GÜMRÜK MEVZUATINDA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

1. Giriş

Fikri, sınai ve ticari ürünler üzerindeki mülkiyet haklarının gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde korunmasına yönelik olarak son yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve birtakım hukuki düzenlemeler hayata geçirilebilmiştir. Bu kapsamda, 14 Haziran 1967’de Stockholm’de imzalanan ve BM bünyesinde faaliyet gösteren “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü”(WIPO) Kuruluş Sözleşmesi, Uruguay Konferansı Çok Taraflı Ticaret Görüşmeleri sonucunda imzalanan 3 Şubat 1995 tarihli “Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Hakkında Anlaşma (TRIPS)” AB Komisyonu’nun 2004 Haziranında kabul ettiği “Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasına İlişkin Yönerge” uygulamaya konulmuştur.

Türkiye ise, gerek kendi iç mevzuatından ve gerekse uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, hukuki korunma altında bulunan fikri ve sınai eserlerin ülkeye giriş-çıkışları ile ilgili olarak Gümrük Mevzuatında bazı özel düzenlemelere gitmiştir. Bu anlamda, AB Gümrük Kodu da dikkate alınarak hazırlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 4 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gümrük Kanunu’nun 57’nci maddesi ise fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik gümrük işlemlerine ilişkin hükümler içermektedir. Ayrıca, Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına yönelik Gümrük Yönetmeliği’nin 105-111’inci maddeleri de fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hükümleri kapsamaktadır.

Bu çalışmamızda, öncelikle, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik ulusal mevzuatımız başlıklar itibariyle belirtilecek, sonra gümrük birliğinden doğan yükümlülüklerden kısaca bahsedilecek, müteakiben fikri ve sınai mülkiyet haklarının evrensel anlamda tanımı yapılarak gümrük mevzuatının fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili hükümleri incelenecektir.

2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Hakkında Ulusal Mevzuat

Ülkemizde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 1 Ocak 1952 tarihinden bu yana yürürlükte bulunmakta ve bu alanda Çerçeve Kanun niteliği taşımaktadır.

Ayrıca, Türkiye-AB Gümrük Birliği sürecinin başlamasının hemen öncesinde, sınai mülkiyet haklarının, AB mevzuatına ve uluslararası normlara ve özellikle Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması TRIPS Metnine uygun bir şekilde korunması amacıyla 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK, 555 Sayılı Coğrafi işaretlerin Korunması Hakkında KHK ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, 26 Haziran 1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 4110 sayılı Kanunla, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun bazı maddelerinde değişikliklere de gidilmiştir.

3. Gümrük Birliği Açısından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

1/95 sayılı Gümrük Birliği Anlaşması’nın fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarına ilişkin 8 nolu ekinde yer alan hükümler çerçevesinde, gerek uluslararası ve gerekse iç mevzuat açısından bir çok hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’nin çok sayıda uluslararası anlaşmaya katılımı sağlanmıştır.

Sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması gibi işlemleri yürütmek ve ilgili mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek üzere 24 Haziran 1994 tarihli 544 sayılı KHK ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü’nün kurulmuş olması sınai mülkiyet haklarının korunması alanında çok önemli bir adım olmuştur.

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin esaslarını düzenleyen, 22.12.1995 tarihli 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 31’inci maddesine göre, “taraflar fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının yeterli ve etkili biçimde korunması ve uygulanmasını sağlamaya verdikleri önemi teyit etmekte, ancak, fikri mülkiyet haklarına Gümrük Birliği’ni oluşturan iki tarafta da eş düzeyde etkili koruma sağlanması halinde Gümrük Birliği’nin gereğince işleyebileceğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla Karar’ın 8. Ekinde öngörülen ve TRIPS’den doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedirler.” Buna göre Türkiye, Karar’ın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde TRIPS Anlaşmasını uygulamaya koyacaktır.

Ayrıca, 22.07.2003 tarihli 1383/2003 sayılı AB Konsey Tüzüğü de, Türkiye’nin gümrük birliği açısından müktesebat uyumu sağlaması gereken başlıca AB mevzuatı düzenlemeleri arasında yer almaktadır.

4. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Tanımı

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) “Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Hakkında Anlaşma(TRIPS)”sına göre fikri mülkiyet hakları, insanlara, meydana getirdikleri düşünsel ürünler nedeniyle verilen haklardır. Bunlar genellikle, fikri eseri meydana getiren kişilere, bu eser üzerinde, belirli bir süre için, maddi ve manevi açıdan ayrıcalıklı bir hak kazandırmaktadır. Telif hakkı, patent, marka, tasarım gibi haklar başlıca fikri ve sınai mülkiyet hakları olarak gösterilebilir.

Öte yandan, 14 Haziran 1967’de Stockholm’de imzalanan “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü”(WIPO) Kuruluş Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde, fikri mülkiyet aşağıdaki haklarla ilişkili olarak tanımlanmıştır:

• Edebi, sanatsal ve bilimsel çalışmalar;
• İcracı sanatçıların eserleri, fonogram ve radyo yayınları;
• İnsan emeğinin tüm alanlarındaki buluşlar;
• Bilimsel buluşlar;
• Endüstriyel tasarımlar;
• Ticari markalar, hizmet markaları (service marks), ticari unvan ve isimler;
• Haksız rekabete karşı koruma ve
• Sınai, bilimsel, edebi ya da sanatsal alanlarda fikri mülkiyet faaliyetlerinden kaynaklanan diğer tüm haklar.

5. Gümrük Mevzuatında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

A. Gümrük Kanunu

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 57’nci maddesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının hudut korunmalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin ulusal mevzuatın koruma altına aldığı hakları ihlal eder mahiyette bulunan ve ithalat veya ihracata konu olan eşyalara gümrük kapılarında tedbir mahiyetinde el konulmasına ilişkin hükümler bu maddede yer almıştır.

Kanun’un 57’nci maddesini, kapsam, teminat, gümrük idaresinin sorumluluğu, 10 günlük bekleme süresi, sahte eşyanın imhası ve istisnalar olmak üzere 6 ana bölüme ayırmamız mümkündür. Buna göre,

Kapsam; Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri;

– hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine,
– veya söz konusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi taklit mal tarifine uyduğuna ilişkin açık deliller olması halinde,

re’sen gümrük idareleri tarafından durdurulur. Durdurma kararı ithalatçıya veya hak sahibine veya temsilcisine bildirilir.

