!slot deposit dana

 184. I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 185. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 186. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 187. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 188. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 189. I was extremely pleased to discover this website. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your website.

 190. I was pretty pleased to find this web site. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely loved every bit of it and i also have you bookmarked to look at new things in your web site.

 191. Regarding getting more specific, as well as get them ought to presentation was helpful? Make the video short and straight to your point. And all those video views disappear with the problem.

 192. This is the right webpage for anybody who really wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been written about for years. Great stuff, just great!

 193. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 194. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 195. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 196. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thank you!

 197. Howdy, I do think your blog may be having internet browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, excellent site!

 198. Can I just say what a comfort to find somebody who truly understands what they are discussing online. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people must read this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular given that you surely have the gift.

 199. We lost practically 10-year-outdated Bitcoin I won’t know it’s you
  who paid for Twitter. The inner network advised supporters on Twitter when my mother and
  father and i left the network launch. He desires Twitter blue
  launched in 2009 by Satoshi Nakamoto fixed its provide. On January three 2009 Nakamoto mined the
  primary major provider to do extra secure. Different main emotion greed is relied
  upon by asset allocators asset managers market participants and exchanges.
  Agents from the unit in response to Kostarev’s messages Rosfin stated it wished exchanges.

  Agents from the cryptocurrency exchanges within the. CNBC
  reported by publishing the results of the Fed’s investigation into Mt Gox and Flexcoin exchanges.
  Investors ought to do you handle to appropriately anticipate the market and why does it have
  value. Whatever motive why Bitcoin was is. Computers that
  aren’t chosen are tied to Bitcoin transactions that comply with the foundations are
  well known. The model T is Trezor’s second-generation chilly
  storage while bitcoins saved on-line are. Stay but are averse to day-trading.
  One peer-reviewed study so I don’t be concerned that his Bitcoin will stay there till the order.
  Beginning at 50 bitcoins for the former and barely unhealthy one for the
  latter.

 200. I’m excited to find this site. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it and i also have you book-marked to see new information in your web site.

 201. I’m extremely pleased to discover this site. I want to to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely liked every little bit of it and I have you book marked to see new stuff in your website.

 202. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a very good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 203. Right here is the perfect site for everyone who wants to find out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for decades. Great stuff, just great!

 204. You are so interesting! I do not believe I’ve read through a single thing like this before. So good to discover somebody with genuine thoughts on this subject. Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that is needed on the web, someone with some originality!

 205. If some one needs expert view regarding running a blog after that i propose him/her to visit this blog, Keep up the fastidious work.

 206. Every weekend i used to pay a visit this site, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this site conations really pleasant funny material too.

 207. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought
  I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to exploring your web page for a second time.

 208. Asking questions are genuinely nice thing if you are notunderstanding something entirely, except this post gives pleasant understanding even.

 209. Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to make a very good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and don’t seem to get nearly anything done.

 210. Have you ever thought about publishing an e-book or guest
  authoring on other websites? I have a blog based
  on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.

  If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 211. Every weekend i used to pay a visit this web page, for
  the reason that i wish for enjoyment, for the reason that this this site
  conations really nice funny information too.

 212. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 213. You’re so cool! I don’t think I’ve truly read anything like that before. So great to find someone with original thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 214. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

 215. I truly love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as Iím planning to create my own personal blog and would like to learn where you got this from or what the theme is named. Cheers!

 216. When I initially commented I clicked the « Notify me when new comments are added » checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!

 217. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 218. You’re so awesome! I don’t think I have read through anything like this before. So wonderful to find somebody with some genuine thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 219. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering issues with your RSS. I donít understand why I can’t join it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 220. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 221. Generally I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

 222. There is apparently a bundle to realize about this. I feel you made certain nice points in features also.

 223. It’s genuinely very complicated in this active life to listen news on TV, so I simply use world wide web for that purpose, and obtain the most up-to-date information.

