SONRADAN KONTROL: TEORİ VE UYGULAMA

SONRADAN KONTROL: TEORİ VE UYGULAMA

1. Giriş

1994 GATT Anlaşmasının VIII’inci maddesinin 1/c fıkrasında, “Taraflar, ithalat ve ihracatta belge kullanımını azaltma ve basitleştirme ve ithalat ve ihracat formalitelerindeki karmaşıklığı ve mükerrerliği en alt düzeye indirme gerekliliğini kabul ederler” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 1974 yılında yürürlüğe giren ve Haziran 1999 yılında yeniden gözden geçirilen Kyoto Konvansiyonu’nun (Gümrük Prosedürlerinin Uyumlaştırılması ve Basitleştirilmesi Hakkında Uluslararası Konvansiyon) Gümrük Kontrolü (Customs Control) başlıklı 6’ncı Bölümünde, “Gümrük bölgesine giren veya çıkan tüm mallar, gümrük ve sair vergilere tabi olup olmadığına bakılmaksızın, araçlarıyla birlikte gümrük kontrolüne tabidir.” Hükmü yer almaktadır. Ayrıca, aynı Anlaşma, diğer yasal kontrol yöntemlerine ilave olarak, risk yönetimi ve firma denetiminin kullanılmasını ve modern teknolojilerin uygulanmasını da öngörmektedir.

Öte yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 73’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, “Gümrük idareleri, eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebilirler. Bu kontroller beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılabilir. Mümkün olduğu takdirde eşya muayene de edilebilir.” Hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Gümrük Kanunu’nun 71’inci maddesi de, gümrük işlemlerindeki usul ve formalitelerin basitleştirilmesi yönünde hükümler içermektedir.

Görüldüğü üzere, gümrük işlemlerinde sonradan kontrol (post clearance audit) uygulamasının esasları, uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede uygulaması sürdürülmektedir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 73’üncü maddesi de ülkemizde sonradan kontrolü mümkün kılmaktadır. Çalışmamızda, ilk olarak sonradan kontrol/firma denetimi kavramının teorik olarak açıklaması yapılarak, sonradan kontrolün yararları hakkında bilgi verilecektir. Müteakiben, gümrük idarelerinde kurulacak bir sonradan kontrol sisteminin genel yapısı hakkında fikir verilecek ve nihayet Türk Gümrük Mevzuatının sonradan kontrol hükümleri inceleme altına alınacaktır.

2. Sonradan Kontrol Nedir?

Gümrük kontrol faaliyetlerini genel anlamda iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

1- İthalat/ihracat işlemleri sırasında kontrol: Belge kontrolü, fiziki muayene, laboratuar kontrolü ve basitleştirilmiş kontrol

2- İthalat/ihracat işlemleri sonrasında kontrol: Ertelenmiş kontrol ve sonradan kontrol

Sonradan kontrol, eşyanın gümrük gözetiminden çıkmasından sonra, beyanların doğruluğunun saptanması amacıyla yapılan gümrük kontrolü veya firma denetimidir. Gümrük kontrol sisteminin son aşamasını oluşturan söz konusu denetim, seçili bir işlemi kapsayacağı gibi, belirli bir döneme ait ithalat veya ihracat işlemlerinin tümünü de içine alabilmektedir. Ayrıca, bu denetim, gümrük idaresinde yapılabileceği gibi ilgili firmada da gerçekleştirilebilmektedir.

Sonradan kontrol, özellikle, belirli risk alanlarında uygunluk denetimi amacıyla yapılmaktadır. Bu alanlar;

a. Kıymet
b. Menşe
c. Tarife

Olarak sınıflandırılabilir.

Sonradan kontrol/firma denetimi; gümrük işlemlerinin ve bu işlemlerle bağlantılı diğer hesap kayıt ve belgelerin kontrolünü kapsamaktadır. Yani yalnızca ithalat ve ihracat işlemi değil gümrükle ilgili (antrepo, menşe, kıymet, onaylanmış kişi vb) tüm işlemlerin kontrolü söz konusudur. Sonradan kontrol, sadece firmaların yaptığı işlemlerin kontrolü değil yapacağı işlemlere ilişkin hem kontrol hem de bilgi alış-verişinin yapılmasını da kapsar. Yine gümrük işlemleriyle bağlantılı muhasebe kayıtlarının, kambiyo hareketlerinin, çalışanların mevzuat bilgilerinin kontrolünü de içerir. Bu anlamda etkili ve verimli sonuç alınması için sonradan kontrol/dış denetim/firma denetimi yapacak kişilerin gümrük mevzuatının yanı sıra muhasebe bilgisi konusunda da eğitim almış olması gerekmektedir.
Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde, sonradan kontrol/firma denetimi deyimi yerine, firma denetimini de kapsayacak şekilde sadece sonradan kontrol deyimi kullanılacaktır.

3. Sonradan Kontrolün Başlıca Yararları

a) Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesiyle birlikte, ithalatçı ve ihracatçıların gümrüklerde harcadıkları süre en aza indirilerek, bu kişilerin mallarının dağıtımını hızlı bir şekilde yapmalarına imkân sağlanmaktadır.

Geleneksel gümrük işlemlerinin uygulandığı gümrük idarelerinde, eşyalar sınır kapılarında veya limanlarda gümrük kontrolüne tabi tutulmaktadırlar. Bu işlem ise, eşyaların günlerce bazen de haftalarca gümrük gözetimi altında kalmasına yol açabilmekte, dolayısıyla sonradan kontrol, bu olumsuzluğu da ortadan kaldırmaktadır.

b) Sonradan kontrol ve risk yönetimi tekniklerini kullanan gümrük idareleri, sadece yapılan işleme dayalı kontrolden, daha gelişmiş firma odaklı denetime geçme fırsatını yakalayabilmektedirler.

c) Sonradan kontrol yöntemi, mevcut bilgilerin analizine ve ilgili ithalat işlemi ve firma hakkındaki istihbarat bilgilerine dayandığı için daha etkili bir kontrol tekniğidir.

d) Menşe ülkelerinin veya farklı göndericilerin birbirleriyle karşılaştırılmaları sonucunda, düşük kıymet gibi yanlış beyanlar kolaylıkla tespit edilerek, eksik alınan gümrük vergisi ve ilgili diğer vergiler tahsil edilebilecek ve hazine gelirleri bu şekilde artırılabilecektir.

e) Eşyaların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılmasıyla birlikte gümrük memurlarının gerek planlama ve gerekse acil denetimlere yeterli zaman ayırmaları sağlanacak ve böylece personel daha etkin bir şekilde görev yapabilecektir.

f) Malların gümrüklerden ilişik kesme sürelerinin azalması, iş sahiplerinin rekabet gücünü de artıracaktır.
g) Malların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılması, hem depolama ve hem de sigorta masraflarında tasarrufa yol açabilecektir.

4. Sonradan Kontrol Sisteminin Uygulama Koşulları

Sonradan kontrol, oldukça karmaşık ve sonuçları itibariyle çok önemli bir süreçtir. Bu nedenle, etkili bir sisteminin kurulması, önceden yapılacak kapsamlı çalışmaların ve yatırımların varlığına bağlıdır. Bu ön koşulları kısaca açıklayalım:

a) Etkin bir sonradan kontrol sisteminin kurulabilmesi, öncelikle idarenin en üst yöneticilerinin kararlılığını ve desteğini gerektirmektedir.

b) Gümrük İdaresi, etkili bir denetim stratejisi geliştirerek, personeline, uygulamaya yönelik rehberlik hizmeti vermelidir.

c) Sonradan kontrol ile görevlendirilecek personelin, sistemin avantajlarından en iyi şekilde istifade edebilmelerini teminen, analitik çalışma teknikleri, etkili kontrol metotları konularında kapsamlı eğitime tabi tutulmalıdır.

d) Sonradan kontrol çoğunlukla ilgili firmalar nezdinde yapıldığı için, firma denetiminin sağlıklı olması açısından, gümrük idareleri ile firmalar arasında olumlu bir işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

e) Her ne kadar sonradan kontrol manuel olarak veya yarı-otomatik ortamlarda yapılabilmekte ise de otomasyon etkin bir kontrol sisteminin vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirilmelidir.

f) Sonradan kontrolün, belge incelemesinin yanı sıra malların fiziki kontrollerini de kapsayacağı ve bu denetimin firmalarda yapılacağı göz önüne alınarak, gerek gümrük kanunlarında ve gerekse ilgili diğer mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle, yeni kontrol sistemlerinin usul ve esasları düzenlenmeli ve idarenin yetkileri açıkça belirtilmelidir.

g) Kurulacak bir sonradan kontrol sistemi aynı zamanda, etkili bir risk yönetimi sistemini de gerekli kılmaktadır.

5. Yeni Kurulacak Bir Sonradan Kontrol Sisteminin Çerçevesi

Etkili bir sonradan kontrol sisteminde, öncelikle risk yönetimiyle harekete geçilir. Daha sonra denetlenecek firma ile iletişim ve işbirliğine gidilir. Bunu profesyonel bir denetim ile firmanın dahili kontrolü takip eder. Denetim raporunun bir örneği firmaya gönderilir ve nihayet sonuçlar değerlendirilerek firma denetimi tamamlanır. Bu noktada, yeni kurulacak bir sonradan kontrol sisteminin genel yapısının aşağıdaki gibi olması önerilmektedir:

SONRADAN KONTROL PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

• İthalatçı/İhracatçı Kontrolü
• Gümrük Müşaviri Kontrolü
• Taşıma Manifestosu Kontrolü
• Serbest Bölge Kontrolü

RİSK YÖNETİMİ

STRATEJİ PLANLAMASI

POTANSİYEL DENETİM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

• Kıymet
• Menşe
• Tarife
• İstisnalar/Muafiyetler

FİRMALARIN/KİŞİLERİN SEÇİMİ

DENETİM HAZIRLIKLARI

• Denetçilerin/denetim ekiplerinin görevlendirilmesi
• Denetim kapsamının belirlenmesi
• Firma ile iletişim kurulması
• Firmadan bilgi istenilmesi
• Sualname gönderilmesi
• Firma beyannamelerinden veri Sağlanması

DİĞER GÜMRÜK İDARELERİ İLE İRTİBAT

SONRADAN KONTROLÜN YÜRÜTÜLMESİ

• Ön toplantılar yapılması
• Kayıtların incelenmesi
• Firma kayıtlarının teyit edilmesi
• Uygunluğun saptanması

SONRADAN KONTROLÜN BİTİRİLMESİ

• Rapor hazırlanması
• Sonuçların firmaya bildirilmesi
• Sonuçların ilgili gümrük idarelerine rapor edilmesi

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜRECİN TAMAMLANMASI

6. Türk Gümrük Mevzuatında Sonradan Kontrol ve Uygulama

2913/92 sayılı AB Gümrük Kodu’nun 78’inci maddesi ile benzer hükümler içeren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 73’üncü maddesi, gümrük idarelerinin, eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebileceklerini belirtmektedir. Bu kontrollerin beyan sahibine veya ilgili diğer kişilere ait yerlerde de gerçekleştirlebileceği ve mümkün olduğu takdirde eşyanın fiziki muayenesinin de yapılabileceği aynı madde ile hüküm altına alınmıştır.