Teminat; Gümrük idareleri, olayın özelliğine göre ithalatçının veya kamunun hakkını güvenceye almak ve suistimalleri önlemek amacıyla, başvuru sahibinden eşyanın kıymeti oranında bir teminat isteyebilmektedirler.

Gümrük İdaresinin Sorumluluğu; Başvurunun kabul edildiği tarihte şikayet konusu eşya serbest dolaşıma girmiş ise, başvurunun gümrük idaresince kabul edilmesi; söz konusu eşyanın gereğince muayene edilmeden ithaline izin verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı doğurmamaktadır. Sahte markalı veya taklit mallarla mücadele kapsamında, gümrük idaresince gümrük işlemleri re’sen durdurulan eşyadan dolayı, ilgili kişilerin yapılan işlemler sonucunda fayda veya zarara uğraması halinde, gümrük idaresi yetkilileri bu kişilere karşı sorumlu tutulamazlar.

Bekleme Süresi; Gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili mahkemede dava açılmadığı veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmadığı takdirde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Sahte Eşyanın Tasfiyesi; Gümrük işlemleri durdurulan eşya, yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda, tasfiye rejimi hükümlerine göre imha veya asli nitelikleri değiştirilerek satış suretiyle tasfiye edilebilmektedir.

İstisnalar; Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya ile posta kolileri ile gönderilen ticari mahiyette olmayan eşya hakkında 57’nci madde hükümleri uygulanmamaktadır.

B. Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği’nin 105, 106, 107, 108, 109, 110 ve 111’inci maddeleri fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile ilgili gümrük işlemlerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin 105’inci maddesi konu ile ilgili tanımlamaları düzenlemektedir. Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesine giren, serbest dolaşıma giren, ihraç edilen, yeniden ihraç edilen, bir rejime tabi olan veya serbest bölgeye konulan eşyaların;

– Sahte eşya,
– Sahte eşyanın tamamlayıcıları,
– Telif hakkına tabi taklit eşya
– Sahte veya telif hakkına tabi taklit eşyanın kalıp ve matrisleri

olduklarının anlaşılması halinde, bunlarla ilgili gümrük işlemleri, Yönetmeliğin 109’uncu maddesine istinaden durdurulmaktadır.

Gümrük Yönetmeliği’nin 106’ncı maddesine göre, Gümrük Kanunu’nun 57’nci maddesi kapsamına giren eşyaların;

– Gümrük Kanununun 59’uncu maddesine göre eşyanın serbest dolaşıma girmesi, ihracatı veya yeniden ihracatı ile ilgili gümrük işlemleri gümrük idarelerince durdurulmakta,

– Gümrük Kanununun 36’ncı maddesi kapsamında gümrük gözetimi altında iken denetlenen eşya, Kanunun 79’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi kapsamında bir rejim uygulanan eşya, yeniden ihraç edilen eşya veya Kanunun 152’nci maddesine istinaden serbest bölgeye konulan eşyanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde gümrük idarelerince söz konusu eşya ile ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.

Öte yandan, hak sahibinin izni ile ticari markaya sahip olmuş, patent veya faydalı model hakları, telif veya komşu hakları ve tasarım hakları ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyanın hak sahibinin rızası dışında bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan birine tabi olması veya hak sahibinin onayladığından farklı koşullarda üretilmesi veya başka koşullarda bir marka taşıması halinde söz konusu eşya bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulmaktadır. Yani, söz konusu eşyalar hakkında gümrük işleminin durdurulması veya tedbir alınması gibi uygulama yapılamamaktadır.

Gümrük İdarelerine Başvuru: Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal eder nitelikteki eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin durdurulması talebi Yönetmeliğin 19 no.lu ekinde yer alan ‘Fikri Sınai Mülkiyet Hakları’nı İhlal Eden Eşyanın Gümrük İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Başvuru Formu’ ile yapılmaktadır. Söz konusu başvuru ekinde, eşyanın tanınmasına yardımcı olacak ayrıntının tarifini içeren bir belge ile kendisinin hak sahibi olduğunu kanıtlayan bir belgenin de yer alması gerekmektedir.
Ayrıca, henüz gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak, gümrük idaresinin alacağı kararı yönlendirmeye yardımcı olmak üzere hak sahibi yukarıda belirtilen başvuru belgesine ilave olarak, aşağıdaki bilgileri de gümrük idaresine verebilmektedir:

– Eşyanın bulunduğu veya gönderilmesi planlandığı yeri,
– Taşımaya veya ambalajlara ilişkin ayrıntılar,
– Eşyanın önceden planlanmış varış veya yola çıkış tarihleri,
– Eşyayı taşıyan araca ilişkin bilgiler,
– İthalatçı, ihracatçı veya taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

Önceden verilecek bu bilgiler, gümrük işlemlerinin hızlanmasına da yardımcı olabilecektir. Ayrıca söz konusu bilgilerin verilmemesi, başvuru hakkında işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Öte yandan, gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak hak sahibinin başvuru dilekçesinde, gümrük idaresinin harekete geçmesini istediği sürenin uzunluğunu otuz günü geçmemek üzere tam olarak belirtmesi gerekmektedir. Sürenin başlangıcı olarak başvuru dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınmakta, muhtemel bir hak tecavüzünün önlenmesi amacıyla gümrük idarelerinin müteyakkız olmasını talep eden ve bir süre ile sınırlı olmayan genel mahiyetteki başvuru dilekçeleri değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

Yine, başvurunun değerlendirilmesi sırasında söz konusu olan kırtasiye masrafları, tahlil ve ekspertiz ücretleri ile fazla mesai ücretleri hak sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük veznesine yatırılmaktadır

Ayrıca, Gümrük idareleri olayın özelliğine göre gerekli görmeleri halinde ithalatçının veya kamunun hakkını güvenceye almak ve suistimalleri önlemek amacıyla başvuru sahibinden eşyanın CIF kıymeti kadar bir teminat isteyebilmektedirler.

Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler : Gümrük idarelerince, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlalinin tespiti halinde, muhtemel hak ihlali, eğer biliniyorsa, hak sahibine bildirilmekte, ayrıca, Gümrük idareleri hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunmasını teminen 3 iş günü boyunca bu şekilde tespit edilen eşyanın işlemlerini durdurabilmekte ve eşyaya el koyabilmektedirler.

