ÇOK KUTUPLU DÜNYA PROJESİ: ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

 

1. GİRİŞ

16 Ağustos 2007 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan Şangay İşbirliği Örgütü zirve toplantısında, çok kutuplu yeni dünya düzenine vurgu yapılarak özellikle ABD karşıtı söylemler yinelendi. Halen, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşan altı üyeli Bölgesel İşbirliği Teşkilatı olan Şangay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization – SCO)  Dünya nüfusunun dörtte birini teşkil etmektedir. Gözlemci statüsünde bulunan İran, Pakistan, Hindistan ve Moğolistan’ın da üye olmaları halinde dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan küresel bir örgüt olması kaçınılmaz görünmektedir.

Örgütün özellikle ABD ve NATO karşıtı söylemleri dikkate alındığında, Batı karşıtı bir oluşum olma yolunda ilerlediğini söylememiz mümkündür. Her ne kadar Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşmasını (AKKA) askıya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2006 yılında Şanghay’da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde, herhangi bir organizasyona “rakip ya da alternatif olmak“ gibi bir amaçlarının bulunmadığını dile getirmiş ise de geçtiğimiz Sonbahar’da Batıya meydan okuyarak, ülkesinin sınırlarındaki “çok açık şekilde yapılan güç gösterisine” kayıtsız kalamayacağını belirtmiş, “Rus nükleer güçlerinin her türlü saldırıya uygun karşılığı vermek için hazır olması gerekir” demiştir. Şüphesiz, altı üye ülkenin 2007 yılında “Barış Misyonu–2007” isimli ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmiş olmasını da göz önüne aldığımızda, esas itibariyle bölgesel güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan ŞİÖ’nün, tek kutuplu Dünya düzenine meydan okumada önemli bir dayanak teşkil ettiğini söyleyebiliriz.

Yazımızda, her geçen yıl Dünya kamuoyunun gündeminde daha fazla yer almaya başlayan ve gelecekte Batı karşısında küresel bir güç odağı olması beklenen Şangay İşbirliği Örgütü’nün kuruluşu, gelişimi ve yapısı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, Örgütün Türkiye açısından bir değerlendirmesi yapılacaktır.

2. ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

A. KURULUŞU

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Orta Asya’da kurulan Cumhuriyetlerde bir boşluk yaşanmış, Rusya ve Çin de dâhil olmak üzere bu yeni Ülkelerde İslami ve etnik ayrılıkçı hareketler baş göstermiş, ABD’nin bölge ülkelerine demokrasi ihraç etme girişimleri kapsamında ayrılıkçı hareketleri otoriter yönetimlere karşı kışkırtması ve hatta bu Cumhuriyetlerin içişlerine karışmaya kadar ileriye gitmesi, Şangay İşbirliği Örgütü’nün kurulmasında etkili olmuştur. Kuşkusuz, bölgenin zengin doğal kaynaklara sahip olması ABD’nin bölgeye olan ilgisini artıran sebeplerin başında gelmektedir.

Orta Asya Cumhuriyretlerinin iç dinamikleriyle oynamaya çalışan ABD, bu ülkelerdeki otoriter rejimlerin oluşturduğu statükoyu bozmakta, çalkantılara sebep olmaktadır. Günümüzde ise ŞİÖ, ABD’nin demokrasi ihraç faaliyetlerine ve Orta Asya’daki askeri varlığına Rusya ve Çin’in tepkilerini dile getirdikleri bir platform haline gelmiştir.

26 Nisan 1996 tarihinde Şangay’da Çin, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Devlet Başkanlarının katılımıyla yapılan Zirve ile resmiyet kazanan ve Şangay Beşlisi olarak adlandırılan örgütün kuruluş amacı, diğer üye ülkelerin Çin ile olan sınır anlaşmazlıklarının giderilmesi ve sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması olmuştur. Hatta, Rusya’nın tarihten gelen çekişmeleri bir yana bırakıp Çin ile ortak bir platformda yer alması ve bu yolla Çin ile olan sınır sorunlarını çözme yoluna gitmesi de bu Örgütün kurulmasına bir sebep teşkil etmektedir.

Uranyum gibi nükleer enerji kaynakları ve altın gibi kıymetli madenler bakımından da zengin yataklara sahip olan bölgenin jeo-ekonomik özelliğinin sadece petrol ve doğal gazdan ibaret olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bölgenin bu özelliğini, burada oynanan “Büyük Oyun” için önemli bir unsur olarak değerlendirmek durumundayız.

Başlangıçta, bölgesel güvenliğin sağlanması amacıyla (terör ve sınır uyuşmazlıklarının çözümü) yola çıkan Şangay Beşlisi kısa bir süre sonra daha da ileri giderek ekonomik, siyasi ve askeri işbirliği alanlarını da kapsama almıştır.  2000 yılında Şangay Formu adını benimseyen Örgüt, 2001 yılında Özbekistan’ın da katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü adını alarak geniş bir işbirliği alanında yeni bir uluslararası örgüt olarak kurumsallaşmasını pekiştirmiştir. 11 Eylül’den sonra ABD’nin Afganistan’ı işgal etmesi ve Özbekistan ve Kırgızistan’da askeri üsler kurmasıyla beraber bölgede ağırlığını artırması, ŞİÖ’nün ABD ve NATO karşıtı söylemlerini her geçen gün daha da sert ve açık bir şekilde dillendirmesine sebep olmuş ve çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin aktörlerinden biri olma hevesini tahrik etmiştir.

Öte yandan, Üye Ülkeler, Şangay İşbirliği Örgütü’nün üçüncü bir güce karşı gelişmediğini söyleseler de, Örgütün ABD’nin bölgedeki hegemonyasını kırma ve NATO’ya alternatif bir örgüt olma çabasında olduğu açıktır. Dolayısıyla ABD ve Avrupa’nın telaşları boşuna değildir. Rusya ile Çin’in başarılı askeri tatbikatları ABD’yi bölgeden uzaklaştırmak için işbirliğine hazır olduklarını göstermektedir.

B. ÖRGÜTÜN GELİŞİMİ

1- Şangay Beşlisi

Şangay Beşlisi ilk toplantısını 26 Nisan 1996 tarihinde Çin’in Şangay şehrinde Devlet Başkanları düzeyinde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda görüşülen ilk ve önemli konu bu ülkelerin sınır uyuşmazlıklarının çözümü ve sınır bölgelerinde güvenlik ortamının sağlanması olmuştur.

24 Nisan 1997 tarihinde Moskova’da yapılan ikinci zirve toplantısında ise, sınır bölgelerindeki askeri kuvvetlerin azaltılmasından, askeri konularda bilgi değişimine kadar birçok alanda güvenlik tedbirlerinin alınması kararlaştırılmıştır.