Ancak, evrensel anlamda “sonradan kontrol” kavramına uygun olarak, bir firmanın belirli bir döneme ait tüm dış ticaret işlemlerinin düzenli olarak denetlenmesi yöntemi henüz ülkemizde tam olarak uygulamadaki yerini alamamıştır. Gümrük Kanunu’nun 73’üncü maddesi tüm beyanların sonradan kontrolünü mümkün kılarken, bu madde ile ilgili düzenlemeler içeren, Gümrük Yönetmeliği’nin 207’inci maddesi sadece “mavi hatta” sevkedilen, “basitleştirilmiş usule” tabi beyannamelerin kontrolünü düzenlemektedir. Bu noktada, Gümrük Yönetmeliği’nin, sonradan kontrole ilişkin düzenlemeler açısından yetersiz olduğunu söylememiz mümkündür.

Son yıllarda, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan risk analizleri sonuçlarına dayanılarak, sektörel bazda, Gümrük Kontrolörleri tarafından gerçekleştirilen firma denetimlerini, ülkemizdeki sonradan kontrol faaliyetlerinin başlangıç noktası olarak değerlendirmemiz mümkündür. Gümrük Yönetmeliği’nin 207’inci maddesi kapsamında, Muayene Memurlarının işyeri ziyaretleri yapmak suretiyle gerçekleştirdikleri denetimler ise, sonradan kontrol/firma denetiminden ziyade, Gümrük Kanunu’nun 71’inci maddesinde düzenlenen basitleştirilmiş usul kapsamında, eşyanın firmada muayene edilmesi işlemleri olarak algılanmalıdır.

Bu noktada, Gümrük Kanunu’nun 73’üncü maddesinde düzenlenen sonradan kontrol işlemleri ile ilgili esas ve usullerden ziyade Kanun’un 71’inci maddesinde düzenlenen Basitleştirilmiş Usul işlemlerine açıklık getiren Gümrük Yönetmeliği’nin 207’inci maddesine göre yürütülen faaliyetleri açıklamakta yarar bulunmaktadır. Buna göre;

Gümrük mevzuatına göre ön incelemeleri yapıldıktan sonra “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” verilen firmalar vergi numarasına göre bilgisayar sistemine tanıtılmakta ve “mavi hatta” giren firmaya ait eşyaların muayenesi yapılmamaktadır. Bu hatta düşen eşyanın kontrolü daha sonraki aşamada belge üzerinden yapılmakta, gerek görülürse firma kayıtları da incelenebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde en çok işlem görülen hat yeşil/beyaz hat olup (%90 üzerinde), risk analizleri sonucunda sevkiyatların büyük çoğunluğu gümrük kontrolüne tabi tutulmamaktadır. Ülkemizde ise yeşil hat uygulaması yok denecek kadar az olup, sonradan kontrole tabi mavi hat uygulaması %25 civarındadır.

Diğer taraftan, 01.01.2006-30.06.2006 tarihleri arasında tescil edilen ithalat gümrük beyannamelerinin (otomasyona geçmiş gümrük idarelerince), BİLGE sistemi tarafından yaklaşık % 27’si “kırmızı hat”, % 48’i “sarı hat” ve %25’i ise “mavi hat” a sevkedilmiştir.

Ayrıca, Risk kriterlerine göre basitleştirilmiş kontrol yöntemine tabi tutulan gümrük beyannamelerinin gümrük idaresi nüshaları, basitleştirilmiş kontrol servisinde toplanmakta, bu serviste görevli muayene memurları beyanname ve sistem üzerindeki bilgiler ile beyanı tevsik eden belgelerdeki bilgileri karşılaştırmaktadırlar. İlgili muayene memuru tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda, uygun sonuç alınması durumunda BİLGE ekranına ve beyannamenin döküm nüshası üzerine “Kontrolü yapılmış ve uygun sonuç alınmıştır” meşruhatı düşülerek beyanname imzalanmaktadır.
Muayene memuru yaptığı inceleme sırasında beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık görür ve fiziki muayenenin yapılmasına karar verir ise; durumu bir müzekkere ile idari amirine bildirmektedir. İdari amirinin fiziki muayeneyi uygun görmesi halinde, ilgili muayene memuru ile birlikte başka bir muayene memuru veya gümrük memuru görevlendirilmekte, bu memurlar eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmeye giderek eşyanın fiziki muayenesini yapmaktadırlar. Eşyanın bulunduğu duruma göre stok deposunda, üretim bandında, mamul stok ambarında veya firmanın muhasebe kayıtlarında gerekli inceleme yapılarak muayene sonuçları bir tutanağa bağlanmaktadır. Ayrıca, eşyanın gümrük işlemleri veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve veriler de kontrol edilebilmektedir.

Öte yandan, 31 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” için yapılacak müracaatta aranacak belgeler, belgenin kullanımı, süresi, yenilenmesi, geçici olarak geri alınması ile iptaline ilişkin usul ve esaslar ile basitleştirilmiş usuller, basitleştirilmiş kontrol yöntemi, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemleri ile kısmi teminat işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Buna göre;

Gümrük Yönetmeliğinin 207’nci maddesi kapsamında basitleştirilmiş kontrol yöntemi uygulamasından; A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler yararlandırılmaktadır.

Söz konusu Tebliğin basitleştirilmiş kontrol yöntemine ilişkin hükümleri bilgisayar sistemi (BİLGE) bulunan gümrük idarelerinde geçerlidir.

Basitleştirilmiş kontrol yöntemi, risk kriterlerine göre, belge kontrolü ve fiziki muayene yapılmadan teslim edilen eşyanın teslimden sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek gerektiğinde eşyanın fiziki muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve benzeri yerlerde yapılmasını ifade etmektedir.

Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılan, eşyanın fiziki muayenesini de içeren basitleştirilmiş kontrol sonucunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Dış Ticaret Mevzuatı gereği ceza gerektiren bir fiilin tespiti halinde derhal takibata başlanmakta ve durum derhal Başmüdürlükler kanalıyla Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) iletilmektedir.

Basitleştirilmiş Kontrol uygulamasından yararlanmak üzere, Onaylanmış Kişi Statüsü ve buna ilişkin belge verilen kişiler; yürürlükteki dış ticaret ve gümrük mevzuatına uymak, kontrolleri olanaklı hale getirecek her türlü kolaylığı göstermek, ilgili bütün belge ve verileri kontrolü yapan gümrük personeline ibraz etmek, zorundadırlar. Sözkonusu, yükümlülükleri yerine getirmeyenlerin Onaylanmış Kişi Statüsü iptal edilmektedir.

Öte yandan, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrükler Başmüdürlükleri’ne yönelik 26.03.2003/07246 tarihli/sayılı tasarruflu yazısında, Gümrük Yönetmeliğinin 207’inci maddesi kapsamında sonradan kontrol işlemine tabi tutulan (mavi hatta işlem gören) beyannamelere ilişkin yapılacak inceleme ve kontrollerin yanında, işyerlerine yapılacak ziyaretler suretiyle gerçekleştirilecek inceleme ve kontroller hakkında düzenlemeler öngörülmektedir. Buna göre;

Mevzuat dahilinde, sonradan kontrol işlemine tabi tutulan beyannamelerden gümrük muayene memurunun yaptığı inceleme sırasında beyanname, ek belgeler ve ekran bilgileri arasında ciddi bir farklılık bulunmayanlar da dahil olmak üzere, Gümrük Müdürlükleri itibariyle (Ocak-Mart), (Nisan-Haziran), (Temmuz-Eylül) ve (Ekim-Aralık) şeklinde üçer aylık dönemleri kapsayacak şekilde; tescil edilmiş sonradan kontrole tabi beyannamesi sayısı;
5000 ve yukarısında olanlar için % 2 (en az 100, azami 120)
2000 ile 4999 arasında olanlar için % 3 (en az 60, azami 100)
1000 ile 1999 bin arasında olanlar için % 4 (en az 40, azami 60)
999 ve aşağısında olanlar için % 5 (en az 5, azami 40)
Oranlarında örnekleme yöntemiyle farklı firmalara ait olması da dikkate alınarak, özellikle gümrük vergi oranı, geldiği ülke ve menşe ülke gibi riskli sayılabilecek durumlar göz önünde bulundurularak belirlenen gümrük beyannameleri kapsamı eşyanın, işyeri ziyareti yapılmak suretiyle fiziki muayene, inceleme ve kontrole tabi tutulmasının sağlanması için yeterli sayıda gümrük muayene memuru görevlendirilmektedir.

Bu memurlar eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmeye giderek gümrük muayenesini yapmaktadırlar. Bu süre içerisinde eşya, malzeme stok deposundan çıkarılmış olması durumunda üretim bandında, üretim bandından çıkmış ise mamul stok ambarında, bu ambardan çıkarılarak satılmış ise firmanın muhasebe kayıtlarında gerekli inceleme yapılarak muayene sonuçlarını bir tutanağa bağlamaktadırlar.

7. Sonuç

Tanımından da anlaşılacağı gibi sonradan kontrol, belirli bir olay hakkında yapılan kaçakçılık soruşturması veya bir inceleme nedeniyle, sadece bu olaya ilişkin bilgi ve belgelere dayanılarak yapılabileceği gibi, bir firmanın belirli bir döneme ait ithalat ve ihracat işlemlerini kapsayacak şekilde tüm dış ticaret işlemlerinin firma bazında denetlenmesi şeklinde de yapılabilmektedir. Ülkemizde ise daha ziyade, Gümrük Müsteşarlığı Merkez Denetim Elemanları tarafından, eskiden beri süregelen ve olay bazında yapılan firma denetimlerinin, sonradan kontrol kavramının kapsamına girdiği söylenebilir. Mevzuatta herhangi bir engel bulunmamasına rağmen, bir firmanın belirli bir döneme ait tüm dış ticaret işlemlerinin düzenli olarak denetlenmesi yöntemi henüz ülkemizde uygulamada yerini alamamıştır. Gümrük Yönetmeliği’nin 207’inci maddesi kapsamında, Muayene Memurlarının işyeri ziyaretleri yapmak suretiyle gerçekleştirdikleri denetimlerin, sonradan kontrol/firma denetiminden ziyade, Gümrük Kanunu’nun 71’inci maddesinde düzenlenen basitleştirilmiş usul kapsamında, eşyanın firmada muayene edilmesi olarak algılanması gerekir.

Öte yandan, Gümrük Kanunu’nun 73’üncü maddesinde belirtilen, eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolü ile ilgili işlemler ile bu işlemlerin verimliliğini artıracak risk yönetimi faaliyetlerini sistemli ve düzenli bir şekilde yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, denetlenecek firmalarla ilişkileri düzenlemek üzere, Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde, ayrı ve müstakil bir birim kurulması ihtiyacı ortadadır.