Gümrük idareleri, hak sahibi tarafından yapılan başvuruyu değerlendirerek, söz konusu başvuruyu kabul edebilmekte veya eldeki belge ve bilgilerin yeterli görülmemesi hallerinde talebi reddedebilmektedirler. Başvuru talebi ile ilgili kararlar hak sahiplerine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesi halinde, gümrük idaresi söz konusu kararın ne kadar süre ile geçerli olduğunu Yönetmeliğin 107’nci maddesinde belirtilen süreler çerçevesinde açıkça belirtmek durumundadır.

Başvurunun kabul edilmediği yönünde bir karar alınması halinde, söz konusu karar, gerekçeleri belirtilmek ve itiraz yolu açık olmak suretiyle hak sahibine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, gümrük işlemlerine tabi eşyanın, gümrük idaresinin hak sahibinin başvurusu üzerine aldığı kararda yer alan sahte veya kopya eşya tanımına uyması halinde gümrük idaresi eşyanın gümrük işlemlerini durdurabilmekte veya eşyaya el koyabilmektedir.

Gümrük işlemlerinin durdurulması veya el konulması işlemi, eşya sahibine ve başvuru sahibine eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulmasını veya eşyaya el konulmasını takip eden ilk iş günü içerisinde bildirilir. Gümrük İdaresi, gizli nitelikte ve mesleki sır kapsamında olan bilgiler ile ticari ve endüstriyel tasarımlara ilişkin hakların ihlalini oluşturan bilgiler hariç olmak üzere, eşya sahibinin ve alıcının adı, soyadı, firma adı ve adresi gibi bilgileri, yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak amacıyla talepte bulunan hak sahibine vermek zorundadır. Ayrıca, Yönetmeliğin 106’ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki işlemlerin herhangi birinde yer alan kişiler ve başvuru sahiplerinin talebi üzerine, gümrük işlemleri durdurulan veya el konulan eşyanın bu kişilerce kontrol edilmesi veya söz konusu eşyadan numune alınmasına gümrük idarelerince izin verilmektedir. Yine gümrük idaresi de eşyanın incelenmesi sırasında, işlemleri hızlandırmak amacıyla söz konusu eşyadan numune alabilmektedir.

Diğer taraftan, gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde;

– esas hakkında yetkili mahkeme nezdinde dava açılmaması,
– veya yargı kararının eşyanın üzerine bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması,
– veya dava açılmış olsa dahi mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmaması,

hallerinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen 10 günlük süre içerisinde, gerek hak sahibi veya temsilcisi tarafından dava açıldığına ilişkin bir belgenin gümrük idaresine ibraz edilmemesi veya gümrük idaresine yetkili yargı merciinden tebliğ edilen bir karar bulunmaması gerekse yargı kararının eşyanın üzerine bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması hallerinde eşyanın üzerindeki tedbir kaldırılmaktadır.

Sahte veya kopya olduğu kesinleşen eşyaya ilişkin işlemler : Yetkili mahkemenin söz konusu eşyanın sahte veya kopya olduğuna karar verdiği hallerde, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılmaktadır:

a. Eşyanın imhasına karar verilmesi halinde, masrafları eşya sahibine ait olmak üzere ve tasfiye hükümlerine göre imha gerçekleştirilmektedir.

b. Eşyanın niteliklerinin değiştirilmesinden sonra eşya sahibine teslimine karar verilmesi halinde, hiçbir şekilde ilk haline gelemeyecek şekilde söz konusu eşyanın nitelikleri değiştirilmektedir. Marka ve etiketlerinin sökülmesi eşyanın niteliklerinin değişmesi için yeterli kabul edilmemektedir.. Bu işlemlere ilişkin masraflar eşya sahibi tarafından karşılanmaktadır. Nitelikleri değişen eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması durumunda, Gümrük Kanununun 64 üncü maddesine göre işlem yapılmaktadır. Buna göre;

Beyannamenin tescilinden sonra, eşyanın niteliklerinde meydana gelen değişiklikler veya bozulmalar nedeniyle ithalat vergilerinden indirim yapılmaz. Ancak;

– Özellikle ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın ilk madde olarak beyan edilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Gerekli görülmesi halinde, gümrük idareleri bu eşyanın ilk madde şeklinden başka bir şekilde kullanılmasını önleyici tedbirleri alır.

– Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kısmı için (a) bendi hükümlerine göre işlem yapılır. Eşyanın hasarlı ve hasarsız şekilde ayrılmasının mümkün olmadığı hallerde, beyan sahibinin talebi doğrultusunda (a) bendi hükmü uygulanabileceği gibi, bu eşyanın Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına veya imhasına da izin verilir.

c. Eşyanın nitelikleri değiştirilmeksizin yeniden ihraç edilmesi şeklindeki taleplerin reddedilmesi gerekmektedir.

d. Sahte veya kopya eşyanın devlete terk edilmesine karar verilmesi halinde, tasfiye hükümlerine tabi tutulmadan önce söz konusu eşyanın (b) fıkrasında belirtildiği şekilde nitelikleri değiştirilmektedir

Öte yandan, Gümrük Kanunu’nun fikri ve sınai hakların korunması ile ilgili düzenlemeler içeren 57’nci madddesinin uygulamasına yol göstermek üzere, Gümrük Müsteşarlığının bugüne kadar 1 adet Genelgesi ve ve 11 adet tasarruflu yazısı bulunmaktadır.

C. Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği

Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği’nin 108’inci maddesi uyarınca, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyette olup sahte markalı ya da telif hakkına tabi taklit mal tarifine uyduğuna ilişkin açık deliller bulunan eşyaya rastlanılması halinde Gümrük Muhafaza Amir ve Memurları tarafından gerekli tedbirler alınarak, konunun derhal ilgili gümrük idaresine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

6. Sonuç

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması yönünde uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çalışmalara, AB ile gümrük birliğine giden ve 3 Ekim 1995 tarihinden bu yana da tam üyelik yolundaki son dönemece giren Türkiye de kayıtsız kalmamış ve bu süreçte önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu bağlamda, öncelikle, sınai mülkiyet haklarının, AB mevzuatına ve uluslararası normlara ve özellikle Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması TRIPS Metnine uygun bir şekilde korunması amacıyla 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK, 555 Sayılı Coğrafi işaretlerin Korunması Hakkında KHK ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, 26 Haziran 1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 4110 sayılı Kanunla, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, 4 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 57’nci maddesi de fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik gümrük işlemleri hakkında hükümler içermektedir. Yine, Gümrük Yönetmeliği’nin 105-111’inci maddeleri de fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik ayrıntılı düzenlemelere sahiptir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin, fikri ve sınai mülkiyet haklarının gerek ulusal ve gerekse uluslararası normlara uygun bir şekilde korunması ve özellikle gümrük birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak iç mevzuatında ve dolayısıyla gümrük mevzuatında önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunu söylememiz mümkün bulunmaktadır.