Beşlinin, 3 Temmuz 1998 tarihinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde yapılan üçüncü zirve toplantısı ile Örgüt, sınır ve güvenlik meselelerini ele alan bir teşekkül olmaktan çıkmış ve ekonomik işbirliğini de içine alan geniş bir alanda faaliyet gösteren uluslar arası bir teşkilat haline dönüşmüştür. Bu zirvede taraflar, birbirlerinin iç işlerine karışmamaya, problemlerini barışçı yollarla çözmeye, etnik ayrımcılığa ve terörizme, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı birlikte mücadele etmeye, ekonomik ilişkilerini geliştirmeye karar vermişlerdir.

Şangay Beşlisi’nin, genel anlamda daha önce alınan kararların teyit edildiği dördüncü zirvesi 25 Ağustos 1999 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılmıştır. Ayrıca, karşılıklı çıkarlar da dikkate alınarak ekonomik ve ticari alanda işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusu bu toplantıda dile getirilmiştir.

Beşinci zirve Toplantısı ise 5 Temmuz 2000 tarihinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılmış ve Örgütün adı Şangay Formu olarak değiştirilmiştir. Bu toplantıda da, ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi kararı alınmış, buna ilaveten, ülkeler birbirlerinin hükümranlık haklarına saygılı olacağı, hiçbir surette birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede Çin’in Doğu Türkistan ve Rusya’nın Çeçenistan politikalarını desteklediklerini ifade etmişlerdir.

2- Şangay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization – SCO)

15 Haziran 2001 tarihinde yapılan zirvede Şangay Formu, Özbekistan’ın da katılımı ile Şangay İşbirliği Örgütü’ne dönüştürülmüştür. Şangay’da yapılan bu toplantıya altı üye ülkenin Devlet başkanları imza koymuşlar, ortak sınırların güvenliği için 1996 yılında başlayan süreç, beş yıl sonra, geniş bir alanda işbirliğini amaçlayan yeni bir uluslar arası örgütün oluşmasına yol açmıştır. Ayrıca bu toplantıda imzalanan diğer bir belge olan “Terörizm, Ayrılıkçılık ve Ekstremizmle Mücadeleye İlişkin” Şangay Konversiyonu olmuştur. Buradaki terör ve ekstremizm kavramları Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı tehdit eden “radikal İslamcı akımları”,  “ayrılıkçılık” ise Çin’den ayrılmak isteyen Doğu Türkistan ve Rusya Federasyonu içinde bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan’ı ifade etmektedir. Bu konversiyon neticesinde ŞİÖ’nün ilk kurumsal organı olarak Bişkek’te “Anti-Terör Merkezi” kurulması kararlaştırılmıştır.

11 Eylül saldırılarının ardından, ABD’nin “uluslar arası terörizmle mücadele” ve “ demokrasi getirme” sloganlarıyla Afganistan’ı işgal etmesi, müteakiben bazı Orta Asya Ülkeleri ile askeri işbirliğini geliştirmesi ve nihayet bölge ülkelerinin iç işlerine karışmaya kadar ileri gitmesi Rusya, Çin ve Özbekistan başta olmak üzere bölgede ABD karşıtlığını dizginlemiş ve bu ülkelerin kendi aralarındaki işbirliği arayışını daha da kuvvetlendirmiştir. Bu kapsamda,  Üye ülkelerin toprakları ŞİÖ toprakları olarak ilan edilmiş ve ABD’den Orta Asya cumhuriyetlerinde bulunan üsleri kastedilerek “ŞİÖ topraklarındaki askerî üslerin boşaltılması” istenmiştir.

7 Haziran 2002’de St. Petersburg’da yapılan zirvede; Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ana tüzük belgesi, bölgesel anti-terör merkezi kararı ve zirve deklarasyonu imzalanarak, kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Hükümet Başkanları Kurulu, 23 Eylül 2003 tarihinde Pekin’de, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 2004 yılı bütçesini onaylamışlardır. Ayrıca bu toplantıda, bölgesel ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve Örgütün daimi organlarının kurulması konuları görüşülmüş, üye ülkeler arasında çok taraflı ticari ve ekonomik işbirliği programı kabul edilmiş, bölgesel anti-terör biriminin yönetim kurulu oluşturulmuş ve ortak bir bildiri yayınlanmıştır.

17 Haziran 2004 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılan Devlet Başkanları zirvesinin ana teması “somut eylem” ve “açıklık” olmuştur. Bu zirvede liderler, Örgütün gözlemci statüsü ve üye ülkeler arasındaki yasadışı uyuşturucu trafiği ile mücadele konularında anlaşmaları kabul etmişlerdir. Ayrıca, üyeler 15 Haziran’ı “ŞİÖ günü” olarak benimsemişler ve Taşkent Deklarasyonunu yayınlamışlardır. Zirvenin hemen arifesinde Örgütün bölgesel anti-terör birimi Taşkent’te faaliyete geçmiş ve BM, AB ve diğer bağımsız uluslararası örgütlerin temsilcileri burada yer almışlardır. Ayrıca, Afganistan ve Moğolistan Devlet Başkanları da zirveye katılmışlardır. Yine bu zirvede, Moğolistan’ın talebi kabul edilerek, bu ülke Örgütün ilk gözlemci üyesi olmuştur.

Örgütün 2005 yılı Devlet Başkanları zirvesi 5 Temmuz’da Astana’da yapılmıştır. Zirveye altı üye ülkenin devlet başkanları ile gözlemci ülke Moğolistan’ın Devlet Başkanı, İran Başbakan Yardımcısı, Pakistan Başbakanı, Hindistan Dışişleri Bakanı ile ŞİÖ Genel Sekreteri katılmış ve bir zirve bildirisi yayınlanmıştır.

BM Genel Sekreteri Kofi Annan’nın daveti üzerine, ŞİÖ Genel Sekreteri başkanlığında bir heyet 60. BM Genel Kurulu toplantısına gözlemci olarak katılmışlardır.

2005 zirvesinde liderler; ABD’nin Şangay İşbirliği Örgütü topraklarındaki (Orta Asya Ülkelerinden Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan) askeri üsleri boşaltması kararlaştırılmıştır. 11 Eylül 2001 eyleminden sonra ABD’nin terörizme karşı başlattığı mücadeleye destek veren Örgüt üyeleri bu desteklerini çekmişlerdir. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu baskısından kurtulmak ve terörizme karşı ABD’nin desteğini almak isteyen Örgüt üyesi Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan 5 Temmuz 2005 Astana Zirvesi’nden sonra söylem değiştirmişlerdir. Zirvede en belirgin bir şekilde ABD üslerinin bulunduğu bu üç Orta Asya ülkesinin toprakları “Şangay İşbirliği Teşkilatı Toprakları” olarak nitelendirilmiştir. Zirvede bu şekilde bir ifadenin kullanılması Teşkilat içinde bütünleşmenin derinleştiğini ve birlik oluşturma bilincinin gittikçe yaygınlaştığını göstermektedir. Şangay İşbirliği Teşkilatı Toprakları ifadesi; Teşkilat üyesi ülkelerin topraklarının ABD’nin askeri güçlerinin bölgede etkisizleştirilmesine yönelik kullanıldığı değerlendirilmektedir. Zirvede ayrıca; İran, Pakistan ve Hindistan’ın gözlemci üye olarak Teşkilata üye olması benimsenmiştir.