Son yıllarda, Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB ile işbirliğine gitmek suretiyle gerek merkez ve gerekse taşrada görevli personeline sonradan kontrol ve muhasebe-vergi incelemesi eğitimi veren Gümrük Müsteşarlığı’nın bu faaliyetlerinin artarak devam etmesi son derece yararlı olacaktır. Zira, etkili bir sonradan kontrol sistemi, firmaların belge ve kayıt sistemlerini belirli bir standarda kavuşturmaları, tüm gümrük idarelerinin otomasyona dahil edilerek iyi organize edilmiş bir risk yönetimi kapsamına alınmalarının yanında, firma denetimi konusunda yetişmiş denetçilerin varlığını da gerekli kılmaktadır.

Kaynakça :

1- Ali NURAL, “Sonradan Kontrol – Firma Denetimi”, Gümrük Dünyası Dergisi, Sayı:47.
2-“Customs Procedures – Post Clearance Audit”, UNCTAD Technical Note No.05 http://www.gfptt.org/Entities/ReferenceReadingProfile.,
3- Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code
4- Dietmar JOST, “Revised Kyoto Convention, Audit-based controls”, World Customs Organization.
5- “Guidelines for Customs Audits”, http://www.basis.ie/servlet/blobservlet/custaudt%5B1%5D.pdf?
6- İlteriş Kutluk BAHAR, “Sonradan Kontrol mü, Sıcağı Sıcağına Kontrol mü?”, Divan Dergisi, Temmuz-Eylül 2006, Sayı:3.
7- “Revised Kyoto Convention”, http://www.wcoomd.org/ie/En/en.html
8- “Risk management – Post-clearance control”,http://www.wcoomd.org/ie/WTO/Risk%20Management
9- Süleyman KARADURMUŞ, “İthalat İşlemleri, Gümrük Mevzuatı ve Dış Ticaret Mevzuatı”, Malatya, 2005.
10- “The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)” http://www.wto.org/english/docs

http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/53/8.html

Share This:

SONRADAN KONTROL: TEORİ VE UYGULAMA” hakkında 5.475 yorum

 1. Excellent post. I was checking continuously this weblog and I’m impressed!
  Extremely helpful information particularly the remaining part 🙂 I care for such information a lot.

  I used to be looking for this certain info for a very lengthy time.
  Thank you and best of luck.

 2. You actually make it appear so easy with your presentation but I to
  find this topic to be really one thing which I feel I would by no means understand.
  It sort of feels too complex and very extensive for me. I’m taking
  a look forward to your next put up, I will try to get the
  hang of it!

  Also visit my blog: Evelyn

 3. I keep listening to the news broadcast talk about receiving free
  online grant applications so I have been looking around for the
  finest site to get one. Could you tell me please,
  where could i acquire some?

  Here is my homepage; Arctos Portable AC

 4. I simply wanted to thank you once more for this amazing
  web page you have designed here. It can be full of
  useful tips for those who are truly interested in this particular subject, specifically this very post.
  Your all so sweet plus thoughtful of others plus reading your site posts is a fantastic delight with me.

  And thats a generous present! Ben and I usually have
  pleasure making use of your guidelines in what we should do in the near future.
  Our listing is a distance long which means that your tips will be put
  to beneficial use.

  my webpage Infinuity CBD Gummies Cost

 5. I am actually pleased to glance at this web site posts which consists of tons of useful information, thanks for providing these kinds of data.

  Review my web-site – Moscatcher

 6. I used to be suggested this blog by means of my cousin. I am not positive whether or not this post is written by means
  of him as nobody else recognise such designated approximately my trouble.

  You are wonderful! Thanks!

  Here is my website: Biodermeux Cream

 7. I blog frequently and I seriously thank you for your information. The article has
  really peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new
  details about once per week. I subscribed to your Feed too.

 8. Hi there colleagues, its impressive piece of writing regarding teachingand completely defined, keep it up all the time.

 9. Howdy! I know tһis is kind of off topic Ƅut І wаs wondering
  whіch blog platform аre ʏou using for thіs site?

  I’m ցetting fed ᥙр of WordPress ƅecause I’ve һad issues wіth hackers and Ι’m looкing at options for anothеr platform.
  Ι woᥙld be fantastic if you сould point mе in thе direction of a gоod platform.

  Feel free to surf tо my web site – slot pulsa – actos-medicineq.blogspot.com,

 10. Excellent post. Keep posting such kind of information on your
  blog. Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done an incredible job.
  I’ll definitely digg it and individually suggest to my friends.
  I’m sure they’ll be benefited from this site.

 11. Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get
  guidance from someone with experience. Any help would be enormously
  appreciated!

  Feel free to surf to my website Synaptic IQ Ingredients

 12. Piece of writing writing is also a excitement, if
  you be familiar with afterward you can write otherwise it is complex to write.

 13. I must get across my gratitude for your kindness supporting men and women who
  have the need for help on the issue. Your real dedication to getting the solution throughout has been pretty good and have constantly
  helped women just like me to reach their pursuits.

  Your new invaluable report indicates a lot to me and far
  more to my colleagues. Warm regards; from each one of us.

  Feel free to surf to my web-site :: Wawza Gummies Reviews

 14. Hello There. I discovered your blog the use of msn.
  That is a very neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info.

  Thank you for the post. I will certainly return.

  My homepage Keto Speed Diet

 15. What’s up, this weekend is nice for me, for the reason that this moment i am reading this great informative paragraph here at my residence.

 16. Every weekend i used to pay a quick visit this website, as
  i wish for enjoyment, for the reason that this this web site conations
  in fact fastidious funny material too.

 17. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  amazing blog!

 18. Hey fantastic website! Does running a blog similar to this require
  a massive amount work? I’ve absolutely no knowledge of coding however I had been hoping to
  start my own blog soon. Anyhow, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic nevertheless I
  simply wanted to ask. Kudos!

 19. I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your site.
  It appears as though some of the written text on your content are
  running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know
  if this is happening to them as well? This may be a issue with
  my web browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

 20. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since I bookmarked
  it. Money and freedom is the greatest way to change, may
  you be rich and continue to guide others.

 21. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the
  screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue
  or something to do with web browser compatibility
  but I thought I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Kudos

  My blog post: bbs.ffsky.com

 22. Just desire to say your article is as astounding.
  The clarity for your post is just spectacular and that i could suppose you’re
  a professional in this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to stay updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

  Look at my webpage: Sparkling CBD Review

 23. You have made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue
  and found most individuals will go along with your views on this website.

 24. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your site offered us with helpful information to work on. You have done an impressive activity and our whole community can be thankful to you.

  Also visit my web page … Blosum CBD Gummies

 25. It’s genuinely very complicated in this full of activity life to listen news on TV, therefore I just use web
  for that purpose, and take the most recent news.

 26. As I site possessor I believe the content material here is
  rattling great , appreciate it for your hard work. You
  should keep it up forever! Good Luck.

  My site; Keto Speed

 27. Hi to every , for the reason that I am genuinely keen of reading this weblog’s post
  to be updated on a regular basis. It carries nice information.

 28. Good – I should definitely pronounce, impressed with your
  website. I had no trouble navigating through all
  the tabs and related information ended up being truly easy to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums
  or anything, site theme . a tones way for your client to communicate.
  Excellent task.

  Here is my blog post … Natural Burn Keto Review

 29. What i do not realize is in truth how you are now not actually
  a lot more smartly-preferred than you may be right now.

  You are very intelligent. You already know thus considerably relating to this subject, produced me personally believe it from numerous varied angles.

  Its like women and men aren’t fascinated until it is one thing to do with Lady gaga!
  Your own stuffs outstanding. All the time take care
  of it up!

  Look into my website … NeoPodz Earbuds

 30. Admiring the dedication you put into your blog and detailed information you
  present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date
  rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds
  to my Google account.

 31. Having read this I thought it was rather informative.
  I appreciate you finding the time and energy to put this content together.

  I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 32. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress
  because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a
  good platform.

 33. My brother recommended I might like this blog. He was totally
  right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much
  time I had spent for this information! Thanks!

  Look into my webpage :: Keto Max XR

 34. I simply could not leave your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information an individual supply for your guests?
  Is gonna be again frequently to investigate cross-check new
  posts

 35. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to
  no backup. Do you have any solutions to protect against
  hackers?

  Also visit my blog post EcoHack Review

 36. Greetings from Colorado! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my
  iphone during lunch break. I love the info you present
  here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

  Feel free to visit my blog: http://www.engelliler.biz.tr

 37. Someone necessarily assist to make critically posts I would state.
  That is the very first time I frequented your website page and thus far?
  I surprised with the research you made to create this
  actual submit incredible. Great task!

  My web site … Ketoroll

 38. you’re truly a just right webmaster. The site loading velocity is incredible.
  It sort of feels that you are doing any unique trick. Also,
  The contents are masterwork. you have done a great activity
  in this topic!

 39. It’s truly very complex in this full of activity life to listen news on TV, so
  I only use world wide web for that reason, and get the most up-to-date information.

 40. Good day! Would you mind if I share your blog with my
  zynga group? There’s a lot of people that I think would really
  appreciate your content. Please let me know. Many thanks

 41. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some
  research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

  Look into my blog post: Xtreme Shred

 42. Greate article. Keep writing such kind of info on your site.
  Im really impressed by your site.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello
  there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally
  suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

  Also visit my web site – Clinical Keto Review

 43. I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite sure I will learn plenty of new stuff right
  here! Good luck for the next!

 44. I simply couldn’t leave your site prior to suggesting that I extremely loved the standard info a
  person supply to your guests? Is going to be again regularly in order to check out new posts.

  My blog: True Keto 1800

 45. Hello there, You’ve done an excellent job. I will certainly digg
  it and in my view suggest to my friends. I am sure they will be
  benefited from this website.

  Stop by my web site :: Green Cbd Gummies (http://Www.Hltkd.Tw)

 46. Simply wish to say your article is as surprising.
  The clearness in your post is just nice and i can assume you
  are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the gratifying work.

  my web blog Luiresse Skin

 47. I precisely wanted to say thanks again. I do not know what I would have
  undertaken in the absence of the actual tricks revealed by you regarding this area.
  Previously it was a very traumatic setting in my opinion, but noticing a new professional fashion you processed the issue made me to jump for fulfillment.

  I will be happy for the advice and then wish you really know what
  an amazing job you have been providing instructing most people through a web site.
  Most likely you’ve never encountered any of us.

  Here is my website http://cestmonprix.fr

 48. What’s up mates, how is all, and what you desire to say on the topic of
  this paragraph, in my view its in fact remarkable in support of me.

  my blog post … EcoHack

 49. I’m excited to discover this web site. I want to to thank
  you for ones time just for this wonderful read!! I definitely liked every little bit of it and I
  have you bookmarked to see new information on your web site.

 50. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I have shared your web site in my social networks!

  Look at my site; Quincy

 51. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site.
  I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up
  being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those
  who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate.
  Nice task.

  Stop by my web site forum.adm-tolka.ru

 52. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired!