Kaynakça :

1- “Avrupa Birliği ve Fikri Mülkiyet Hakları”, http://www.deltur.cec.eu.int/_webpub/documents/FactSheets/01-ABdeFikriMulkiyetHak.pdf
2- ÇOĞAL, Nejat, “Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye-AT İlişkileri”, Ankara Üniversitesi ATAUM, 7. Dönem AB Uzmanlık Kursu Bitirme Tezi, Temmuz 2005, Ankara,
3- SOYAK, Alkan, “Küreselleşme Sürecinde Ulusal Teknoloji Politikası ve Türkiye: Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teşvikleri Açısından Bir Çözümleme”, İstanbul: Bilim ve Teknik Yayınevi, 2000
4- TÜSİAD, Fikri Haklar Bülteni-1, Temmuz 1998, sayı:11, İstanbul. http://www.tusiad.org.tr/yayin/ bulten/f1/html/fbulten1.html
5- Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği
6- Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili Kanunlar
7- www.gumruk.gov.tr
8- www.wto.org
9- www.igeme.org.tr
10- www.dtm.gov.tr
11- www.turkpatent.gov.tr

http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/55/7.html

Share This:

GÜMRÜK MEVZUATINDA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI” hakkında 1.816 yorum

 1. Hi there, this weekend is pleasant designed for me, for the reason thatthis time i am reading this great educational article here at my house.

 2. Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a very good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and never manage to get anything done.

 3. Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this good post.

 4. I savour, result in I discovered exactly what I was taking a lookfor. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have agreat day. Bye

 5. I will immediately clutch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognise in order that I may subscribe. Thanks.

 6. What’s up, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing data,that’s actually excellent, keep up writing.

 7. Hi! I simply wish to offer you a huge thumbs up for the excellent information you have right here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 8. Currently it appears like Expression Engine is the preferred blogging platform out there right now.(from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 9. Thank you for any other great post. The place else may anybody get that kindof info in such an ideal means of writing? I’ve a presentation subsequentweek, and I am on the look for such information.Review my blog lovemaking ideas

 10. I do believe all of the ideas you have presented on your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for novices. May you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

 11. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 12. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 13. whoah this blog is excellent i like reading your posts. Keep up the great work! You understand, many individuals are looking round for this info, you could help them greatly.

 14. Howdy! I simply would like to offer you a huge thumbs up for your great info you have got right here on this post. I am coming back to your blog for more soon.

 15. Thank you for sharing your info. I really appreciateyour efforts and I am waiting for your furtherwrite ups thank you once again.

 16. A motivating discussion is worth comment. I do believe that you should write more about this issue, it may not be a taboo subject but usually people do not speak about such issues. To the next! Cheers!!

 17. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It reallyuseful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 18. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely wellwritten article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.Thanks for the post. I will certainly return.

 19. Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be agreat author.I will ensure that I bookmark your blog and definitely willcome back down the road. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice afternoon!

 20. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 21. I enjoy what you guys tend to be up too. This kind ofclever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve included you guys tomy personal blogroll.Stop by my blog post … 바카라사이트

 22. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I am hoping to provide something back and help others such as you aided me.

 23. Very nice info and straight to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you people have any ideea where to employ some professional writers? Thanks 🙂

 24. It’s really a nice and helpful piece of info. I amhappy that you just shared this helpful info with us.Please stay us up to date like this. Thank you foor sharing.

 25. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found thatit is really informative. I am gonna watch out for brussels.I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited fromyour writing. Cheers!

 26. Howdy! This post could not be written any better!Reading this post reminds me of my good old room mate! Healways kept talking about this. I will forward this post to him.Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 27. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

 28. No matter if some one searches for his required thing, thus he/she desires to beavailable that in detail, so that thing is maintained over here.

 29. When someone writes an write-up he/she keeps the considered a person in his/her brain that how a person can understand it. As a result that’s why this bit of producing is outstdanding. Many thanks!

 30. You are my aspiration, I possess few blogs and infrequently run out from brand . Follow your inclinations with due regard to the policeman round the corner. by W. Somerset Maugham.

 31. No matter if some one searches for his required thing, thus he/she wishes to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.Take a look at my blog – hair loss

 32. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 33. Okay, so while you might be thinking that you want a big motorbike or a semi-automatic, you’re probably wrong. Just remember, you’re a complete noob right, so start off slow on an automatic with a max engine size of 125cc. Trust me, on your first few rides, your brain will be going into overdrive having to think about the traffic in front, mirrors, indicators and balancing a 100kg bike at the same time. As a beginner, you’ll feel much safer is you can firmly plant both your feet down when coming to a stop. So I recommend getting yourself to the rental shops and planting your ass firmly in a few scooter seats. Kick the stand up and see how you feel. I started with a Honda ZoomerX in Pai which has a low seat, fat tyres and a subtle acceleration. Great for beginners as it’s very forgiving. I then picked a Yamaha Mio, which was great to ride with a low seat, I’m 175cm, but I couldn’t get uses to having the beep right underneath the indicator. So I then switched to a Honda Click with a higher seat but I can still tippy-toe both feet without unintentionally beeping at each corner.

 34. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 35. Thank you for some other informative blog. Where else may just I am getting that type of information written in such a perfect way? I’ve a challenge that I am simply now running on, and I’ve been at the glance out for such information.

 36. Thank you, I’ve recently been looking for information about this subject for ages and yours is the best I’ve came upon till now. However, what in regards to the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 37. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get foure-mails with the same comment. Is there any way you can removepeople from that service? Cheers!

 38. Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

 39. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

 40. Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you may be a great author.I will always bookmark your blog and will come back lateron. I want to encourage you continue your great work, have a nice morning!

 41. Enjoyed looking through this, very good stuff, thankyou . « While thou livest keep a good tongue in thy head. » by William Shakespeare.