Altıncı Devlet Başkanları Zirvesi 15 Haziran 2006 tarihinde Şangay’da gerçekleştirilmiş olup, toplantı sonrası ortak bir bildiri yayınlanmıştır. Pakistan, İran, Hindistan ve Moğolistan’ın gözlemci statüsünde katıldığı Zirvede liderler, finans ve ticaretten, doğalgaz alanında ortak projeler üretilmesine kadar geniş bir yelpazede işbirliğinin artırılması yönünde söylemler geliştirmişlerdir.

ŞİÖ nün 2007 zirvesi, 16 Ağustos tarihinde Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te gerçekleştirilmiştir. BM’nin de genel sekreter yardımcısı düzeyinde temsil edildiği, ABD ye karşı işbirliğinin artırılması kararı alınan zirvede özellikle, Türkmenistan’ın örgüt içindeki rolünün güçlenmesi, İran’ın örgüte daha da yakınlaşması ve Moskova ve Pekin arasındaki diyalogun yumuşaması hususları ön plana çıkmıştır. Ortak Bildiride Liderler, “Orta Asya’da istikrar ve güvenlik sadece ve sadece bölgedeki ülkelerin girişimleriyle ve bölgesel iletişimle sağlanabilir” ifadesini kullanmışlardır. İran, Hindistan, Pakistan ve Moğolistan’ın gözlemci üye olarak katıldıkları zirveye Türkmenistan ve Afganistan Cumhurbaşkanları onur konuğu olarak katılmışlardır. Zirvede Liderler, İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ve Ortak İletişim ve Uluslararası Bilgi Güvenliği Hareket Planı gibi bir dizi anlaşmaya da imza atmışlardır. Liderlerin, NATO’ya karşı gövde gösterisi olarak nitelendirilen “Barış Misyonu-2007” tatbikatını izlemek üzere Zirveyi sona erdirmeleri, dünya kamuoyunda endişelere yol açmıştır.

Netice itibariyle, 12 yıl önce aralarındaki sınır problemlerini çözmek üzere bir araya gelen beş Orta Asya Ülkesi, günümüzde Rusya ve Çin’in önderliğinde,  Şangay İşbirliği Örgütü adı altında, gözlemci üyelerle birlikte 3 milyara yakın bir nüfusu kapsayan, ABD’yi tedirgin edecek düzeyde bir küresel güç olma potansiyeli ile dünya gündemini meşgul eden bir hareket olarak karşımızda durmaktadır.

C- ÖRGÜTÜN KURUMSAL YAPISI

Şangay İşbirliği Örgütü’nün kurumsal yapısı şu organlardan oluşmaktadır: devlet başkanları konseyi, hükümet başkanları konseyi, dışişleri bakanları konseyi, milli koordinatörler konseyi, ŞİÖ genel sekreterliği, bölgesel anti-terör merkezi, daimi temsilciler, bakanlık veya kurum başkanları toplantısı, özel çalışma grupları, iş konseyi, interbank konsorsiyumu ve ŞİÖ forumu.

Örgütün en üst karar alma organı olan devlet başkanları konseyi, önemli konularda karar almak ve gerekli talimatları vermek üzere her yıl bir defa toplanmaktadır. Hükümet başkanları konseyi ise, aynı şekilde, örgütün stratejilerini tartışmak, bütçe, ekonomi ve diğer alanlardaki işbirliğine dair önemli sorunlara çözümler üretmek üzere yılda bir defa toplanmaktadır.

Diğer taraftan, örgüte üyelik üç aşamada gerçekleşebilmektedir. Bunlar: diyalog ortağı, gözlemci üye ve tam üye. 2002 yılında yapılan St. Petersburg Zirvesi’nin ardından örgütün genişleme tartışmaları gündeme gelmeye başlamış olup, üyelerin genişleme konusuna soğuk bakmalarına rağmen, halen gözlemci üye statüsünde bulunan Pakistan, Hindistan, İran ve Moğolistan’ın örgüte dahil edilme ihtimali en yüksek ülkeler olduğunu söyleyebiliriz.

3- TÜRKİYE- ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından, 1992 yılında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurulması ve gelişmesinde öncü rol oynayan, ECO’ya Türk Cumhuriyetlerinin üyeliğini sağlayan, halen AB ile tam üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye’nin, altı üyesinden 3 tanesi Orta Asya Türk Cumhuriyeti olan, dünya enerji kaynaklarının önemli bir bölümüne sahip Şangay İşbirliği Örgütü’ne tam üye veya gözlemci üye olup olmayacağı hususu gittikçe artan bir şekilde gündeme gelmektedir. Zira, her yıl yapılan zirve toplantılarıyla dünya gündemini meşgul eden ŞİÖ’ ye Türkiye’nin katılma isteğinin, zaman zaman siyasi otoritelerce de dile getirildiği bilinmektedir. Özellikle ECO’yu önemli bir bölgesel örgüt haline getirmek için çaba göstermesi gereken Türkiye’nin, bir taraftan da ŞİÖ içinde yer almaya çalışması anlaşılabilir bir tutum olacaktır.

Ayrıca, Kasım 2007’de  Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan 11. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik, İşbirliği Kurultayı’nda, Türkiye tarafından gündeme getirilen ve ortak bildiride yer alan “Türk Birliği” projesinin ilk adımı olarak bir “Türkçe Konuşan Devletler Parlamentolararası Konsey” oluşturulması kararlaştırılmış, bu kapsamda TBMM Başkanı Köksal Toptan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan meclis başkanları veya başkanvekilleri ile genel sekreterlerini Türkiye’ye davet etmiştir. Bir kısmı ŞİÖ üyesi de olan bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi, aynı zamanda Türk dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel bütünleşmesine de katkıda bulunacaktır.

Türkiye çok yönlü stratejik ve politik ilişkiler geliştirmek, jeopolitik konumuna, siyasî, tarihî ve kültürel yapısına uygun özgün politikalar izlemek mecburiyetindedir. Ülkemizde, çevremizde ve dünyada yaşanan gelişmeler Türkiye’yi istese de istemese de başrollere yönelmeye çağırmaktadır.