  Extremely useful information particularly the last part :
  ) I maintain such information much. I used to be seeking this
  certain information for a long time. Thank you and
  best of luck.

 53. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious
  if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is
  very much appreciated.

 54. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I’ll learn lots of new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Look into my homepage – Keto Speed Diet

 55. This piece of writing will help the internet visitors for creating new weblog or even a blog
  from start to end.

  Look into my web-site; Halina

 56. Great work! That is the kind of info that are supposed to be shared across the web.
  Disgrace on the seek engines for not positioning
  this post upper! Come on over and visit my web site . Thank you =)

  Here is my webpage – Tacoma Farms CBD

 57. What’s up to all, how is everything, I think every one is getting more from this
  site, and your views are pleasant in support of new
  people.

 58. I’m really inspired along with your writing talents and
  also with the layout for your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare to
  look a nice weblog like this one these days.

  my site MaxBHB

 59. I’m curious to find out what blog system you have been using?
  I’m experiencing some small security problems with my latest
  website and I would like to find something more secure. Do
  you have any solutions?

 60. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I
  think its a linking issue. I’ve tried it in two different
  internet browsers and both show the same results.

  Feel free to visit my web site; Keto Max XR Review

 61. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

  Also visit my website :: anapapansion.ru

 62. Hi there everyone, it’s my first visit at this web page, and article is actually fruitful for
  me, keep up posting these types of content.

  My website – Francisca

 63. After checking out a few of the blog posts on your web
  site, I honestly like your way of blogging.
  I saved as a favorite it to my bookmark site list and will
  be checking back in the near future. Please visit my web site as well and let me know
  how you feel.

 64. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little
  research on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I found it for him…

  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your web site.

 65. Hello there, You’ve performed a fantastic job. I will certainly digg it and in my view recommend
  to my friends. I am sure they will be benefited from
  this site.

  Feel free to surf to my web site – 86x.org

 66. Whoah this blog is great i love studying your posts.
  Keep up the good paintings! You know, many people are searching around
  for this info, you could help them greatly.

  My site – Niva CBD Gummies Cost (Anh)

 67. Whoah this weblog is magnificent i love reading
  your articles. Keep up the great paintings! You recognize,
  many persons are hunting around for this info, you can aid them
  greatly.

  Feel free to surf to my blog post Max BHB Reviews

 68. I was very happy to discover this website. I need to to
  thank you for ones time due to this fantastic read!!
  I definitely savored every little bit of it and I have you
  bookmarked to check out new stuff on your web site.

 69. I am extremely impressed along with your writing skills
  as smartly as with the structure in your weblog. Is this
  a paid subject matter or did you customize
  it your self? Anyway stay up the excellent quality writing, it’s rare
  to see a nice weblog like this one nowadays..

 70. After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added
  I get four emails with the exact same comment. Perhaps there
  is a means you are able to remove me from that service?
  Thanks!

 71. Great – I should certainly pronounce, impressed with your site.
  I had no trouble navigating through all tabs and related info
  ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know
  it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who
  add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate.
  Excellent task.

  Feel free to surf to my page; Green Naturals CBD

 72. Exceptional post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Thank you!

 73. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly.

  I’m quite certain I will learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Look into my web page; EcoHack Chip

 74. Hello I am so delighted I found your blog page, I really found
  you by accident, while I was looking on Bing for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round exciting blog (I also
  love the theme/design), I don?t have time to
  read through it all at the moment but I have book-marked it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome work.

  Also visit my web blog: Keto Smooth Pills

 75. Howdy superb website! Does running a blog such as this require a massive amount work?
  I’ve virtually no expertise in coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any ideas or tips for new blog owners
  please share. I know this is off topic but I just
  wanted to ask. Thank you!

 76. Hi, I think your web site could be having browser compatibility problems.
  When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E.,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a
  quick heads up! Besides that, great blog!

  Here is my blog post Cogni 360

 77. I keep listening to the news broadcast talk about
  receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one.
  Could you tell me please, where could i get some?

  my homepage; Maximum Recall

 78. Hi there would you mind letting me know
  which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker
  then most. Can you recommend a good web hosting provider at a fair
  price? Thanks, I appreciate it!

  My blog – slot uang asli

 79. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it
  or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  A fantastic read. I will certainly be back.

  My web blog – Maximum Recall Reviews

 80. Thanks a lot for giving everyone remarkably superb chance
  to discover important secrets from here. It
  is often so lovely and as well , stuffed with a great time for me and my
  office acquaintances to search the blog more than 3
  times in one week to see the new things you will
  have. And indeed, I am also certainly astounded for the mind-blowing things you give.
  Certain two tips in this posting are particularly
  the finest we have ever had.

  Look into my web blog: Zenzi CBD Gummies Review

 81. Hey! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask.
  Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work?
  I am completely new to operating a blog but I do write in my
  journal daily. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any recommendations or
  tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

 82. I not to mention my pals ended up following the excellent tips found on the blog while all of
  the sudden I had an awful feeling I had not
  thanked the web site owner for those secrets. Those ladies were definitely
  as a consequence happy to see them and already have really
  been enjoying those things. Appreciation for genuinely considerably accommodating and then for considering these kinds of beneficial topics
  millions of individuals are really eager to know about.

  My very own honest apologies for not expressing gratitude to earlier.

  My blog post – Max BHB Review

 83. I blog frequently and I really appreciate your information. Your article has truly peaked my interest.
  I will take a note of your site and keep checking for new details
  about once a week. I subscribed to your Feed as
  well.

  My web site – Total Keto 365 Pills

 84. I was suggested this web site through my
  cousin. I am not certain whether this publish is written by way of
  him as no one else recognise such distinctive about my
  difficulty. You’re wonderful! Thank you!

  Look into my page :: Yec Keto Reviews

 85. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your
  website is fantastic, as well as the content!

  Feel free to surf to my web-site :: Yec Keto Review

 86. Its such as you read my mind! You seem to understand so much about this, like you wrote the guide in it or something.
  I feel that you just can do with some p.c.
  to pressure the message home a little bit, however instead of that,
  that is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

  Feel free to surf to my blog Apple Cider Vinegar Keto Diet

 87. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed
  some nice methods and we are looking to swap techniques with other folks, be sure to shoot
  me an email if interested.

  Look at my web site … engelliler.biz.tr

 88. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your website? My blog is in the very same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you present here.

  Please let me know if this ok with you. Cheers!

  My homepage … http://www.meteoritegarden.com

 89. As I site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work.
  You should keep it up forever! Good Luck.

  Here is my homepage :: Keto Speed

 90. You need to take part in a contest for one of the finest blogs on the net.

  I am going to recommend this website!

  Also visit my web-site MaxBHB

 91. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who
  was conducting a little research on this. And he actually ordered
  me breakfast simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks
  for the meal!! But yeah, thanks for spending some time
  to discuss this topic here on your web page.

  my web blog; Cool Blast Air Conditioner Review

 92. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool.
  I’m impressed by the details that you’ve on this blog.

  It reveals how nicely you understand this subject.
  Bookmarked this website page, will come back for more
  articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info
  I already searched everywhere and simply couldn’t come across.

  What a great site.

  Feel free to visit my website Green Flame CBD Review

 93. I actually wanted to write down a small remark so as to thank you for some of the lovely tips and tricks you are giving out at this website.
  My considerable internet look up has at the end been honored with excellent
  details to exchange with my family and friends. I ‘d
  suppose that many of us readers actually are
  unquestionably blessed to dwell in a notable community with so
  many wonderful people with valuable tips. I feel extremely
  fortunate to have discovered your entire webpages and look forward to plenty of more amazing moments reading here.

  Thanks once again for all the details.

  Also visit my web site: Yec Keto Reviews

 94. I needed to draft you this tiny observation to finally say thanks a lot over again about the great secrets you have documented on this
  site. It was simply unbelievably open-handed of people like you to provide easily precisely what numerous people would’ve sold for an e-book to generate some bucks
  for themselves, most importantly considering the fact that you could
  possibly have done it in the event you desired. Those principles
  as well acted like a good way to be aware that most people have a similar
  keenness the same as my very own to find out a lot more when it comes
  to this condition. Certainly there are a lot more
  fun periods in the future for many who scan through your blog
  post.

  Check out my web-site; shihan.com.ru

 95. Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because
  I’ve had problems with hackers and I’m looking
  at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  my page :: http://www.goldenanapa.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=DamicoKarma

 96. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and
  will talk about this site with my Facebook group. Talk soon!

  My webpage :: Far East XL

 97. Hello, Neat post. There is an issue along with your website
  in internet explorer, may check this… IE nonetheless is the market leader and a huge section of
  people will miss your excellent writing because of this problem.

  Check out my web blog: http://www.koan.at

 98. Hi there, I discovered your website by the use of Google at the same
  time as looking for a related subject, your website came up, it seems to be good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, just become aware of your weblog thru
  Google, and located that it’s really informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful in the event you continue this in future.
  Lots of folks might be benefited from your writing.

  Cheers!

  Feel free to visit my webpage … Virectin Loaded Reviews

 99. Next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much
  as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I genuinely thought you would probably have something
  helpful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if
  you were not too busy looking for attention.

  Take a look at my webpage; Keto Speed Diet Pills

 100. Hello there, I discovered your website by the use of Google at the
  same time as looking for a related topic, your web site
  got here up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Also visit my webpage … foroagua.com

 101. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web
  site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it at all.

  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add
  forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate.
  Excellent task.

  Here is my web page; Tacoma Farms CBD Reviews

 102. Superb website you have here but I was wondering if you knew of any community forums that
  cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of group where I can get feed-back from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

  My homepage – Tacoma Farms CBD Oil Review

 103. My spouse and i felt very relieved when Ervin managed to deal
  with his preliminary research while using the ideas he received out of the blog.
  It is now and again perplexing to just possibly be making a gift of guidance men and
  women may have been making money from. We consider we need
  the blog owner to give thanks to for this. Those explanations you have made, the
  simple web site navigation, the friendships you assist
  to instill – it is everything great, and it’s assisting our son and the family imagine that the concept
  is brilliant, which is certainly tremendously indispensable.
  Many thanks for the whole thing!

  Also visit my site; http://www.1stanapa.ru

 104. Hello there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or
  vice-versa? My website addresses a lot of the same topics
  as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

  My website Evo Naturals CBD Gummies

 105. I am extremely impressed with your writing skills
  as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog
  like this one these days.

  my web site; shihan.com.ru

 106. Whats up very cool site!! Guy .. Beautiful ..
  Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m happy to find numerous helpful info here within the post, we want
  work out more strategies in this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

  Feel free to visit my web blog … forum.adm-tolka.ru

 107. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout
  on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it
  yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare
  to see a great blog like this one nowadays.

  Here is my blog Total Keto 365 Review

 108. Nice post. I was checking constantly this blog
  and I am inspired! Extremely useful information particularly
  the ultimate phase 🙂 I maintain such information much.
  I used to be seeking this certain information for a very lengthy time.

  Thank you and best of luck.

  My site :: Yec Keto Reviews

 109. Link exchange is nothing else however it is simply placing the
  other person’s blog link on your page at appropriate place and other person will
  also do similar in support of you.