 224. It’s difficult to find knowledgeable people in this particular subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 225. Photography xenical precio farmacia del ahorro But Obama also has insisted that the United States must be confident that its remaining weapons will work as it attempts negotiate smaller and smaller nuclear arsenals with other atomic weapons states.

 226. I need to to thank you for this great read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I have got you bookmarked to look at new stuff you post…

 227. Thanks , I’ve just been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I have came upon so far. However, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?

 228. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

 229. The next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, but I really thought you would have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 230. Greetings, There’s no doubt that your blog could possibly be having web browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent website!

 231. Sizler için ücretsiz clan sembol paylaşımı yapıyoruz bir çok özel çizim ve tasarım
  ile clanınıza ve şanınıza şan katıcaksınız. Sembol sitemiz siz değerli clan leaderlerine hitap ediyor ve sizlerin bu yolda engin adımlar ile ilerlemesini istiyor.
  Knight Online pelerinin güzelli ve uyumu kadar sembollerinde çok ayrı bir yeri bulunmaktadır.
  Sembol diyip geçmeyin, özenli ve eşsiz olun ve akılda kalıcı bir şekilde symbol seçimini doğru seçin.
  Biz oyuncular kendimizi göstermek isteriz ve bi bu kadar da clanımızın server da en iyi yerlere gelmesini isteriz.

  Daha fazla zaman kaybetmeden sana en uygun kosembol
  eşsiz zenginliğinden yararlan.

  Knight Online Mavi Renk B Harf Sembol Şeffaf Clan Simge simgesini kullanmak
  için, öncelikle aşağıda bulunan indir butonuna tıklıyoruz.
  Simgemizi indirdik den sonra adını symbol yapıp, Knight
  Online klosörünü acıyoruz ve daha sonra indirmiş olduğumuz sembolümüzü symbol_us dosyasına yapıştırıp
  oyuna giriş yapıyoruz.

  Knight Online ko sembol olarak bu simgeyi
  clanınıza ekleyebilirsiniz. Clan sembolleri sitemizi ziyaret edin.

  clan symbol

 232. Right here is the perfect web site for anybody who really wants to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been discussed for a long time. Wonderful stuff, just excellent!

 233. Fancy Nick Maker meets your need for Nice Nick Making in online games or in your social media accounts.
  Use our Beautiful Fonts site and all your accounts will look good and eye-catching.
  Our Beautiful Fonts site uses special characters and there is no such beautiful Special Nicking site anywhere.

  Use Custom Text Maker and have a different style from everyone else.
  Shape Nick Maker is a free Shape Font Maker application. You can make Fancy Nick
  Creation without paying any money. Fancy Fonts
  premium service allows you to write Beautiful Nicknames for free.
  You can Create Beautiful Posts, Create Custom Nicks, and Create Custom Posts.

  Nickname Generator | Nickname Finder | Name Generator | Style Nicks Name

  nickname finder

 234. Kostenlose Pubg Mobile Konten ist ein neues Spiel mit über 3 Millionen Downloads auf Android-Handys.

  Pubg Mobile ist ein Free-to-Play-Ego-Shooter, der am 17.
  Juni 2017 im Google Playstore veröffentlicht wurde.
  Das hatte das Unternehmen vor zwei Jahren angekündigt.

  Bitte verkaufen Sie keine Accounts gegen Gebühr. Wenn Sie möchten, können Sie mit
  dem Kontoerstellungstool unten Ihr eigenes Konto
  erstellen. Wenn die folgenden Konten nicht funktionieren, verwenden Sie das
  Kontoerstellungstool fast ununterbrochen!

  Kostenlose Pubg Mobile Konten | Kostenloses Pubg Mobile Konto

  kostenlose konten

 235. After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Thank you!

 236. Bedava Hesaplar gerçek ve çalışan Ücretsiz Hesaplar ile sizin karşınıza sorunsuz Bedava
  Hesaplar ve Ücretsiz Hesaplar sunar!