Şüphesiz ABD, Çin ve Rusya’nın bölgede artan nüfuzlarına karşı Türkistan Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını koruyabilmeleri Türkiye açısından son derece önemlidir ve bu nedenle Türkiye’nin bölgede dengeleyici bir rol oynaması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zira, Orta Asya Cumhuriyetleri, ŞİÖ içinde, Çin ve Rusya’yı birbirine karşı denge unsuru olarak kullanırken, diğer yandan ABD’yi de, Rusya ve Çin’in her ikisine karşı denge faktörü olarak kullanmak istemektedirler. Türkiye’nin de Doğu-Batı arasında benzer bir dengeleme politikası uygulaması gayet tabi ki mümkündür. Özellikle son günlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin hasmane bir tutumla, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik yollarını kapatma yönündeki yoğun ve etkili çabalarını dikkate aldığımızda, Türkiye’nin alternatif işbirliği projelerine ne kadar ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Türkiye, Orta Asya ve Hazar Denizi petrol ve doğalgaz kaynaklarının Dünyaya açılımını sağlayabilecek bir enerji koridoru konumundadır ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ve Mavi Akım gibi, stratejik önemi büyük yeni projelerle bu statüsünü güçlendirmeye devam etmek durumundadır. Elbette, bölgede yer alan her ülke, giderek etkinliğini artıran ve yeni bir güç dengesi haline gelen Şangay İşbirliği Örgütü’nün, kendilerine sağlayabileceği birtakım faydaları hesap etmek suretiyle bu örgüte tam üye olmuşlar veya üyelik için sıraya girmişlerdir. Örneğin, bir yanda Rusya, Çin ile ilişkilerini normale dönüştürmek ve ABD’nin bölgedeki etkinliğini kırmak amacıyla ŞİÖ’nün kuruluşu ve gelişiminde belirleyici rol oynarken, öbür yanda nükleer silah geliştirmeye çalışan İran, uluslararası izolasyondan kurtulmak için Örgüte üye olmak istemektedir.

NATO üyesi olan ve AB ile tam üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye, Batı ile olan bu ilişkilerine halel getirmeden Avrasya seçeneğini çok iyi değerlendirmek durumundadır. Zira, bu bölgede akraba toplulukları, dost ve kardeş Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri bulunmaktadır. 1992 yılından itibaren karşılıklı ticaret hacmimizin hızla arttığı bu ülkelerin doğal kaynaklar bakımından sahip oldukları zenginlikleri dikkate aldığımızda, ekonomik ve siyasal alanda işbirliği potansiyelimizin ne kadar geniş olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin Kafkaslarda etkinliğinin artırılması ve bölgesel bir güç merkezi haline gelmesi, aynı zamanda 21. yüzyılın lokomotif ülkelerinden birisi olmasının yolunu da açabilecektir.

Diğer taraftan, Şangay işbirliği Örgütü’nün temel hedefleri arasında terörizmle mücadele gelmektedir ve Örgüt islamî ve etnik ayrılıkçı terör faaliyetleriyle mücadele anlamında önemli adımlar atabilmiştir.  Orta Asya’da varlığını sürdüren bu tip terör faaliyetleriyle mücadelede yeterli düzeyde bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan Türkiye’nin, Örgüte büyük katkıları olabileceği gibi bu alanda ciddi işbirliği imkânları da söz konusu olabilecektir.

Ayrıca, Türkiye’nin Rusya ve Çin ile ilişkilerini normal zemine oturtabilmesi için Türkistan coğrafyasındaki akraba topluluklarıyla kültürel bağlarını geliştirmesi büyük önem arz etmektedir. Zira, ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip bu toplulukların birbirleriyle yakınlaşması ve müşterek bir payda etrafında toplanması herhalde zor olmayacaktır. Türkiye, toplumlar arasında kurulacak iyi ilişkilerin devletlerarası münasebetlere yapacağı olumlu yansımalardan da yararlanarak, hem Çin ve Rus halklarıyla ilişkilerini geliştirmede ve kendisinin bu halklara tanıtılmasında Türk Cumhuriyetlerini bir köprü olarak kullanabilecek ve hem de bu ülkelerle siyasi ilişkilerini güçlendirebilecektir. Böylece, jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye’nin, hem Kafkaslarda etkinliğinin artırılması ve hem de Orta Asya ve Hazar Denizi doğal enerji kaynaklarının Batıya ulaştırılmasında yeni insiyatifler alması mümkün hale gelebilecektir. Enerjide önemli ölçüde dışa bağımlı bulunan Ülkemiz açısından Şangay İşbirliği Örgütü, bu stratejik hedefin gerçekleştirilebilmesi için kaçırılmaz bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır. Nitekim Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan İran’ın, keyfi olarak ve sık sık doğalgaz kesintisine gitmesi gösteriyor ki, Ülkemizin doğal gaz kaynaklarını daha da çeşitlendirmesi ve BTC’ ye paralel, alternatif bir doğalgaz boru hattı üzerinde mevcut çalışmalarını hızlandırması gerekmektedir. Böylece, ŞİÖ ile iyi ilişkiler kurmuş bir Türkiye için, bu tür projeleri gerçekleştirmek daha kolay olacaktır.

Orta Asya’da, Çin ve Rusya’nın önderliğinde, terörle mücadeleden ortak enerji yatırım alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede işbirliğini geliştiren ve hızla kurumsallaşmasını tamamlayan Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerin artırılması Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almalıdır. Zira, jeopolitik konumu itibariyle Doğu-Batı arasında bir köprü niteliği taşıyan ve yönünü Batıya çevirmiş bulunan Türkiye’nin, ABD ve AB ile olan ilişkilerine zarar vermeden ve uygun bir zamanlama ile, geleceğin küresel güç odağı olma potansiyeline sahip böylesi bir Örgüte gözlemci veya tam üye olarak katılması, bölgede etkili bir denge politikası uygulamasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca, Şangay İşbirliği Örgütü alanı içinde bulunan Kafkasya bölgesinin jeo-kültürel yapısı, Türkiye’nin bu coğrafyada çok kısa sürede etkinlik sağlayabilmesini mümkün kılabilecektir.
4- SONUÇ

Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşan altı üyeli Şangay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization)  toplam 30 milyon kilometrekareyi aşan genişlikte bir coğrafyaya ve Dünyanın dörtte birini teşkil eden bir nüfusa sahip bulunmaktadır. Gözlemci üye statüsünde bulunan İran, Pakistan, Hindistan ve Moğolistan’ın da tam üye olmaları halinde, Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan küresel bir örgüt olması kaçınılmaz görünmektedir.

Başlangıçta, bölgesel güvenliğin sağlanması amacıyla (terör ve sınır uyuşmazlıklarının çözümü) yola çıkan Şangay Beşlisi kısa bir süre sonra daha da ileri giderek ekonomik, siyasi ve askeri işbirliği alanlarını da kapsama almıştır.  2000 yılında Şangay Formu adını benimseyen Örgüt, 2001 yılında Özbekistan’ın da katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü adını alarak geniş bir işbirliği alanında yeni bir uluslararası örgüt olarak kurumsallaşmasını pekiştirmiştir.  11 Eylül’den sonra ABD’nin Afganistan’ı işgal etmesi ve Özbekistan ve Kırgızistan’da askeri üsler kurmasıyla beraber bölgede ağırlığını artırması, ŞİÖ’nün ABD ve NATO karşıtı söylemlerini her geçen gün daha da sert ve açık bir şekilde dillendirmesine sebep olmuş ve çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin aktörlerinden biri olma hevesini tahrik etmiştir.