  Look at my site: Max BHB

 110. Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Outstanding blog and superb design and style.

  Here is my blog – librarius.main.jp

 111. You’re so awesome! I do not suppose I’ve read through anything like this before.
  So wonderful to find someone with a few original thoughts
  on this issue. Really.. many thanks for starting this
  up. This web site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit
  of originality!

  Also visit my blog :: Zenzi CBD

 112. I just couldn’t leave your site prior to suggesting
  that I extremely enjoyed the standard information a
  person provide on your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts.

  Here is my homepage 79.96.178.225

 113. Its such as you learn my mind! You appear to grasp a lot about
  this, like you wrote the e-book in it or something.

  I believe that you just can do with some % to
  drive the message house a bit, however instead of that, this is excellent blog.

  An excellent read. I will certainly be back.

  Also visit my web blog :: NeoPodz

 114. Wonderful blog you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics
  talked about in this article? I’d really like to be a part of online
  community where I can get opinions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks!

  my web-site … Wowza Gummies

 115. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring
  on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and
  would really like to have you share some stories/information. I
  know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to
  send me an e-mail.

  My web blog; patimood.net

 116. excellent issues altogether, you simply gained a logo new reader.

  What might you recommend in regards to your submit that you
  made some days in the past? Any sure?

  Here is my homepage – shihan.com.ru

 117. I together with my pals were analyzing the nice tips and hints on your web page and then I
  got a horrible feeling I had not thanked the web site owner for those strategies.
  Those women came consequently joyful to read through
  all of them and have in fact been having fun with those things.
  Appreciate your truly being quite helpful and then for selecting varieties of useful
  subject matter most people are really eager
  to discover. Our sincere regret for not expressing appreciation to earlier.

  Visit my site: Virectin Loaded

 118. Do you mind if I quote a few of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your site? My blog is in the very same niche as yours and
  my users would definitely benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this ok with you. Many thanks!

  Also visit my web-site vip5.moisait2021.ru

 119. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used
  to love this website. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

  Feel free to surf to my blog True Keto

 120. You’re so cool! I don’t think I have read
  something like that before. So wonderful to find someone with genuine thoughts on this issue.
  Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that
  is required on the internet, someone with a bit of originality!

  Stop by my web-site Vissentials MaxBHB

 121. I just could not go away your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual supply for your visitors?
  Is gonna be back ceaselessly to investigate cross-check new posts.

  Feel free to surf to my blog post … Xtreme Shred Keto

 122. Wonderful website you have here but I was wondering if you knew
  of any discussion boards that cover the same topics discussed here?
  I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from other experienced people
  that share the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Appreciate it!

  My web page Wowza Gummies

 123. I believe that is one of the so much important info for me.
  And i’m glad reading your article. But should commentary on few common issues, The website taste is wonderful, the articles
  is really excellent :D. Good process, cheers.

  Take a look at my homepage Yec Keto Reviews

 124. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice
  methods and we are looking to exchange techniques with other folks,
  why not shoot me an e-mail if interested.

  My web blog :: mhes.tyc.edu.tw

 125. Its such as you learn my mind! You appear to understand
  a lot about this, like you wrote the e book in it
  or something. I think that you could do with some % to power the
  message home a bit, but instead of that, this is
  wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.

  Also visit my page – http://www.goldenanapa.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=KebleJett

 126. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have
  some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

  Here is my web blog :: http://www.comptine.biz

 127. I am not sure where you are getting your info, but great
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

  Feel free to visit my site Keto Smooth Review

 128. It is the best time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting
  things or advice. Maybe you can write next articles referring
  to this article. I wish to read even more things about it!

  Feel free to visit my website: Hyper XXL Reviews

 129. Thanks a lot for being my mentor on this subject matter. My spouse and i enjoyed your
  current article quite definitely and most of all enjoyed
  the way you handled the issues I considered to be controversial.
  You are always rather kind towards readers really like me and assist me
  in my lifestyle. Thank you.

  Feel free to surf to my blog NatureFused Reviews

 130. I truly wanted to type a simple comment in order to say thanks to you for the marvelous
  facts you are giving at this website. My incredibly long
  internet search has at the end been compensated with excellent
  facts to talk about with my neighbours. I would assert that most of us site visitors are unequivocally blessed to be in a fantastic site with so many
  perfect people with interesting concepts. I feel pretty lucky to have come across your entire web site and look forward to tons
  of more brilliant minutes reading here. Thanks a lot once more for
  a lot of things.

  Feel free to visit my blog post: Elba

 131. Unquestionably consider that which you stated. Your favourite justification appeared to be on the
  internet the easiest factor to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about concerns that they just
  do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest as
  well as outlined out the whole thing without having side
  effect , people could take a signal. Will probably be
  again to get more. Thanks

  My web site: Far East XL Male Enhancement

 132. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you
  spending some time and effort to put this article together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments.

  But so what, it was still worth it!

  Review my website MaxBHB Reviews

 133. You ought to take part in a contest for one of the most useful blogs on the net.

  I am going to recommend this site!

  Here is my homepage – MaxBHB

 134. Wow, awesome blog format! How long have you ever
  been running a blog for? you make running a blog glance easy.

  The total look of your web site is wonderful, let alone the content
  material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I just couldn’t depart your
  website before suggesting that I really loved the usual info an individual provide to your guests?
  Is going to be back incessantly to investigate cross-check new posts.

  Feel free to surf to my page; http://www.comptine.biz

 135. Do you mind if I quote a couple of your articles
  as long as I provide credit and sources back to your website?
  My blog is in the very same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Thanks!

  Here is my website; Max BHB Review

 136. I?m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that?s equally educative and interesting, and without a doubt, you
  have hit the nail on the head. The problem is something that too few people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this during my hunt
  for something concerning this.

  Have a look at my web-site … Keto Max XR Review

 137. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to check out your
  blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here
  and can’t wait to take a look when I get
  home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

  Also visit my site – Apple Cider Vinegar Keto Pills

 138. I used to be suggested this website by my cousin. I’m now not certain whether this submit is written via him as no one else recognize such targeted about my difficulty.
  You’re incredible! Thanks!

  Feel free to surf to my web site: Keto Speed

 139. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to
  drive the message home a little bit, but other than that, this is wonderful blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Here is my page :: fles.hlc.edu.tw

 140. F*ckin’ awesome issues here. I’m very glad to see your post.
  Thank you so much and i am taking a look forward to contact you.
  Will you kindly drop me a mail?

  my blog Mattie

 141. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so
  I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this
  to my followers! Exceptional blog and great
  style and design.

  Feel free to surf to my page – Tacoma Farms CBD

 142. This is really attention-grabbing, You’re an excessively professional blogger.
  I have joined your rss feed and look ahead to searching for more
  of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Here is my web page – Total Keto 365

 143. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to
  do some research about this. We got a grab a book from
  our area library but I think I learned more clear
  from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

  Feel free to surf to my web blog Keto Smooth

 144. I not to mention my guys were actually examining the excellent recommendations from your web page while all of the sudden I got a horrible feeling I never expressed respect to the site owner for those tips.
  All the young boys were definitely totally passionate to
  read through them and have undoubtedly been having fun with
  them. Many thanks for simply being indeed kind and then for making a decision on varieties of
  fine tips most people are really desirous to understand
  about. My very own honest apologies for not expressing appreciation to
  sooner.

  Also visit my web-site Maple

 145. Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your article seem to be running off the screen in Ie.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility
  but I figured I’d post to let you know. The design look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Kudos

  Feel free to surf to my web page; http://www.fotosombra.com.br

 146. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring
  on other sites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to
  have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

  Also visit my web-site; True Keto 1800

 147. Hi there! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through
  some of the articles I realized it’s new to me. Regardless,
  I’m certainly happy I found it and I’ll be bookmarking it
  and checking back frequently!

  My web page – daftar slot online

 148. Good day very cool site!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am glad to search out numerous useful information here
  within the post, we’d like develop extra techniques
  in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  Also visit my web blog forum.adm-tolka.ru

 149. It is the best time to make a few plans for the future
  and it’s time to be happy. I’ve learn this post and if I could I
  wish to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write subsequent articles
  referring to this article. I want to read even more issues about it!

  Review my website :: daftar slot carslot88

 150. Hello there! This blog post couldn?t be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I most certainly will send this post to him.
  Fairly certain he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

  My webpage :: Synaptic IQ Core Focus

 151. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any recommendations
  or advice would be greatly appreciated. Many thanks

  my blog Keto Smooth Reviews

 152. Nice blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your
  host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  my blog post: Alta

 153. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this.
  We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post.

  I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out
  there.

  My web site; Virectin Loaded Reviews

 154. Hello! I just wish to offer you a huge thumbs up for the great info you’ve
  got here on this post. I am returning to your site
  for more soon.

  Feel free to surf to my webpage – carslot88 (Halina)

 155. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog!

  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Talk soon!

  Here is my web blog; Pure Remedy CBD Oil Reviews

 156. Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Great blog and amazing style and design.

  Also visit my web site … Vernita

 157. May I simply just say what a comfort to find someone that genuinely knows
  what they’re talking about on the net. You certainly know how to bring an issue to light and make it important.
  More people ought to look at this and understand this side of your story.
  It’s surprising you are not more popular because you most certainly have the gift.

  my page – http://www.fotosombra.com.br

 158. Whoa! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout
  and design. Excellent choice of colors!

  Also visit my web blog; carslot88

 159. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am having difficulties with your RSS.
  I don?t understand the reason why I am unable to subscribe to
  it. Is there anybody else having the same
  RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond?

  Thanks!!

  Also visit my web-site :: http://www.comptine.biz

 160. I just like the valuable information you supply to your
  articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m somewhat sure I’ll be informed a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Also visit my web-site; prettypeople.club

 161. Hello there, I discovered your website by means of Google even as looking
  for a related topic, your site got here up, it seems great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply became aware of your weblog through Google, and located that it is
  really informative. I’m going to watch out for brussels.

  I’ll appreciate if you happen to continue this in future.

  Many people will be benefited out of your writing.
  Cheers!

  My website … carslot88

 162. Thanks so much for giving everyone remarkably
  wonderful opportunity to read articles and blog posts from this
  website. It can be very terrific plus packed with
  amusement for me and my office acquaintances to search your site at a minimum
  three times per week to read the fresh issues you will have.

  And of course, I am actually motivated for the sensational solutions served by you.
  Certain two areas in this article are absolutely the most beneficial we have had.

  my blog post: Zenzi CBD Gummies Reviews

 163. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to generate a great article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get
  anything done.

  Also visit my web-site – daftar slot online (Mittie)

 164. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could
  be giving us something enlightening to read?

  Feel free to visit my web-site – Forti Prime Ingredients

 165. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to browse your website
  on my iphone during lunch break. I enjoy the information you present here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m surprised at how fast your
  blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyways, fantastic blog!