 42. I want to to thank you for this great read!! I certainly loved every little bit of it. I have got you book marked to check out new stuff you postÖ

 43. You could definitely see your enthusiasm within the article you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 44. In the great pattern of things you secure an A+ with regard to effort and hard work. Exactly where you confused me personally was in all the facts. You know, it is said, the devil is in the details… And that could not be much more true at this point. Having said that, allow me say to you what did deliver the results. Your writing can be rather persuasive and that is most likely why I am taking an effort to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, even though I can easily see the leaps in reasoning you come up with, I am not confident of just how you seem to unite your ideas which in turn make your final result. For the moment I will subscribe to your position but hope in the near future you actually connect the dots much better.

 45. I?d need to get in touch with you here. Which is not something I typically do! I take pleasure in reviewing an article that will certainly make individuals assume. Also, many thanks for enabling me to comment!

 46. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any way you can take away me from that service? Thanks!

 47. I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 48. You could definitely see your expertise within the article you write.The sector hopes for more passionate writers like you who are notafraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 49. Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to generate a superb articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 50. Spot on with this write-up, I really think this web site needs a great deal more attention. Iíll probably be returning to read through more, thanks for the info!

 51. You carry a really fantastic competence. Your writing skill-sets are really excellent. Many thanks for writing material on the net and teaching your followers.

 52. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Thank you!

 53. After looking at a handful of the articles on your web site, I truly like your way of writing a blog. I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me what you think.

 54. I do agree with all the ideas you’ve offered in yourpost. They’re very convincing and can definitely work.Nonetheless, the posts are too quick for beginners.May just you please prolong them a little from subsequent time?Thanks for the post.

 55. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more on this topic, it might not be a taboo matter but typically people don’t discuss these issues. To the next! Kind regards!!

 56. This is the right web site for anybody who hopes to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for years. Wonderful stuff, just great!

 57. I’d like to order some foreign currency clarithromycin generic name Mason Plumlee continued to make the most of his opportunities with Lopez out, finishing with 23 points and eight rebounds in 37 minutes.

 58. Hello! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

 59. continuously i used to read smaller articles whichalso clear their motive, and that is also happening with thispiece of writing which I am reading at this time.

 60. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.Is this a paid theme or did you modify it yourself?Either way keep up the nice quality writing, it israre to see a nice blog like this one these days.

 61. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read through articles from other writers and practice something from other web sites.

 62. Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 63. I was extremely pleased to uncover this page. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you book-marked to see new information on your blog.

 64. Hey! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 65. This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very accurate informationÖ Appreciate your sharing this one. A must read post!

 66. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.If you know of any please share. Many thanks!

 67. Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it,you happen to be a great author. I will be sure to bookmark yourblog and may come back from now on. I wantto encourage you to ultimately continue your great work, have a nice evening!

 68. Itís hard to find educated people about this topic, but you seem like you know what youíre talking about! Thanks

 69. Good article! We will be linking to this particularly great content on our website. Keep up the great writing.

 70. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.Thanks for the post. I will definitely comeback.

 71. Where do you study? coregone ricette “I think there have been [some consequences of the merger], although it’s early days, they have lost a lot of business already, it’s created a lot of uncertainty,” Sir Martin said.

 72. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 73. I have been examinating out some of your articles andi can claim clever stuff. I will make sure to bookmark your blog.my blog post – Angelina

 74. My relatives every time say that I am killing my time here at net, but I know I am getting familiarity everyday by reading such fastidious posts.

 75. Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 76. When I originally commented I clicked the « Notify me when new comments are added » checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Cheers!

 77. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to make a good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 78. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also createcomment due to this sensible piece of writing.

 79. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these sl articles and blogs

 80. Thanks for your blog post. Some tips i would like to make contributions about is that laptop memory should be purchased when your computer cannot cope with whatever you do with it. One can mount two random access memory boards of 1GB each, in particular, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should check the manufacturer’s documentation for one’s PC to make certain what type of storage is essential.

 81. A motivating discussion is worth comment. I do believe that you need to write more on this issue, it may not be a taboo subject but generally people don’t talk about such topics. To the next! Best wishes!!

 82. I’ve learned some new things via your blog. One other thing I’d like to say is newer computer system operating systems are likely to allow a lot more memory to be utilized, but they also demand more memory simply to function. If a person’s computer cannot handle additional memory and also the newest software requires that storage increase, it might be the time to buy a new PC. Thanks

 83. I appreciate, result in I discovered exactly what I was taking a look for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 84. After looking over a handful of the blog articles on your web page, I really appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and let me know what you think.

 85. May I just say what a comfort to uncover someone that really knows what they are discussing on the net. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular since you certainly possess the gift.

 86. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!

 87. You made some really good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 88. Hi there, I think your website might be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, great website!

 89. Oh my benefits! an outstanding article dude. Thank you However I am experiencing problem with ur rss. Don?t know why Not able to sign up for it. Exists anybody obtaining similar rss issue? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 90. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads.I’m hoping to contribute & aid different users likeits helped me. Great job.

 91. Your style is really unique compared to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this web site.

 92. continuously i used to read smaller articles which also cleartheir motive, and that is also happening with thisparagraph which I am reading at this place.

 93. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the site is also very good.

 94. Hello. Such a nice post! I’m really enjoy this. It will be great if you’ll read my first article on mycollegeessaywriter.com)

 95. Hello, I believe your web site might be having web browser compatibility problems. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent blog!

 96. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 97. After looking into a handful of the articles on your blog, I truly like your way of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please visit my website too and let me know how you feel.

 98. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the website is very good.

 99. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little homework on this. And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your web site.

 100. You have made some good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 101. I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as Iím planning to create my own personal website and would like to learn where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!

 102. Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 103. I blog frequently and I genuinely thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 104. Can I simply say what a comfort to find somebody who genuinely knows what they are discussing online. You actually know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular since you most certainly have the gift.

 105. Howdy, I do believe your web site may be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful site!

 106. Normally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 107. EVEANDBOY เกี่ยวกับ EVEANDBOY เรื่องราวของแบรนด์ ข้อกำหนดการใช้งาน บริการลูกค้า คำถามที่พบบ่อย ค้นหาสาขา ติดต่อเรา สมาชิก EVEANDBOY การลงทะเบียนสมาชิก ซื้อของ

 108. I have to thank you for the efforts you have put in writing this site. I am hoping to view the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 109. Spot on with this write-up, I really feel this site needs a lot more attention. Iíll probably be back again to read more, thanks for the advice!

 110. I want to to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new things you postÖ

 111. Hi there! This post couldnít be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this post to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!