Şüphesiz ABD, Çin ve Rusya’nın artan nüfuzlarına karşı Türkistan Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını koruyabilmeleri Türkiye açısından son derece önemlidir ve bu nedenle Türkiye’nin bölgede dengeleyici bir rol oynaması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zira, Orta Asya Cumhuriyetleri, ŞİÖ içinde, Çin ve Rusya’yı birbirine karşı denge unsuru olarak kullanırken, diğer yandan ABD’ni de Rusya ve Çin’in her ikisine karşı denge unsuru olarak kullanmak istemektedirler. Türkiye’nin de Doğu-batı arasında benzer bir dengeleme politikası uygulaması gayet tabi ki mümkündür. Özellikle son günlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin hasmane bir tutumla, Türkiye’nin AB’ne tam üyelik yollarını kapatma yönündeki yoğun ve etkili çabalarını dikkate aldığımızda, Türkiye’nin alternatif projelere ne kadar ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Netice itibariyle, Orta Asya’da, Çin ve Rusya’nın önderliğinde, terörle mücadeleden ortak enerji yatırım alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede işbirliğini geliştiren ve hızla kurumsallaşmasını tamamlayan Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerin artırılması Türkiye’nin öncelikleri arasında olmalıdır. Bölge halkları ile derin tarihi, dini ve kültürel bağlarımız bulunması nedeniyle bu ülkeler üzerinde siyasi ve kültürel anlamda etkinlik sağlamamız herhalde zor olmayacaktır. Orta Asya ve Hazar Denizi petrol ve doğalgaz kaynaklarının Dünyaya açılmasında bir enerji koridoru mevkisinde bulunan Ülkemiz, ŞİÖ ile ilişkilerini geliştirmek suretiyle hem bu stratejik konumunu güçlendirecek hem de enerji kaynaklarını çeşitlendirme fırsatını yakalayabilecektir. Ayrıca, jeopolitik konumu itibariyle Doğu-Batı arasında bir köprü niteliği taşıyan Türkiye’nin, ABD ve AB ile olan ilişkilerine zarar vermeden ve uygun bir zamanlama ile, geleceğin küresel güç odağı olma potansiyeline sahip böylesi bir Örgüte gözlemci veya tam üye olarak katılması, bölgede etkili bir denge politikası uygulamasına da yardımcı olacaktır.

Kaynakça

* Yüksek Lisans, University of Illinois, A.B.D.
1- ÇOMAK, Hasret, Prof.Dr., “Küresel Kutuplaşma Çerçevesinde Şangay İşbirliği Teşkilatı’nın Geleceği ve Bu Durumun Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri”,  http://www.harpak.tsk.mil.tr/duyurular/SEMPOZYUM_MART_2006/06_HASRET_COMAK.doc

2- DELİÖMEROĞLU, Yakup, “11 Eylül Öncesi ve Sonrasında Avrasya”, Türk Yurdu Dergisi, Ağustos 2005, Sayı:216

3- GÜRGÜR, Nuri, “Türkiye-Türk Dünyası ilişkilerinin Anlamı Üzerine”, Türk Yurdu Dergisi, Ağustos 2004, Sayı:204

4- KAMALOV, İlyas, “Şanghay Ekseni, NATO’yu Dengeleyebilir mi?”, Stratejik Analiz Dergisi, Sayı:69, Ocak’06.

5- KAVUNCU, Orhan, Prof. Dr., “Küresel Güçlerin Bölgemizdeki Hakimiyet Mücadelesi”, Türk Yurdu Dergisi, Ağustos 2005, Sayı:216

6- OĞAN, Gökçen, “Şanghay İşbirliği Örgütü’nde Gündem Çok Kutupluluk ve Genişleme”, Stratejik Analiz Dergisi, Sayı:88

7- SOMUNCUOĞLU, Anar, “Yeni Gelişmeler Işığında Orta Asya Güvenliği”, Türk Yurdu Dergisi, Ağustos 2005, Sayı:216

http://www.turkyurdu.com.tr/modules.php?name=Dergi&file=article&sid=1196

Share This:

ÇOK KUTUPLU DÜNYA PROJESİ: ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ” hakkında 1.646 yorum

 1. Hello friends, its impressive article regarding teachingandcompletely explained, keep it up all the time.Feel free to visit my blog :: continent.anapa.org

 2. What’s up friends, how iѕ everything, and what you would liketo sɑy regarding this paragraph, in my view its genuinely remarkable designed for me.

 3. Heya! I’m at work surfing around your blog from my newiphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!Keep up the excellent work!

 4. I was recommended this blog by my cousin. I’m undecided whether or not this publish is penned by him as nobody else know this sort of thorough about my issues. You happen to be amazing! Many thanks!

 5. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 6. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 7. I will immediately grab your rss as I can’t in finding youre-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do youhave any? Please allow me know so that I may subscribe.Thanks.

 8. สังเกตจากผู้เล่นที่เค้าเล่นอยู่ตั้งแต่ต้น ตู้สล็อตออนไลน์ มักแจกรางวัล ให้ผู้วางเดิมพันตามการนับตามสถิติว่าแต่ละตู้สล็อตนั้นต้องเล่นกี่ครั้งตู้สล็อตถึงจะแจกรางวัลออกมา มั่นคง ปลอดภัย ไว้ใจ BEO777

 9. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this good article.my blog post acne treatment

 10. NexiumРІs fastidious organisms upward of Prilosec are very important, and mostly chance from disabling the two types at higher doses, neutral but Prilosec is at worst 50 diagnostic. tetracycline antibiotics Hunlyh hewshz

 11. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 12. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info particularly the ultimate part 🙂 I deal with such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 13. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thank you

 14. Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast offered vivid transparent idea

 15. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 16. I do accept as true with all the concepts you have presented to your post.They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for newbies.May you please lengthen them a bit from next time?Thanks for the post.

 17. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 18. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having issues with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 19. I will immediately grab your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me know in order that I may just subscribe. Thanks.

 20. Aw, this was a very good post. Spending sometime and actual effort to generate a great article… but what can I say… Iput things off a lot and don’t seem to get anything done.

 21. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life articles and blogs

 22. Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew whereI could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?Thanks a lot!

 23. I like the valuable information you provide in your articles.I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I willlearn lots of new stuff right here! Best of luckfor the next!Feel free to surf to my blog; kebe.top

 24. Hello to every one, it’s actually a good for me to go to see this website, it contains valuable Information.|

 25. 809662 527879Hey mate, .This was an excellent post for such a hard subject to speak about. I look forward to seeing a lot of a lot more superb posts like this one. Thanks 348592

 26. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.|

 27. What’s up i am kavin, its my first occasion to commentinganyplace, when i read this article i thought i could also create comment due tothis sensible paragraph.