  Feel free to surf to my blog – SoundJoy Earbuds Price

 166. I don’t know if it’s just me or if everybody else
  encountering problems with your website. It looks like some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else
  please comment and let me know if this is happening to them too?

  This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Thanks

  Here is my site :: Bio Keto

 167. Hello! I know this is kinda off topic however I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in trading links
  or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as
  yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Also visit my site Imarais Beauty Skin Care

 168. Great goods from you, man. I’ve consider your stuff previous to and you are just
  extremely excellent. I actually like what you’ve obtained right
  here, certainly like what you’re stating and the way in which in which you assert
  it. You make it entertaining and you continue
  to care for to stay it wise. I cant wait to learn much more from you.
  This is actually a wonderful website.

  Here is my webpage :: daftar slot online

 169. I really like what you guys are up too. This sort of clever work and exposure!
  Keep up the wonderful works guys I’ve included you guys to my own blogroll.

  Take a look at my site – carslot88

 170. Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared
  to be on the net the easiest factor to be mindful of.
  I say to you, I definitely get annoyed even as other people think about concerns that they plainly do not recognise
  about. You managed to hit the nail upon the highest as
  smartly as outlined out the whole thing with no need side effect
  , people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thank you

  Feel free to surf to my web site – rucame.club

 171. I seldom drop comments, but after browsing through a few of the remarks here SONRADAN KONTROL: TEORİ VE UYGULAMA | Nejat ÇOĞAL.
  I do have 2 questions for you if it’s allright. Could it be just me or do some
  of the comments look as if they are left by brain dead people?
  😛 And, if you are posting at other places, I would like to follow you.
  Could you list of all of your social sites like your twitter
  feed, Facebook page or linkedin profile?

  Have a look at my site – Cool Cube Portable Air Conditioner

 172. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.

  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

  My homepage … Veronica

 173. I cherished as much as you will receive performed proper here.
  The cartoon is attractive, your authored subject matter stylish.
  however, you command get got an nervousness over that
  you would like be handing over the following. in poor health without
  a doubt come more until now again since precisely the similar just
  about a lot ceaselessly inside of case you shield this hike.

  Also visit my website; Kathaleen

 174. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this site.
  I really hope to check out the same high-grade blog posts by you later on as
  well. In truth, your creative writing abilities has inspired
  me to get my own website now 😉

  Check out my web page … Vi-Alpha Pills

 175. I do not even understand how I ended up here, however I thought this publish was once
  great. I do not understand who you’re however definitely you are going to a
  well-known blogger if you aren’t already. Cheers!

  Feel free to surf to my web page; Keto Optimum Diet

 176. Great ? I should certainly pronounce, impressed with your site.

  I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly
  simple to do to access. I recently found what I hoped
  for before you know it in the least. Quite unusual.
  Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme .
  a tones way for your customer to communicate.
  Nice task.

  My page … Gabriel

 177. Hello mates, how is everything, and what you want to
  say about this piece of writing, in my view its in fact amazing for me.

  Feel free to visit my web blog: CoolCube

 178. Everything published made a lot of sense. But,
  think on this, suppose you typed a catchier post title?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, but
  suppose you added a headline that makes people want more?
  I mean SONRADAN KONTROL: TEORİ VE UYGULAMA | Nejat ÇOĞAL is kinda
  boring. You should look at Yahoo’s front
  page and see how they create news titles to grab people
  to click. You might add a video or a related picture or
  two to get people excited about what you’ve got to say. Just my
  opinion, it might make your website a little bit more interesting.

  Feel free to visit my web blog BioKeto Reviews

 179. As I web site possessor I believe the content matter here is
  rattling magnificent , appreciate it for your efforts.
  You should keep it up forever! Best of luck.

  My page :: BioKeto

 180. Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your post seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue
  or something to do with web browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Cheers

  Here is my web page; valdezforsupervisor.com

 181. Hello this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get
  guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  My web page; carslot88 [joker388.eklablog.com]

 182. With havin so much content do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a
  lot of it is popping it up all over the web
  without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from
  being stolen? I’d genuinely appreciate it.

  Here is my page … daftar slot online

 183. We would like to thank you just as before for the stunning ideas
  you gave Jeremy when preparing her own post-graduate research plus, most importantly,
  for providing all the ideas in one blog post.
  If we had been aware of your site a year ago, we would have been rescued from the pointless measures we were employing.
  Thanks to you.

  My webpage … http://forum.canerildes.com

 184. I’m really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A number of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any tips to help fix this issue?

  My webpage Rapid Fire Diet Review

 185. Hello, i think that i noticed you visited
  my web site so i came to ?go back the favor?.I am trying to in finding issues
  to improve my website!I suppose its good enough to use a few of your
  concepts!!

  Feel free to surf to my website – http://www.koan.at

 186. I wanted to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every bit of it.

  I have got you book-marked to look at new things you post…

  Feel free to visit my web-site; comptine.biz

 187. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS.

  I don’t know why I cannot join it. Is there anyone else having the same RSS problems?

  Anyone that knows the answer can you kindly respond?
  Thanx!!

  Also visit my homepage; Viritenz Male Enhancement

 188. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating
  it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations for
  your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

  My web-site … Vigalix

 189. I have learn some good stuff here. Certainly worth
  bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you place to make the sort of excellent informative web site.

  Check out my webpage :: Forti Prime

 190. Basically to follow up on the up-date of this issue on your web site and would wish to
  let you know simply how much I valued the
  time you took to create this useful post. In the post, you actually spoke of how to seriously handle this thing with all ease.
  It would be my personal pleasure to gather some more ideas from your blog and come up to offer others what I discovered
  from you. Thank you for your usual good effort.

  My site: Advanced CBD Oil Reviews

 191. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I will definitely comeback.

  Look at my web site Jamaal

 192. Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why
  throw away your intelligence on just posting videos
  to your site when you could be giving us something informative to read?

  Look at my web-site – Forti Prime Ingredients

 193. Good day I am so delighted I found your website, I really
  found you by accident, while I was searching on Digg for
  something else, Anyhow I am here now and would just like to
  say cheers for a incredible post and a all round
  entertaining blog (I also love the theme/design), I
  don?t have time to read through it all at the moment but I
  have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a great deal more, Please do keep up the great jo.

  Here is my blog http://www.koan.at

 194. I?m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that?s both educative and
  engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is something too few men and women are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I found this during my search for something concerning this.

  Check out my site :: Sound Joy Earbuds Price

 195. Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My blog covers
  a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

  my web site … http://www.hltkd.tw

 196. What i do not understood is in truth how you are not really
  a lot more neatly-favored than you may be right now.
  You’re so intelligent. You realize thus considerably relating to this matter, made me in my opinion believe
  it from a lot of varied angles. Its like women and men don’t seem to be
  fascinated unless it’s one thing to do with Girl
  gaga! Your personal stuffs outstanding. Always handle it up!

  my blog post; http://www.wizardhardware.com

 197. Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of folks that I think would really
  enjoy your content. Please let me know. Thank you

  my web blog – carslot88

 198. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site.

  I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple
  to do to access. I recently found what I hoped for
  before you know it at all. Reasonably unusual.

  Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme .
  a tones way for your customer to communicate. Nice task.

  Also visit my web-site; forums.feasycom.com

 199. I have been absent for a while, but now I remember
  why I used to love this blog. Thanks, I’ll try and check back
  more often. How frequently you update your website?

  Feel free to surf to my web site … Beth

 200. Hi superb website! Does running a blog similar to
  this require a large amount of work? I’ve absolutely no knowledge of coding but
  I had been hoping to start my own blog soon. Anyways,
  if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off subject nevertheless I simply needed to ask.
  Cheers!

  My web-site: daftar slot online

 201. Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established
  blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out
  pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m
  not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  Many thanks

  Here is my homepage Maxatin

 202. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get
  there! Thank you

  Also visit my blog … http://www.koan.at

 203. Unquestionably believe that that you stated.
  Your favourite reason seemed to be at the internet the simplest factor to be aware of.

  I say to you, I definitely get irked even as people consider concerns
  that they just do not understand about. You managed to
  hit the nail upon the highest as neatly as outlined out the whole thing
  without having side-effects , people can take a signal. Will probably be again to get more.
  Thank you

  Take a look at my website: pansionat.com.ru

 204. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup.
  Do you have any solutions to stop hackers?

  Here is my homepage; Bio Keto

 205. This is the right web site for anybody who really wants to find out about this topic.
  You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that
  I personally would want to?HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that’s been discussed for a long time.

  Excellent stuff, just excellent!

  my webpage – bogema.anapacenter.info

 206. Definitely believe that which you stated. Your favorite
  reason appeared to be at the web the easiest factor to take into account of.
  I say to you, I certainly get annoyed whilst folks think about
  worries that they just don’t recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and also
  outlined out the entire thing without having side-effects , other people could take a signal.

  Will likely be back to get more. Thank you

  My homepage; Vi-Alpha Pills

 207. I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, yet I
  never found any fascinating article like yours. It’s beautiful value sufficient for me.
  In my view, if all website owners and bloggers made good content as
  you did, the net might be a lot more useful than ever before.

  Have a look at my blog post – daftar slot online

 208. I believe what you published made a lot of sense.
  But, consider this, what if you wrote a catchier post title?
  I ain’t saying your content isn’t good., however what if you added a headline to possibly get people’s attention?
  I mean SONRADAN KONTROL: TEORİ VE UYGULAMA | Nejat ÇOĞAL is
  kinda plain. You could glance at Yahoo’s front page and note how they create article titles to grab
  viewers to click. You might try adding a video
  or a related picture or two to get people excited about what you’ve
  written. Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.

  My blog :: BioKeto Reviews

 209. I do trust all the ideas you’ve presented for your post.
  They are really convincing and will definitely work.
  Nonetheless, the posts are too brief for starters. Could you please prolong them a little from next time?
  Thank you for the post.

  My web page … Bio Keto

 210. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about,
  why throw away your intelligence on just posting videos to
  your weblog when you could be giving us something informative to read?

  My webpage … Amellia Skin Cream

 211. My brother recommended I might like this website. He was totally right.
  This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had
  spent for this info! Thanks!

  Feel free to surf to my site http://www.koan.at

 212. This is the right webpage for everyone who wants to find
  out about this topic. You understand a whole lot its
  almost hard to argue with you (not that I really would want to?HaHa).

  You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for years.
  Excellent stuff, just wonderful!

  My web-site … Imarais Beauty Reviews

 213. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at alternatives for another
  platform. I would be awesome if you could point me in the direction of
  a good platform.

  Look at my web site :: Keto Secret Review

 214. Superb website you have here but I was wanting to know if you
  knew of any forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really like to be a part of group where I can get comments from other
  knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Bless you!

  Feel free to visit my homepage: daftar slot online

 215. Simply desire to say your article is as amazing. The clearness on your publish
  is simply spectacular and that i can think you’re knowledgeable in this subject.

  Well along with your permission allow me to grasp your RSS feed to
  stay updated with approaching post. Thanks one million and please keep up
  the enjoyable work.

 216. Hey there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!

  Feel free to surf to my homepage :: khoquet.com

 217. Hi there, always i used to check web site
  posts here early in the daylight, for the reason that i love to find out more and more.