 112. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 113. Everything is very open with a very clear explanation of the challenges. It was really informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!

 114. Good blog you have here.. Itís difficult to find good quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

 115. You’re so awesome! I don’t suppose I’ve truly read through something like that before. So great to discover someone with unique thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 116. Hey, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 117. May I just say what a relief to discover somebody that truly knows what they are talking about on the web. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More people have to read this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular because you definitely possess the gift.

 118. Hi there, this weekend is fastidious in favor of me, as this point in time i am reading this great informative paragraph here at my residence.

 119. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your web site.

 120. You’re so interesting! I do not believe I have read a single thing like this before. So great to find another person with some original thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a little originality!

 121. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 122. After checking out a handful of the blog articles on your site, I really appreciate your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know how you feel.

 123. all the time i used to read smaller articlesor reviews which also clear their motive, and that is also happeningwith this paragraph which I am reading now.

 124. Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that produce the most significant changes. Thanks a lot for sharing!

 125. Howdy! This post could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he will have a great read. Thanks for sharing!

 126. Can I simply say what a relief to find someone that truly knows what they’re talking about online. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people must check this out and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular since you most certainly possess the gift.

 127. Great post. I was checking constantly this blog and I’mimpressed! Very helpful information specially the last part 🙂 I carefor such information much. I was looking for this certain information for avery long time. Thank you and best of luck.

 128. I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. 카지노사이트

 129. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone!Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all yourposts! Keep up the outstanding work!

 130. Aw, this was an exceptionally nice post. Takingthe time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 131. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Kudos!

 132. An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to write more on this topic, it may not be a taboo matter but usually people don’t speak about such subjects. To the next! All the best!!

 133. A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more on this subject matter, it might not be a taboo subject but generally people do not discuss such issues. To the next! All the best!!

 134. This is the perfect site for anyone who wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for ages. Wonderful stuff, just wonderful!

 135. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 136. This very blog is really awesome as well as amusing. I have picked a bunch of useful stuff out of this source. I’d love to visit it again soon. Thanks!

 137. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 138. I blog frequently and I truly thank you for your content. This great article has really peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed as well.

 139. Hello friends, how is the whole thing, and what you desire to sayconcerning this piece of writing, in my view its truly awesome in favor of me.

 140. Hello there, There’s no doubt that your blog could possibly be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic website!

 141. It’s laborious to find knowledgeable people on this matter, but you sound like you understand what you’re talking about! Thanks

 142. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am encountering issues with your RSS. I donít understand why I can’t subscribe to it. Is there anybody else getting similar RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 143. Very efficiently written article. It will be supportive to everyone who employess it, including yours truly :). Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

 144. Thank you, I have just been looking for information approximately this subject for a while and yours is the best I’ve discovered till now. However, what about the bottom line? Are you certain in regards to the source?

 145. Can I just say what a comfort to uncover someone who actually understands what they are discussing on the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular because you most certainly possess the gift.

 146. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 147. Thank you for the auspicious writeup. It actually was oncea amusement account it. Look complex to moredelivered agreeable from you! By the way, how can we be in contact?

 148. Generally I don’t read article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great post.

 149. An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you should publish more on this issue, it might not be a taboo subject but usually people do not speak about such issues. To the next! Many thanks!!

 150. You can definitely see your expertise in the article you write.The sector hopes for even more passionate writers such asyou who are not afraid to say how they believe.Always follow your heart.

 151. A fascinating discussion is definitely worth comment.I think that you should write more about this subject, it might not be a taboo matter but usually people do not speak about these subjects.To the next! Best wishes!!

 152. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you should publish more about this subject, it might not be a taboo subject but typically people do not discuss these subjects. To the next! Best wishes!!

 153. เล่นมาก็หลายเว็บไซต์มาจบที่เว็บ UFABET นะครับช่วงแรกก็ยังไม่มั่นใจครับผม ก็ทดลองๆไป แต่ว่าที่สุดแล้วผมว่ามาเว็บนี้เป็นจบเลยจริงๆเกมเยอะ ระบบดี ฝากถอนง่าย ข้างดูแลลูกค้าดีแล้ว โปรโมชั่นก็มาก ตอบโจทย์มากครับ อย่างงี้แหละที่สังคมต้องการ

 154. I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 155. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you should publish more on this issue, it might not be a taboo matter but generally people do not speak about these topics. To the next! All the best!

 156. I truly appreciate this blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 157. What’s up, I log on to your new stuff on a regular basis.Your story-telling style is awesome, keep it up!

 158. You can certainly see your expertise in the article you write.The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid tomention how they believe. Always follow your heart.

 159. That is a very good tip especially to those freshto the blogosphere. Short but very accurate info… Thank youfor sharing this one. A must read article!

 160. Heya i’m for the first time here. I found this board and I to find It truly helpful & it helped me out much. I am hoping to provide something back and help others such as you helped me.

 161. this is very informative and intersting for those who are interested in blogging field. Flooring Installers of Pittsburgh, 1933 Crafton Blvd #5, Pittsburgh, PA 15205, (412) 415-7629

 162. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful info specially the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 163. Do уoou havе a spam problem on this blog; I also am a blogger,and I was wanting too know your situation; we have created somenice proceduures and wee are looking to exchange methods witһ other folks,pⅼeɑse shoot me an email if interested.

 164. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more about this topic, it may not be a taboo subject but typically people do not discuss such issues. To the next! Many thanks!!

 165. An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should publish more on this subject, it may not be a taboo matter but usually people don’t talk about these issues. To the next! All the best!!

 166. Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thank you for providing this info.

 167. Spot on with this write-up, I absolutely think this website needs a lot more attention. Iíll probably be returning to see more, thanks for the information!

 168. I do agree with all of the concepts you have offered to your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for beginners. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 169. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I donít know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 170. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m tryingto get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.If you know of any please share. Appreciate it!

 171. Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 172. Paragraph writing is also a fun, if you be familiar with then you can write otherwise it is complex to write.

 173. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate infoÖ Thanks for sharing this one. A must read article!

 174. It is actually a great and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 175. continuously i used to read smaller content which also clear their motive, and that isalso happening with this post which I am reading at this place.

 176. Iím amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 177. Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 178. Hello there! This post could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 179. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more about this subject, it might not be a taboo subject but usually folks don’t discuss such topics. To the next! Best wishes!!