 28. Howdy! This post couldnít be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

 29. It’s really a cool and useful piece of info.I am happy that you simply shared this useful information with us.Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 30. This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate infoÖ Thanks for sharing this one. A must read article!

 31. I do agree with all of the ideas you have presented for yourpost. They’re very convincing and can certainly work.Nonetheless, the posts are too brief for novices.May just you please prolong them a little from next time?Thank you for the post.

 32. I want to to thank you for this fantastic read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have you bookmarked to look at new stuff you postÖ

 33. Hello there, just was aware of your blog thru Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful when you continue this in future. A lot of folks will be benefited out of your writing. Cheers!

 34. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as Iím planning to create my own personal blog and want to know where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 35. I used to be suggested this blog by way of my cousin. I’mnot certain whether this post is written via him as no one else realize such exact aboutmy problem. You’re amazing! Thank you!My blog; Truvita CBD Review

 36. If you wish for to take much from this piece of writing then you have to apply these strategies to your won webpage.|

 37. This is a great tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very precise infoÖ Appreciate your sharing this one. A must read article!

 38. After looking into a number of the articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and tell me how you feel.

 39. Hello! I could have sworn Iíve visited your blog before but after browsing through some of the articles I realized itís new to me. Regardless, Iím certainly happy I discovered it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 40. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I truly believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you were not too busy seeking attention.

 41. Very interesting details you have mentioned , thanks for putting up. “I never said most of the things I said.” by Lawrence Peter Berra.

 42. Hello it’s me, I am also visiting this site regularly, this site is truly good and the visitors are genuinely sharing fastidious thoughts.|

 43. I needed to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it.I’ve got you bookmarked to check out new things you post…

 44. Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.

 45. That is really fascinating, You are an excessively professional blogger. I’ve joined your feed and sit up for in search of more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks|

 46. בלנז׳רי סקסי האמא הזו מקבלת זיון חזק שלא היה מבייש כוכבות פורנו, סקס אוראלי ווגינליליווי במרכז

 47. Hello there! This article could not be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this information to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 48. You’re so awesome! I don’t believe I have read through anything like that before. So great to find somebody with some unique thoughts on this subject. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 49. Hello there! This blog post couldnít be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 50. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found thatit is truly informative. I’m going to watch out for brussels.I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing.Cheers!

 51. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he actually bought me dinner simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this issue here on your internet site.

 52. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 53. Perfectly composed articles, thank you for information. “Life is God’s novel. Let him write it.” by Isaac Bashevis Singer.

 54. There is definately a great deal to learn about this topic. I really like all the points you have made. Delila Nester Sherlocke Corrine Meier Latoye

 55. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 56. Heya i am for the first time here. I came across this board and I to find It trulyuseful & it helped me out a lot. I am hoping to give one thing back and help others like you helped me.

 57. The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, nonetheless I truly thought you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 58. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 59. Hello there, I think your web site could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great blog!

 60. Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 61. Hey! Would you mind if I share your blog with mytwitter group? There’s a lot of people that I think would reallyappreciate your content. Please let me know. Many thanksHere is my blog post; 큰 가슴을 가진 뜨거운 milf는 그녀의 손가락을 즐긴다

 62. ในเวลานี้บางครั้งอาจจะไม่มีผู้ใดไม่รุ้จะสล็อตออนไลน์ ด้วยเหตุว่าเป็นเกมที่ใครๆติดใจเพราะเป็นเกมที่สร้างผลกำไรได้เป็นอย่างมาก UFABET เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จ่ายจริง จัดหนัก โบนัสมาก คิดจะเล่นสล็อตต้องไม่พลาด UFABET ครับ

 63. I have learned newer and more effective things by your blog site. One other thing I would like to say is that often newer laptop or computer os’s tend to allow a lot more memory to be utilized, but they likewise demand more memory simply to work. If someone’s computer is not able to handle a lot more memory as well as the newest program requires that memory space increase, it may be the time to shop for a new Computer system. Thanks

 64. A few things i have seen in terms of computer memory is the fact there are requirements such as SDRAM, DDR and so forth, that must fit the specific features of the motherboard. If the personal computer’s motherboard is very current while there are no computer OS issues, updating the memory space literally normally requires under a couple of hours. It’s one of the easiest laptop upgrade methods one can visualize. Thanks for giving your ideas.

 65. Iím amazed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my hunt for something regarding this.

 66. I do not even know the way I ended up here, however I believed this post was good. I don’t recognize who you’re but certainly you’re going to a famous blogger when you are not already 😉 Cheers!

 67. May I just say what a relief to uncover a person that truly knows what they’re talking about over the internet. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular since you definitely possess the gift.

 68. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 69. Can I just say what a comfort to uncover someone that actually knows what they are talking about on the internet. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should read this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular since you surely possess the gift.

 70. You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 71. Hello, I do believe your web site could possibly be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful site!

 72. Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding anything completely, but this article gives pleasant understanding even.

 73. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this topic, it may not be a taboo matter but usually people do not speak about such subjects. To the next! All the best!!

 74. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always helpful to read content from other writers and use a little something from other web sites.

 75. Spot on with this write-up, I absolutely believe this site needs a great deal more attention. Iíll probably be back again to read through more, thanks for the information!

 76. Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was truly informative. Your site is very useful. Thank you for sharing!

 77. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!Very helpful information specifically the last part 🙂 I care forsuch info a lot. I was looking for this particular info for a very long time.Thank you and best of luck.

 78. I’m more than happy to find this page. I need to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and i also have you book marked to see new things on your site.

 79. Everything is very open with a very clear clarification of the issues. It was truly informative. Your website is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 80. Can I simply say what a comfort to find somebody who really knows what they’re talking about online. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular since you definitely possess the gift.

 81. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Thanks!

 82. Excellent blog you have here.. Itís hard to find high quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 83. Good information. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon). I’ve book marked it for later!

 84. Aw, this was an extremely good post. Finding the time and actual effort to create a really good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 85. Generally I do not read article on blogs, however Iwish to say that this write-up very forced me to try and do so!Your writing taste has been surprised me. Thank you, very nice post.

 86. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having troubles with your RSS. I donít understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 87. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.Any feed-back would be greatly appreciated.

 88. I blog often and I truly thank you for your information. The article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 89. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 90. Hello there, There’s no doubt that your site might be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent site!

 91. Thank you for every other informative blog.The place else may I am getting that kind of infowritten in such a perfect means? I have a venture that I am just nowrunning on, and I’ve been at the look out for such information.

 92. Hi there! I simply wish to give you a big thumbs up for your great info you have got right here on this post. I will be returning to your blog for more soon.

 93. Right here is the right site for anybody who wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been written about for ages. Excellent stuff, just excellent!