 218. I am curious to find out what blog system you have been utilizing?

  I’m experiencing some minor security problems with my latest site and
  I would like to find something more secure. Do you have any
  recommendations?

  Feel free to surf to my web-site :: Dwight

 219. My spouse and I stumbled over here coming from a different
  page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you.

  Look forward to going over your web page repeatedly.

 220. Hello there, You’ve performed an excellent job. I will
  certainly digg it and individually recommend to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this site.

  my blog post – Vi-Alpha Pills

 221. Hi there, You have performed a fantastic job.

  I will definitely digg it and for my part suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this site.

  Here is my web-site … Vi-Alpha Pills

 222. Hi there! This article couldn?t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I’ll send this article to
  him. Pretty sure he will have a good read. I appreciate you
  for sharing!

  Here is my web blog; A1 Keto

 223. I’ve learn a few just right stuff here. Certainly worth bookmarking for
  revisiting. I wonder how much attempt you put to create one of these wonderful informative web site.

  Also visit my blog post carslot88

 224. My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought
  I should check things out. I like what I see so i am just following you.

  Look forward to looking at your web page again.

  Here is my web-site … http://www.hltkd.tw

 225. Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is just excellent and i can assume you are an expert on this
  subject. Well with your permission allow me to grab
  your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

  Have a look at my web site; Keto Body Pills

 226. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool.
  I’m impressed by the details that you’ve on this
  website. It reveals how nicely you perceive this subject.
  Bookmarked this website page, will come back for more articles.
  You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over
  the place and just couldn’t come across. What a perfect web site.

  My page – Yoni Tightening

 227. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it
  but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations
  for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

  Also visit my website: ToxyBurn Reviews

 228. It’s difficult to find experienced people on this subject, but you sound like you
  know what you’re talking about! Thanks

  Also visit my webpage; carslot88 (Suzette)

 229. Great beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how can i
  subscribe for a weblog site? The account aided me a applicable deal.

  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered brilliant transparent concept.

  Here is my page :: Bellueur Skincare

 230. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to
  look it over. I’m definitely loving the information. I’m
  book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Superb blog and outstanding design and style.

  Here is my webpage Isabel

 231. I have been browsing online greater than 3 hours as of late,
  but I never discovered any fascinating article like yours. It is
  beautiful price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will likely be a
  lot more helpful than ever before.

 232. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful.
  I actually like what you have acquired here, really like what
  you’re saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read much more from you. This is really a wonderful web site.

  Also visit my page PeakFlow Reviews

 233. Generally I don’t read article on blogs, but I would like
  to say that this write-up very forced me to check out and do it!
  Your writing taste has been surprised me. Thank you,
  quite great article.

 234. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and
  wanted to mention that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing on your rss feed
  and I hope you write once more soon!

  Feel free to surf to my web site Grown MD CBD Review

 235. My brother suggested I might like this web
  site. He was once totally right. This publish actually made my day.
  You cann’t imagine just how so much time I had spent for this
  information! Thank you!

  my web blog: Keto Max XR Review

 236. Great work! That is the type of information that are meant
  to be shared around the net. Shame on Google for no longer positioning this publish higher!
  Come on over and discuss with my website . Thanks =)

  Stop by my homepage; Keto Max XR

 237. Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you may be a great author. I will remember
  to bookmark your blog and may come back down the road.
  I want to encourage yourself to continue your great writing,
  have a nice evening!

  Also visit my web site; Pure CBD Softgels Review

 238. Oh my goodness! Incredible article dude!
  Many thanks, However I am encountering issues with your RSS.
  I don?t understand why I cannot join it. Is there
  anyone else getting the same RSS problems? Anybody who knows the solution will
  you kindly respond? Thanx!!

  Feel free to surf to my homepage; Bioneo Farms CBD Reviews

 239. Hey there I am so thrilled I found your blog page, I really
  found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to
  say kudos for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don?t have time to browse it all
  at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read more, Please do keep up the great b.

  Feel free to surf to my blog Far East XL Male Enhancement

 240. obviously like your website however you have to take a look
  at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife
  with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality then again I will certainly come again again.

  Here is my web site … polywebhost.com

 241. I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody
  else encountering problems with your website. It appears as
  though some of the text on your posts are running off the
  screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening
  to them as well? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

  my page :: Tacoma Farms CBD Reviews

 242. I must show my appreciation to this writer for bailing me out of this type of dilemma.
  Just after exploring through the the web and seeing advice which are not beneficial,
  I was thinking my entire life was gone. Existing without the
  solutions to the difficulties you’ve fixed by way of the post is a crucial
  case, as well as the ones which could have badly damaged my entire career
  if I hadn’t come across your web page. Your actual natural
  talent and kindness in playing with all areas was crucial.

  I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a stuff like this.
  It’s possible to at this time look forward to my future.
  Thanks very much for this professional and effective help.
  I won’t be reluctant to propose the website to
  any person who needs to have direction about this
  subject matter.

  Here is my website … Level Goods CBD Gummies Review

 243. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really
  informative. I?m gonna watch out for brussels.
  I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

  Here is my web site – CutSlim Reviews

 244. Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme
  or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

  Here is my web site … franchise-business-forum.ru

 245. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

  my web-site 45.199.66.13

 246. I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you create this website yourself? Please reply back as I?m trying to create my own site
  and would like to find out where you got this from or what the theme is named.
  Kudos!

  Feel free to surf to my web site: http://www.chubbychannel.com

 247. Definitely imagine that that you stated. Your favourite justification appeared to be
  on the web the simplest thing to be aware of. I say
  to you, I certainly get irked while other people consider worries that they
  plainly don’t know about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as outlined out
  the whole thing with no need side-effects , other folks can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Here is my web page: vip5.moisait2021.ru

 248. Can I simply say what a relief to find somebody that really knows what they are talking about
  on the net. You actually realize how to bring a problem to light and make
  it important. A lot more people have to look at this and understand this side of the story.
  I can’t believe you’re not more popular because you most certainly possess the
  gift.

  my website: polywebhost.com

 249. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to
  you.

  My web-site; polywebhost.com

 250. I liked as much as you will obtain carried out right here.

  The comic strip is attractive, your authored material stylish.
  however, you command get bought an nervousness over that you would like be turning in the following.

  ill certainly come more previously again as exactly the same just about a lot continuously inside
  case you protect this hike.

  Also visit my blog 211.159.150.117

 251. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor
  were just preparing to do some research about
  this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more
  from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

  Here is my website SoundJoy Earbuds Review

 252. What’s up every one, here every person is sharing these kinds of familiarity,
  so it’s good to read this webpage, and I used to pay a quick visit this webpage everyday.

  Take a look at my webpage … 211.159.150.117

 253. My brother recommended I might like this blog. He used to
  be totally right. This submit actually made my day. You cann’t imagine
  simply how a lot time I had spent for this info! Thanks!

  My web-site … Bye Bye Barks

 254. Thanks a ton for being my teacher on this subject matter.
  I actually enjoyed the article greatly and most of all liked the way you handled the areas I considered to be controversial.
  You’re always very kind to readers much like me and aid me in my life.
  Thank you.

  Feel free to visit my homepage: Frost Portable AC

 255. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this
  brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates
  and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

  my page: astravo.net.ru

 256. Hello! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your
  site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to resolve this issue. If you have any recommendations, please share.
  Many thanks!

  Also visit my page … appdev.163.ca

 257. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found
  that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.

  I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Here is my site Vi-Alpha

 258. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very useful info specially the last part 🙂 I care for
  such information much. I was looking for this particular info for a very long time.

  Thank you and good luck.

  Also visit my blog :: Everette

 259. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to
  be on the internet the easiest thing to be aware
  of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well
  as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Feel free to surf to my webpage – vip5.moisait2021.ru

 260. It is appropriate time to make a few plans for
  the longer term and it is time to be happy. I have read
  this put up and if I may just I desire to counsel you few
  fascinating issues or tips. Maybe you can write subsequent articles relating
  to this article. I desire to learn more things approximately it!

  Also visit my web-site … polywebhost.com

 261. I go to see daily some sites and information sites to read articles or
  reviews, but this blog presents quality based posts.

  My website … Alfonzo

 262. Whats up very cool web site!! Guy .. Beautiful ..
  Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also?I am
  satisfied to find a lot of useful info here within the put up,
  we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.

  Here is my web page weight loss foods

 263. We wish to thank you all over again healthy eating for kids the lovely
  ideas you offered Janet when preparing a post-graduate research in addition to,
  most importantly, pertaining to providing many of the ideas within a
  blog post. Provided that we had been aware of your web page a
  year ago, we’d have been rescued from the unnecessary measures we were
  choosing. Thanks to you.

 264. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we
  have created some nice practices and we are looking to exchange techniques with others, please
  shoot me an email if interested.

  my webpage; healthy brain

 265. I precisely needed to appreciate you again. I am not sure what I would’ve sorted out in the absence of the
  actual pointers discussed by you relating to my subject matter.
  Completely was a real distressing circumstance for me, nevertheless noticing your expert tactic you
  solved it forced me to leap over delight. Now i am happy for your information and thus hope you know what a powerful job you have been carrying out teaching people today
  via your website. Most likely you haven’t met all of us.

  my web-site Keto X3 Reviews

 266. I cherished up to you’ll receive performed right here. The sketch is attractive, your authored
  material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that
  you would like be turning in the following.
  in poor health surely come further in the past once more since precisely the similar just about
  very often within case you defend this increase.

  My webpage: Keto X3 Review

 267. I drop a leave a response when I appreciate a post on a website or if
  I have something to contribute to the conversation. Usually it is a result of the fire communicated in the post I looked at.

  And after this article SONRADAN KONTROL: TEORİ VE UYGULAMA |
  Nejat ÇOĞAL. I was actually moved enough to post
  a leave a responsea response 🙂 I do have a couple of questions for you if it’s
  allright. Could it be simply me or does it seem like some of the comments come across like
  coming from brain dead people? 😛 And, if you are writing at other places, I’d like to keep up
  with everything fresh you have to post. Would you make a
  list every one of your communal sites like your
  Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  My blog: Selena

 268. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to
  be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the
  hang of it!

  Here is my web page: health concerns sex

 269. Hey there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my apple iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.

  If you have any recommendations, please share. Many thanks!

  Also visit my blog – http://www.1stanapa.ru

 270. Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog
  for? you made running a blog glance easy. The whole
  look of your site is fantastic, let alone the content![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply
  couldn’t depart your website prior to suggesting that I extremely loved the usual information a person provide on your guests?
  Is going to be again steadily in order to inspect new posts.

  Review my web blog; Mega XL Male Enhancement Review

 271. I’m extremely inspired together with your writing abilities and also with
  the format for your weblog. Is this a paid subject or
  did you modify it your self? Anyway stay up the nice quality writing,
  it’s uncommon to peer a nice blog like this one these days..