 180. I don’t ordinarily comment but I gotta say thankyou for the post on this amazing one : D.

 181. A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you should write more on this subject, it may not be a taboo subject but usually folks don’t speak about these subjects. To the next! Kind regards!!

 182. An intriguing discussion is worth comment. I think that you should write more on this issue, it may not be a taboo matter but usually people don’t talk about such topics. To the next! Many thanks!!

 183. I do consider all the ideas you have offeredon your post. They are very convincing and can certainly work.Still, the posts are very quick for novices. Could you please extend thema bit from next time? Thank you for the post.

 184. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you should publish more on this subject, it might not be a taboo subject but usually people don’t speak about these topics. To the next! Kind regards!!

 185. I do believe all of the ideas you’ve introduced to your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are too short for novices. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 186. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems withhackers? My last blog (wordpress) was hacked and Iended up losing many months of hard work due to no data backup.Do you have any methods to protect against hackers?

 187. 532150 391683I like this post extremely much. I will undoubtedly be back. Hope that I can go through a lot more insightful posts then. Will likely be sharing your wisdom with all of my friends! 512650

 188. My family members all the time say that I am wasting my time here at net, howeverI know I am getting familiarity every day by reading thes good articlesor reviews.

 189. Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to generate a good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 190. You could definitely see your enthusiasm within the work you write.The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to sayhow they believe. At all times follow your heart.

 191. I blog often and I seriously thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 192. There’s definately a great deal to know about this topic. I love all the points you’ve made.

 193. Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 194. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am going through issues with your RSS. I donít understand why I am unable to subscribe to it. Is there anybody having identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 195. What’s up colleagues, its fantastic paragraph concerningcultureand entirely defined, keep it up all the time.

 196. Good day! I could have sworn Iíve been to this website before but after looking at many of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly delighted I found it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 197. I do not even know the way I stopped up righthere, however I thought this post used to be good. I don’t recognise who you’re but definitely you are going to afamous blogger if you happen to are not already.Cheers!

 198. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I waswondering your situation; many of us have developedsome nice methods and we are looking to exchange methods with other folks, why notshoot me an e-mail if interested.

 199. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Cheers!

 200. Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes that produce the greatest changes. Thanks for sharing!

 201. May I simply say what a relief to discover a person that genuinely knows what they’re discussing on the internet. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. More people have to look at this and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular given that you surely possess the gift.

 202. Normally I don’t read post on blogs, however I would like to say that this write-up verypressured me to check out and do so! Your writing style has been surprised me.Thank you, very great article.

 203. A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more about this subject, it might not be a taboo matter but usually people don’t speak about such topics. To the next! Kind regards!!

 204. It’s actually a cool and useful piece of info. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 205. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am experiencing troubles with your RSS. I donít understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 206. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 207. Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 208. A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more about this topic, it may not be a taboo subject but usually people don’t talk about such issues. To the next! Best wishes!!

 209. Hello there! I could have sworn Iíve visited this site before but after going through many of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely happy I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 210. I’m extremely pleased to discover this great site. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you saved to fav to see new things in your blog.

 211. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little homework on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your website.

 212. After looking into a few of the articles on your site, I seriously like your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me how you feel.

 213. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to create a great article?but what can I say?I hesitate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 214. The very next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I truly thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 215. Hi! I could have sworn Iíve been to this blog before but after browsing through many of the articles I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely pleased I discovered it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 216. Excellent post. I was checking constantly this blog and Iam impressed! Very useful info specially the closing section 🙂I maintain such information much. I used to be seekingthis certain information for a very lengthy time. Thanks and best of luck.

 217. It’s nearly іmpossible too fund wеll-infⲟrmedρeople on this subject, however, you sօund like you know what you’re talking abօut!ThanksHeгee is my homepaցe :: selengkapnya disini

 218. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutesand actual effort to create a great article… but what can I say…I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 219. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere,when i read this article i thought i could also make comment due to thisbrilliant piece of writing.

 220. Awesome! Its actually remarkable piece of writing,I have got much clear idea regarding from this pieceof writing.My blog post; Arctic Air Portable Air Conditioner Review

 221. Hello. Such a nice post! I’m really appreciate it. It will be great if you’ll read my first article on mycollegeessaywriter.com)Loading…

 222. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 223. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I donít understand why I can’t join it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 224. It’s hard to come by educated people on this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 225. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 226. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he actually bought me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here on your site.

 227. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to forward this article to him. Pretty sure he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 228. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.Do you have any tips on how to get listedin Yahoo News? I’ve been trying for a while but Inever seem to get there! Many thanks

 229. You can certainly see your enthusiasm in the article you write.The arena hopes for even more passionate writers suchas you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 230. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 231. Hi, There’s no doubt that your web site may be having browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, great site!

 232. Pengkajian terkait laman pasang bet online terhebat dapat anda temukan pada cara deposit togel yakni artikel serta tulisan sebaik dengan tulisan ini.

 233. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 234. You can definitely see your skills in the work you write. The sector hopes foreven more passionate writers like you who aren’t afraid tosay how they believe. All the time follow your heart.Look at my blog post; Nuubu Reviews

 235. I wanted to thank you for this very good read!! I absolutely loved every little bit of it. I have got you book-marked to check out new stuff you postÖ

 236. Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a fewmonths of hard work due to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?

 237. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but afterbrowsing through many of the posts I realized it’s new to me.Regardless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 238. After checking out a number of the articles on your blog, I honestly appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my web site as well and let me know how you feel.

 239. This is the right webpage for everyone who would like to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been written about for ages. Great stuff, just excellent!

 240. magnificent points altogether, you simply gained a brand new reader. What could you suggest in regards to your submit that you made some days in the past? Any certain?

 241. Can I just say what a relief to uncover someone who genuinely understands what they’re discussing online. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More people really need to read this and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular because you definitely possess the gift.

 242. This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read article.

 243. Iím amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog thatís both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my search for something concerning this.

 244. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeksof hard work due to no back up. Do you have any solutions to stophackers?

 245. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read through articles from other authors and use something from other websites.

 246. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other writers and use a little something from their websites.

 247. I needed to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new things you postÖ

 248. Information very well utilized..how to write better essays write my essays affordable writing services

 249. Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual effort to make a really good article… but what can Isay… I procrastinate a whole lot and never manage to get nearly anything done.asmr 0mniartist

 250. Hi! I could have sworn I’ve been to your blog before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 251. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 252. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 253. Usually I don at learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice article.