  Bedava Hesaplar – Ücretsiz Hesaplar nedir?

  Bedava Hesaplar isteyen bütün herkese Ücretsiz Hesapalar veriyoruz.
  Sende Bedava Hesaplar arıyorsan hiç durma Ücretsiz Hesaplar ile doyasıya faydalan.

  bedava hesap

 237. When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Many thanks!

 238. After going over a number of the blog articles on your site, I honestly appreciate your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know what you think.

 239. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as Iím hoping to create my very own site and want to find out where you got this from or what the theme is named. Thanks!

 240. always i used to read smaller articles or reviews that also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing whichI am reading at this place.

 241. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am having problems with your RSS. I donít know why I cannot join it. Is there anybody having similar RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 242. Hello there, There’s no doubt that your website may be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great site!

 243. You have made some really good points there. I looked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 244. As Clan Symbol, we offer many clan symbols free of charge for you.
  Many transparent clan symbols, knight online clan symbols and thousands of other content have been shared for you and will continue to be shared.

  While Clan Symbol many websites provide this service for a
  fee, we are making completely free and the newest, top quality 2022
  clan icons. These handcrafted Clan Symbol
  will become a brand for you, valuable players.
  We have no doubt that we will be with you in a family environment for a
  lifetime.

  Clan Symbol

 245. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am going through problems with your RSS. I donít know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 246. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read anything like that before. So good to find somebody with genuine thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 247. I blog often and I genuinely appreciate your content. This great article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 248. This great model incorporates a bit of length on click here prime thatHair Styles – The Most Beautiful Hairstyle New Popular Hairstyleshair styles

 249. Iím amazed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 250. hi!,I really like your writing so a lot! percentage we be in contact extra approximately your post on AOL? I need an expert in this house to solve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to look you.

 251. Greetings! Pretty handy guidance inside of this informative article! It’s the tiny variations that will make the biggest variations. Thanks for sharing!

 252. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly helpful & it helped me out much. I’m hoping to present one thing again and help others such as you helped me.

 253. You have made some decent points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 254. After looking over a handful of the blog posts on your blog, I truly appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know how you feel.

 255. Your style is really unique compared to other people I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 256. Lavanta fidesi. Lavanta çiçeklerini çoğunlukla sevdiklerimize hediye etmek için ullansak da aslında lavanta fidesi birçok farklı alanda da çokça kullanımı bulunmaktadır.
  Lavanta fidesi yemek pişirmeden başlayıp
  kozmetik ürünlerinde kullanılmasına kadar birçok farklı alanda
  görebiliriz.

  Lavanta fidesi bunun yanında yara ve yanıkların iyileştirilmesi için kullanılan en önemli yağlardan biri olarak kabul edilir.
  Lavanta fidesi, lavantayağı ayrıca sakinleştirici ve uyku kalitesini artırmak için de kullanılmaktadır.

  lavanta fidesi

 257. Lavandula Angustifolia İngiliz lavantası olarak da adlandırılmaktadır ve
  saf bir lavantadır. Lavandula angustifolia türünün ayrıca Hemus, Raya,
  Sevtopolis, Yubeliana ve Drujba Lavandula Angustifolia türünün alt cinsleridir.
  Lavandula angustifolia bu ana tür gerçek tıbbi bir biktidir
  ve yağı tıptan kozmetiğe her alanda kullanılmaktadır.

  Lavandula angustifolia öte yandan Lavandula Intermedia bir melez lavantadır.
  Lavandula angustifolia bu sebeple kullanım alanı çoğunlukla temizlik malzemelerine koku sağlamak ya da
  süs amaçlı kurutulmuş buket ya da koku keseleri oluşturmaktır.

  lavandula angustifolia

 258. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes that produce the most important changes. Thanks for sharing!

 259. Iím impressed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís both equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this in my search for something regarding this.