  Look into my blog post: build muscle

 272. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of
  the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Review my page :: tips for first time

 273. Spot on with this write-up, I seriously believe this web site needs a great deal more attention. I’ll probably
  be back again to read more, thanks for the information!

  Take a look at my web site – heal eczema

 274. I wanted to visit and let you know how really I loved discovering your website today.

  I’d personally consider it an honor to do things at my place of work and be able to make real
  use of the tips provided on your web site and also be involved in visitors’ reviews like this.
  Should a position associated with guest writer become on offer at your end, i highly recommend you let me know.

  Feel free to surf to my blog post – impact carbs

 275. It’s remarkable to go to see this web site and reading the views of all
  colleagues regarding this post, while I am also keen of getting experience.

  Feel free to visit my web page :: Carroll

 276. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if
  it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My apple ipad is now broken and she has 83
  views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Also visit my site; seed contains

 277. Hey! Quick question that’s completely off topic. Do you know how
  to make your site mobile friendly? My website looks
  weird when viewing from my iphone4. I’m trying
  to find a template or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any recommendations, please share.
  Thanks!

  my homepage … personal cannabis seeds

 278. I would like to show my respect for your kindness supporting persons that absolutely need help on this particular study.
  Your personal dedication to passing the solution all-around has been surprisingly advantageous and has surely helped most people like me to attain their ambitions.
  Your personal invaluable advice entails so much a person like me and
  far more to my fellow workers. Best wishes; from all of us.

  Feel free to visit my website purchase hemp

 279. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

  Here is my web page … calendula oil

 280. For newest news you have to pay a visit internet and on world-wide-web I found this web site as a most excellent web site for most recent updates.

  Here is my website :: healthy diet

 281. Only wanna state that this is very helpful, Thanks for taking
  your time to write this.

  Also visit my web site; Mirta

 282. I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals.
  I absolutely love reading all that is written on your site.Keep the information coming.
  I enjoyed it!

  my web-site omega 3 source

 283. It’s the best time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you
  few interesting things or advice. Perhaps
  you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

  Feel free to visit my blog; seed bank

 284. hello there and thank you for your info ? I have certainly picked up
  anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to
  reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will
  sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I?m adding this RSS to my e-mail and can look
  out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon..

  Feel free to surf to my web blog http://23.95.102.216

 285. Howdy I am so happy I found your blog, I really found
  you by mistake, while I was searching on Aol for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a
  lot for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the
  minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic job.

  Have a look at my webpage :: omega 3 fish oil bulk size ordering

 286. Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all significant infos.

  I’d like to look extra posts like this.

  my blog … healthy diet

 287. certainly like your web site but you have to check the spelling
  on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding
  it very bothersome to inform the reality nevertheless I will definitely come again again.

  Feel free to visit my website; http://www.access-tango.com

 288. Hello would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time
  deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Feel free to surf to my blog post … oil pulling teeth whitening

 289. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

  Feel free to surf to my web page impact carbs

 290. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  a few months of hard work due to no backup. Do you have any
  solutions to prevent hackers?

  Feel free to surf to my page :: ketogenic diet

 291. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this.
  We got a grab a book from our local library but I think I learned more
  clear from this post. I am very glad to see such excellent info being
  shared freely out there.

  my web blog: weed seeds

 292. I was suggested this web site by means of
  my cousin. I’m not positive whether this post is written via him as nobody else realize
  such specified about my problem. You’re amazing! Thank you!

  Look at my page; making sex better

 293. You are so cool! I do not believe I have read through something like that before.

  So nice to find another person with a few unique thoughts on this subject.
  Seriously.. many thanks for starting this up.
  This website is something that’s needed on the internet,
  someone with a little originality!

  my web blog … hemp seed sprouts

 294. Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?

  My site addresses a lot of the same topics as yours weight loss and fasting I think we could greatly benefit
  from each other. If you are interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 295. This is the perfect webpage for anyone who hopes to find out about this
  topic. You understand a whole lot its almost
  tough to argue with you (not that I actually will need to?HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for a
  long time. Excellent stuff, just excellent!

  Visit my web page – term treatment

 296. Right here is the perfect website for everyone who really wants to find out
  about this topic. You realize so much its almost tough to argue with
  you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been discussed
  for many years. Excellent stuff, just excellent!

  Here is my web blog … poor eating

 297. Valuable info. Fortunate me I found your site unintentionally, and I’m stunned why this
  accident didn’t took place in advance! I bookmarked it.

  Feel free to visit my web page – seeds require

 298. Aw, this was a really nice post. Finding the time and
  actual effort to create a superb article…
  but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

  Here is my web page high fat

 299. My spouse and i still cannot quite assume that I
  could always be one of those studying the important ideas found on your web site.
  My family and I are seriously thankful for the generosity and for giving me the advantage to pursue the chosen profession path.
  Thanks for the important information I acquired
  from your web-site.

  My blog post; diet pill

 300. Great website you have here but I was wanting to know if
  you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get
  suggestions from other knowledgeable people that share the
  same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Cheers!

  my webpage – enjoy sex better

 301. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have truly enjoyed browsing your weblog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I hope you
  write once more very soon!

  My web-site; quality treatment

 302. I’m commenting to let you understand what a excellent discovery my wife’s girl encountered reading yuor
  web blog. She mastered many things, which include what it’s like to possess an incredible
  giving style to make many others without problems grasp specified multifaceted subject matter.
  You truly exceeded our expectations. Thanks for giving these practical, safe, revealing
  and fun guidance on this topic to Ethel.

  Visit my web site attractive skin

 303. Hi there to every one, because I am really keen of reading
  this webpage’s post to be updated daily. It contains nice stuff.

  Also visit my homepage :: dirty talk

 304. Hello it’s me, I am also visiting this site on a regular basis, this web
  site is actually fastidious and the people are truly sharing pleasant thoughts.

  My site … Launa

 305. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted
  to say that I’ve truly enjoyed surfing around
  your blog posts. After all I will be subscribing to your
  rss feed and I am hoping you write again soon!

  my web-site – forum.m2clasic.ro

 306. I was extremely pleased to uncover this website.
  I want to to thank you for ones time just for this wonderful
  read!! I definitely appreciated every bit
  of it and I have you book-marked to look at new stuff on your
  site.

  My blog :: growing cannabis

 307. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just
  about gossips skin care and acne internet and
  this is actually annoying. A good blog with
  exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it.
  Do you do newsletters? Cant find it.

 308. I have read so many posts regarding the blogger lovers however this paragraph is genuinely a fastidious article, keep it up.

  My web page – Sadie

 309. Hello there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Cheers

  Feel free to surf to my webpage: diet pill

 310. Hi there! This blog post could not be written much better!

  Reading through this post reminds me of my previous roommate!

  He always kept preaching about this. I am going to forward this article to him.
  Fairly certain he’ll have a great read. Thank you for sharing!

  My webpage; basic skin care routine

 311. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It
  absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a
  contribution & help different users like its helped me.
  Good job.

  Feel free to surf to my web site – mediteranean diet

 312. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out
  and tell you I truly enjoy reading your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with
  the same topics? Thanks!

  my web-site forum.m2clasic.ro

 313. Nice read, I just passed this onto a colleague
  who was doing some research on that. And he just bought
  me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that:
  Thank you for lunch!

  Also visit my web page: Russel

 314. Every weekend i used to go to see this website, for the reason that i wish for enjoyment, since this this web site conations truly good funny material too.

  Feel free to surf to my webpage … oil swishing

 315. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

  Take a look at my homepage: pure skin care

 316. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to
  have you share some stories/information. I know my viewers
  would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel
  free to send me an e mail.

  Here is my blog … hatched seeds

 317. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

  Feel free to visit my web page … Maryanne

 318. Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

  Here is my page – cannabis seeds

 319. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this
  web site. Thanks, I’ll try and check back more frequently.
  How frequently you update your website?

  Here is my blog atkins diet

 320. Hello! I could have sworn I?ve visited this web site before but after browsing through many of the posts I realized it?s new to me.
  Anyways, I?m certainly pleased I stumbled upon it and I?ll be
  bookmarking it and checking back regularly!

  My blog post – male skin care

 321. I must express some appreciation to you for bailing me out
  of such a situation. As a result of looking throughout the online world and obtaining
  techniques that were not beneficial, I figured my entire life was over.
  Living without the strategies to the issues you have sorted out
  by way of the write-up is a serious case, and those that
  might have adversely damaged my career if I hadn’t come across your
  blog post. That ability and kindness in taking natural skin care of every item
  was useful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this.
  I can also at this time relish my future. Thank you very much for
  your skilled and result oriented help. I will not be reluctant to recommend
  your web site to any individual who should receive guidance on this subject.

 322. Just desire to say your article is as astounding. The clearness on your publish is
  just cool and that i could suppose you are knowledgeable in this subject.
  Fine along with your permission let me to seize your feed to keep up to date with impending
  post. Thank you 1,000,000 and please carry on the gratifying work.

  Here is my web-site – term treatment process

 323. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny
  bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
  concept

  Stop by my blog forum.m2clasic.ro

 324. I believe this is among the such a lot vital information for me.

  And i am satisfied studying your article. However should
  observation on few common issues, The website style is ideal, the articles is actually nice :D.
  Excellent activity, cheers.

  Also visit my blog post :: customize healthy eating

 325. Aw, this was an extremely good post. Finding the time and actual effort to produce a
  great article? but what can I say? I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

  Here is my web blog comptine.biz

 326. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad
  and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

  Review my web page; http://www.comptine.biz

 327. My programmer is trying to convince me to move to
  .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am
  anxious about switching to another platform. I have heard great things about
  blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any kind of help would be greatly appreciated!

  Feel free to visit my blog: increase testosterone levels

 328. Thanks , I have recently been searching for information about this subject for ages
  and yours is the greatest I’ve discovered till now.
  But, what in regards to the conclusion? Are you certain in regards to the
  source?

  My web site – eating plan

 329. Excellent blog here! Also your web site quite a bit up fast!
  What host are you the usage of? Can I get your
  affiliate link to your host? I wish my website loaded up
  as quickly as yours lol

  Also visit my web-site: Lucienne

 330. Hello! I know this is somewhat off-topic however I needed to
  ask. Does managing a well-established website
  such as yours take a massive amount work? I am completely new
  to running a blog however I do write in my diary on a daily
  basis. I’d like to start a blog so I will be able to
  share my own experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

  Feel free to visit my blog :: libido cures

 331. Hello there! I could have sworn I’ve visited this website
  before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely pleased I came across it and
  I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

  my webpage: lose weight fast

 332. The other day, while I was at work, my cousin stole my
  iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed
  and she has 83 views. I know this is totally off topic but I
  had to share it with someone!

  Visit my webpage :: skin care regimen

 333. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily remarkable chance to read critical reviews from this website.

  It is often so pleasurable plus jam-packed with amusement for me and my office fellow
  workers to search your website not less than 3 times a week to learn the fresh secrets
  you will have. And definitely, we’re at all times pleased with your exceptional
  tips and hints you serve. Certain 1 tips in this article are
  unequivocally the most beneficial we’ve had.

  My site :: healthy diets