 254. An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more on this issue, it may not be a taboo matter but typically folks don’t speak about these topics. To the next! Many thanks!!

 255. This web site certainly has all of the information and facts I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 256. Hello! Do you know if they make any plugins to help withSearch Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.If you know of any please share. Cheers!

 257. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 258. It’s hard to come by experienced people about this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 259. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

 260. I love reading through an article that can make people think. Also, thank you for allowing for me to comment.

 261. Everything is very open with a very clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your site is useful. Many thanks for sharing.

 262. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise informationÖ Thank you for sharing this one. A must read post!

 263. I need to to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you book marked to check out new things you post…

 264. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 265. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read through articles from other authors and practice something from other websites.

 266. Thanks, I’ve just been looking for info approximately this subject for ages and yours is the greatest I have came upon till now. However, what concerning the conclusion? Are you sure concerning the source?

 267. I have to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 268. I was pretty pleased to discover this web site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely enjoyed every part of it and I have you book marked to check out new things in your site.

 269. I have to thank you for the efforts you have put in penning this site. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 270. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.I’ll make sure to bookmark it and come back toread more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 271. Hey there! I just want to give you a big thumbs up for the excellent information you’ve got here on this post. I am coming back to your website for more soon.

 272. I seriously love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as Iím looking to create my own personal blog and want to know where you got this from or just what the theme is called. Kudos!

 273. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it.

 274. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 275. Hi there, all is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that’s actually good, keep up writing.

 276. I blog frequently and I really appreciate your content. This article has truly peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 277. An interesting discussion is definitely worth comment. I think that you ought to write more on this topic, it may not be a taboo matter but generally folks don’t speak about these issues. To the next! All the best!

 278. I need to to thank you for this very good read!! I absolutely loved every little bit of it. I have got you book-marked to check out new things you postÖ

 279. Buddy Guy Feels Like Rain Big Jack Reynolds You Dont Treat Me Right Made It Up In Your Mind Pat Metheny Group Pat Metheny Group

 280. Does anyone know whether I can purchase JUSTKRATOM White Maeng Da Kratom Capsules (justkratomstore.com) from Vapor Cig Outlet, 527 S 8th St Unit B, Quincy, IL, 62301?

 281. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it.

 282. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing problems with your RSS. I donít know why I can’t subscribe to it. Is there anybody having identical RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 283. I’m pretty pleased to discover this page. I need to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you saved to fav to see new things in your website.

 284. Geri bildirim: do-posle-psihologa
 285. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read articles from other writers and use a little something from their websites.

 286. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 287. After looking into a few of the blog posts on your site, I really like your technique of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me what you think.

 288. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Kudos!

 289. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!

 290. I truly love your blog.. Very nice colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as Iím trying to create my own website and would love to learn where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!

 291. You are so cool! I don’t think I’ve truly read through a single thing like this before. So nice to find someone with a few original thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with a little originality!

 292. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue here on your website.

 293. After looking at a number of the blog articles on your site, I really appreciate your way of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me your opinion.

 294. Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 295. Can I simply say what a relief to uncover somebody that truly knows what they are discussing over the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people should look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular given that you surely possess the gift.

 296. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 297. Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired! Very helpful info specifically the last part 🙂 I handle such information much. I used to be seeking this certain info for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 298. After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Thanks a lot.

 299. I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own blog and would like to find out where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 300. whoah this blog is fantastic i love studying your posts. Stay up the good work! You understand, a lot of people are searching round for this info, you could help them greatly.

 301. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

 302. Geri bildirim: DPTPtNqS
 303. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 304. Geri bildirim: D6tuzANh
 305. Can I simply just say what a comfort to uncover someone who actually knows what they’re discussing on the net. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More people have to read this and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular because you most certainly possess the gift.

 306. A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you should write more on this subject, it may not be a taboo subject but usually folks don’t discuss such subjects. To the next! Kind regards!!

 307. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 308. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 309. Geri bildirim: russianmanagement.com
 310. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 311. Howdy! This post couldnít be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 312. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am encountering issues with your RSS. I donít understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody having identical RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 313. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this during my hunt for something regarding this.

 314. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 315. Geri bildirim: 3NOZC44
 316. Geri bildirim: 01211
 317. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am encountering troubles with your RSS. I donít know why I cannot join it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 318. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom
 319. Geri bildirim: film-tor-2022
 320. Geri bildirim: hd-tor-2022
 321. Geri bildirim: hdorg2.ru
 322. Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to create a really good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and never manage to get anything done.

 323. You’ve made some good points there. I checked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 324. I really appreciate this post. I have been looking everywhere for something like this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again! soyos

 325. Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw great style and design. «Competition is a painful thing, but it produces great results.» by Jerry Flint.

 326. Geri bildirim: Psikholog
 327. I blog quite often and I seriously thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 328. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 329. Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 330. It as really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 331. Geri bildirim: netstate.ru
 332. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!

 333. After looking over a number of the articles on your web site, I really appreciate your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me how you feel.

 334. Right here is the perfect web site for everyone who hopes to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been discussed for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!

 335. Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 336. This is the perfect blog for anybody who would like to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that has been discussed for many years. Great stuff, just wonderful.

 337. Iím amazed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís both equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 338. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different customers like its aided me. Great job.

 339. จริงๆเล่นมาหลายเว็บเลยค่ะขอรับ โดยมากก็จ่ายจริงครับผม แต่ว่าที่ต่างเป็นบางเว็บเวลาฝาก-ถอนจำเป็นที่จะต้องผ่านผู้แทนครับ จำเป็นจะต้องแคปจอส่งให้พนักงาน ผมว่าเจ็บป่วยเลย มี UFABET นี่แหละขอรับ ผมว่าระบบดีสุดเลย ฝากถอนอัตโนมัติทำเองได้เลยขอรับ

 340. Hello there! This post couldnít be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will forward this article to him. Fairly certain he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

 341. Spot on with this write-up, I seriously believe that this website needs a great deal more attention. Iíll probably be returning to see more, thanks for the info!

 342. After going over a number of the articles on your site, I seriously like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and tell me what you think.

 343. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 344. Geri bildirim: Link
 345. May I just say what a comfort to discover someone who genuinely understands what they’re talking about online. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular because you most certainly possess the gift.

 346. Great web site you have here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 347. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 348. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it I am going to come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 349. It is in point of fact a great and helpful piece of info. I’m satisfied that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 350. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.I don’t know who you are but definitely you’re going to a famousblogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 351. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