 94. When some one searches for his required thing, therefore he/she needs to be available that in detail,so that thing is maintained over here.

 95. Thank you, I’ve just been looking for info about this topic for a long time and yours is the greatest I’ve found out till now. However, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

 96. You’ve made some good points there. I checked on the net for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 97. Great blog you have here.. Itís hard to find high quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you! Take care!!

 98. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Many thanks!

 99. Hello there, just became alert to your blog through Google,and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.I will appreciate if you continue this in future.Many people will be benefited from your writing.Cheers!

 100. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your site.

 101. A fascinating discussion is worth comment.I believe that you should write more on this topic, it might not bea taboo subject but generally people donot talk about such subjects. To the next! Best wishes!!

 102. continuously i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading here. Marilyn Ingelbert Kameko

 103. Are you interested in promotion of portals by increasing traffic?В Here traftop.biz 6.003 sat/B – 1.515 sat/WU – 19067 bytes 14kwQhoxEDjm3Ta5PXvT3vMieUcn3byLPM

 104. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I really thought you would have something helpful to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you can fix if you were not too busy looking for attention.

 105. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am going through difficulties with your RSS. I donít know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 106. ในตอนนี้บางทีก็อาจจะไม่มีผู้ใดไม่รุ้จะสล็อตออนไลน์ เหตุเพราะเป็นเกมที่ใครๆชอบใจด้วยเหตุว่าเป็นเกมที่สร้างกำไรได้อย่างใหญ่โต สล็อตออนไลน์ เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จ่ายจริง จัดหนัก โบนัสมากมาย คิดจะเล่นสล็อตจำเป็นจะต้องไม่พลาด สล็อตออนไลน์ ขอรับ

 107. I do believe all the ideas you’ve offered in your post. They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too short for starters. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 108. This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Thanks for sharing this one. A must read post!

 109. After going over a few of the blog articles on your site, I truly like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and tell me your opinion.

 110. Spot on with this write-up, I seriously believe this amazing site needs much more attention. Iíll probably be back again to read through more, thanks for the information!

 111. Hi there! This blog post could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will send this article to him. Pretty sure he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 112. I do agree with all the ideas you have introduced in your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. May just you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 113. Howdy! I could have sworn Iíve been to your blog before but after looking at a few of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly happy I came across it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 114. Iím amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog thatís equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this in my hunt for something concerning this.

 115. They don’t inform a person that you considered them and took time to select a present that was good happy birthday presents for her (Connie) them.Cancers are gentle and considerate lovers.

 116. I like reading through a post that can make peoplethink. Also, many thanks for allowing me to comment!

 117. Iím impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog thatís both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this in my hunt for something relating to this.

 118. Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a superb articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never manage to get anything done.

 119. Hi there, just became alert to your blog through Google, and foundthat it is really informative. I’m going to watch out for brussels.I will appreciate if you continue this in future. Many people willbe benefited from your writing. Cheers!

 120. This is the right webpage for everyone who hopes to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for years. Excellent stuff, just great!

 121. This is the right website for anybody who would like to find out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You certainly put a new spin on a topic that’s been written about for ages. Great stuff, just wonderful!

 122. I’m curious to find out what blog system you are working with? I’m experiencing some small security problems with my latest blog and I’d like to find something more risk-free. Do you have any solutions?

 123. Hello, I believe your website might be having browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent site!

 124. Xoilac Tv Thẳng Soccer keo nha cáiĐội tuyển nước ta chỉ cần thiết một kết trái hòa có bàn thắng để lần thứ hai góp mặt tại World Cup futsal. Nhưng, nhằm thực hiện được điều này

 125. When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get four emails with thesame comment. Is there any way you can remove me from that service?Thanks!

 126. whoah this blog is fantastic i love reading your articles. Keep up the great work! You know, many people are searching around for this information, you could aid them greatly.

 127. This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 128. Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes which will make the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 129. Hi! I just wanted to ask if you ever have anyproblems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and Iended up losing months of hard work due to no back up.Do you have any methods to prevent hackers?

 130. Aw, this was a very good post. Finding the time and actual effort to create a superb article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 131. Greetings! Very helpful advice in this particular post!It is the little changes which will make the greatest changes.Thanks for sharing!

 132. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but generally people do not talk about such issues. To the next! Many thanks!!

 133. Generally I do not learn article on blogs, but I would like tosay that this write-up very compelled me to check out anddo so! Your writing style has been amazed me. Thank you,quite nice article.

 134. I like the valuable info you provide in your articles.I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn lots of new stuff righthere! Best of luck for the next!

 135. Hi there! This post couldnít be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll send this article to him. Pretty sure he will have a great read. Many thanks for sharing!

 136. I am now not positive the place you are getting your information, but goodtopic. I must spend some time finding out more or understanding more.Thanks for great info I used to be on the lookoutfor this info for my mission.

 137. I really love your website.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as Iím looking to create my very own blog and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thanks!

 138. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks However I am experiencing problem with ur rss . Don�t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss downside? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 139. What’s up, I read your blog on a regular basis.Your story-telling style is awesome, keep up the good work!Also visit my blog post :: calendula oil

 140. Hi there! I could have sworn Iíve been to this blog before but after looking at many of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely happy I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 141. After looking at a handful of the blog articles on your web site, I seriously appreciate your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and let me know what you think.

 142. Good strategy for telling, and pleasant article to get information regardingmy presentation topic, which i am going to convey in institution of higher education.my blog post … HoseaJDepp

 143. Nice post. I was checking continuously this blog and I amimpressed! Extremely helpful information specially the last part 🙂I care for such information much. I was seeking this certain info for a long time.Thank you and best of luck.

 144. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, however I really thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 145. Itís hard to find experienced people for this subject, but you seem like you know what youíre talking about! Thanks

 146. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 147. An interesting discussion is worth comment. I do believe that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but usually people don’t talk about these subjects. To the next! All the best!!

 148. Howdy! This blog post could not be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will send this article to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. I appreciate you for sharing!

 149. I like the valuable info you provide to your articles. I will bookmark your blog and check once more here regularly. I am moderately certain I will be informed a lot of new stuff right right here! Good luck for the following!

 150. I blog often and I genuinely thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 151. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am going through troubles with your RSS. I donít understand why I can’t join it. Is there anybody else having identical RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 152. Howdy! This post couldnít be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll forward this post to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

 153. I was very happy to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you saved to fav to see new information in your web site.

 154. Howdy! This article could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 155. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be interesting to read articles from other writers and practice something from their web sites.

 156. Your style is really unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 157. Everything is very open with a very clear description of the issues. It was definitely informative. Your site is very useful. Many thanks for sharing!

 158. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of thepost I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitelyglad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 159. Hello, this weekend is pleasant in favor of me, since this occasion i am reading this enormous informative article here at my house.