 260. Can dogs eat guacamole? or this question is can dogs have guacamole?

  While the fruit of ripe avocados is generally safe for dogs,
  a few ingredients in guacamole can be harmful to dogs. Can dogs eat guacamole.
  Onion and garlic can cause vomiting and even death.
  Can dogs eat guacamole.

  If you are unsure of whether or not your dog can consume guacamole, take them to the veterinarian. Can dogs eat guacamole.
  They can make your dog vomit and clear its system
  of dangerous ingredients.

  can dogs eat guacamole

 261. Can cats eat cooked shrimp? Whether you can feed your cat cooked shrimp
  is a tricky question to answer. Can cats eat shrimp?
  Firstly, you should always start by offering a small
  piece, and then increase the portion to see if your
  cat likes it.

  Can cats eat cooked shrimp be careful not to offer the shrimp hot,
  as cats’ mouths are very delicate. Can cats eat cooked shrimp for small cats, feed half a shrimp as a treat,
  and larger cats can eat a whole shrimp.

  can cats eat shrimp

 262. Boys and a dog homemaking homeschooling tips for busy folks.
  For those parents who are busy and don’t have a lot of time to
  devote to homeschooling, And A Dog Homemaking homeschooling tips for busy folks may be just what
  you need to help you get through the day. Boys and a dog homemaking homeschooling tips for busy folks.

  Here are some tips on making learning fun,
  following your heart, keeping things simple, and following your instincts.
  Boys and a dog homemaking homeschooling tips for busy folks.
  Getting involved in a homeschooling community
  can also help you along the way.

  boys and a dog homemaking homeschooling tips for busy folks

 263. Hello there! This post could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him. Fairly certain he’ll have a good read. Thank you for sharing!

 264. Bedava Hesaplar – Ücretsiz Hesaplar sitenizdeki tüm bedava hesaplar çalışıyor mu?

  aktif mi ? siteler güncel mi ? hesaplar doğru mu ?
  ücretsiz hesaplar mı var yoksa bedava hesaplar mı var ?

  bedava hesap

 265. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 266. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice procedures and we are looking to exchange strategies with others, please shoot me an email if interested.

 267. After looking at a number of the articles on your web page, I really like your way of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site too and let me know how you feel.

 268. Hello there, I do believe your web site could be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 269. You are so interesting! I don’t suppose I’ve read something like that before. So wonderful to find somebody with some original thoughts on this topic. Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 270. Hi! I could have sworn Iíve visited this site before but after browsing through a few of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely pleased I found it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 271. After looking at a handful of the blog articles on your website, I really appreciate your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website too and tell me how you feel.

 272. Excellent web site you have got here.. Itís difficult to find good quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

 273. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

 274. Hi there, I believe your web site could possibly be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 275. Everything is very open with a really clear description of the issues. It was definitely informative. Your website is useful. Thank you for sharing!

 276. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive four emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Cheers!

 277. I am now not sure the place you’re getting your info, however good topic. I needs to spend a while learning much more or figuring out more. Thank you for wonderful information I was on the lookout for this info for my mission.

 278. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you need to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically folks don’t discuss such subjects. To the next! Best wishes!!

 279. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may revisit yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 280. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life authors and blogs

 281. Howdy! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.

 282. Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this web site.

 283. Greetings! Very helpful advice within this article! It’s the little changes that produce the largest changes. Many thanks for sharing!

 284. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉

 285. En Son Güncellemeleri Denetleyin. Bilgisayarınızdan en iyi performansı
  elde etmenin en iyi yollarından biri Windows 10’un son güncellemesinin yüklenmesidir.
  Microsoft, sistem performansını düşüren bilinen bozuklukları ve sistem hatalarını düzeltmek için düzenli olarak güncellemeler çıkarmaktadır.
  Bazı güncellemeler.

 286. Iím impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my search for something regarding this.

 287. Howdy, I believe your blog may be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it&#