 160. You’ve made some good points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 161. Your style is very unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 162. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more about this subject matter, it may not be a taboo subject but typically people do not talk about such subjects. To the next! Cheers!!

 163. Hi! I could have sworn Iíve been to this web site before but after going through many of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely happy I found it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 164. It is in point of fact a nice and useful piece of info.I am glad that you simply shared this helpfulinfo with us. Please keep us informed like this.Thank you for sharing.

 165. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 166. Right here is the perfect website for anybody who hopes to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been discussed for a long time. Excellent stuff, just great!

 167. This is the perfect web site for anybody who wishes to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has been written about for decades. Excellent stuff, just excellent!

 168. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 169. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but usually folks don’t talk about these topics. To the next! Kind regards!!

 170. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework on this. And he in fact bought me breakfast simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your web site.

 171. Coi Trực Tiếp Viettel Vs Bình Dương Trên V League 2021 Ở Kênh Nào? tcvn 104-07Đội tuyển chọn nước Việt Nam chỉ cần một kết trái hòa có bàn thắng nhằm lần thứ hai góp mặt tại World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được điều đó

 172. I need to to thank you for this good read!! I certainly loved every bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new things you postÖ

 173. Xem Thẳng Viettel Vs Tỉnh Bình Dương Trên V League 2021 Ở Kênh Nào? ku betĐội tuyển nước Việt Nam chỉ cần thiết một kết trái hòa có bàn thắng nhằm lần loại hai góp mặt trên World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được như vậy

 174. Remarkable issues here. I’m very happy to see your article. Thank you a lot and I’m taking a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 175. Thanks for this great. I am wondering if you were planning of publishing similar articles to this one. .Keep up the excellent posts!slot gacor

 176. I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to ourblogroll.

 177. Thank you, I’ve recently been looking for information about this topic for a long time and yours is the best I’ve came upon till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive about the source?

 178. I blog often and I genuinely appreciate your information. The article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed too.

 179. I seriously love your website.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as Iím attempting to create my very own website and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Appreciate it!

 180. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as Iím planning to create my own personal site and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Cheers!

 181. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 182. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 183. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always useful to read content from other authors and practice something from other websites.

 184. May I simply say what a comfort to discover an individual who actually knows what they are discussing on the web. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular given that you definitely have the gift.

 185. I’ll immediately take hold of your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize in order that I could subscribe. Thanks.

 186. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 187. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 188. You are able to seek for anything you want from the tons of films and new episodesof demonstrates which get added to Netflix frequently.Free Account – New Free Accounts And Passwordsfree accounts

 189. After looking at a few of the blog articles on your website, I honestly appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 190. You’ve made some good points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 191. I blog often and I genuinely appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 192. I blog quite often and I truly appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 193. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the site is very good.

 194. Iím amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog thatís equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this during my hunt for something concerning this.

 195. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 196. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now 😉

 197. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 198. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 199. Hmm is anyone else encountering problemswith the images on this blog loading? I’m trying tofind out if its a problem on my end or if it’s the blog.Any feedback would be greatly appreciated.

 200. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little homework on this. And he actually ordered me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your blog.

 201. After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Thank you!

 202. This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Thanks a lot!

 203. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be interesting to read articles from other writers and use a little something from their websites.

 204. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now 😉

 205. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 206. There’s definately a great deal to find out about this topic. I like all the points you’ve made.

 207. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 208. the home, you could run an anti-virus scan on your system to makesure It’s not contaminated with malware.Free Coupons – Get Free Coupon Online – Store Shipping Couponfree coupons

 209. Hi there! This post couldnít be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 210. I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely liked every part of it and I have you book-marked to see new stuff on your site.

 211. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am experiencing difficulties with your RSS. I donít understand why I can’t join it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 212. Hi there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.Please let me know. Cheers

 213. Hi my friend! I want to say that this post is awesome, great written and come with almost all important infos. IĂ­d like to peer extra posts like this .

 214. Howdy, I do believe your site could be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic site!

 215. What’s up friends, how is the whole foods thing, and what you wish forto say concerning this article, in my view its really amazingdesigned for me.

 216. You are so cool! I don’t think I’ve read a single thing like that before. So nice to discover somebody with genuine thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with some originality!

 217. It’s really a great and useful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 218. Hello! This post could not be written any better!Reading this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this write-up tohim. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 219. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I’m hoping to see the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 220. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 221. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I really thought you would have something helpful to say. All I hear is a bunch of whining about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 222. Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to generate a really good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 223. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always exciting to read through articles from other authors and use a little something from their web sites.

 224. That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.Brief but very precise information… Appreciate your sharing this one.A must read post!

 225. An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people do not talk about such topics. To the next! Best wishes!!

 226. My brother suggested I might like this blog. He wasentirely right. This post truly made my day.You can not imagine simply how so much time I had spent for this information! Thanks!

 227. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I really hope to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

 228. I truly love your site.. Great colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own personal site and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos!

 229. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering troubles with your RSS. I donít understand why I cannot join it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 230. I will immediately grasp your rss feed as I can’t in finding youremail subscription hyperlink or newsletter service.Do you have any? Please allow me know in order that I could subscribe.Thanks.

 231. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Thanks a lot!

 232. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! “The medium is the message.” by Marshall McLuhan.

 233. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may return once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 234. Nicely put. Thanks.write a good thesis statement for an essay personal statement writers best professional resume writing services

 235. Hi buddy!

  Recently I found your website while reading bunch of websites. After checking, I noticed that you did not monetize you website well. It’s okay, I just want to share my method to earn $25 – $30 per hour using simple tricks.

  If you interested what method I use, you can try check my method here: https://milesia.id/EarnMoneyFromSocialMedia

  Hope you start earning money as soon as possible.

  Have a nice day!
  Milesia

 236. Hello buddy!

  I hope you are doing well!

  I was wondering if you were currently looking for new job offers? If so, I have an interesting offer for you.

  We are recruiting people to test a new application. The task is simple: you will have to test it, write a short review about your experience as a user and list all the faults you have found.

  Click here to apply -> https://milesia.id//go/ApplyAppTestingJob

  We are looking for people who can work independently at least 5 hours a week, have a smartphone or a tablet and a good internet connection.

  If you think you can meet these criteria do not hesitate to apply today. Our team of remote workers is growing significantly.

  Best,
  Milesia

 237. It¡¦s actually a cool and useful piece of information. I¡¦m glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 238. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through issues with your RSS. I donít understand why I cannot join it. Is there anybody getting similar RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 239. It is really a nice and helpful piece of information. I?¦m glad that you simply shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 240. Can I simply say what a relief to find someone who truly knows what they are talking about over the internet. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you surely possess the gift.

 241. Everyone loves what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting! Keep up the awesome works guys I’ve you guys to our blogroll.

 242. Wow that was strange. I just wrote an very long comment butafter I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m notwriting all that over again. Anyhow, just wanted to say great blog!

 243. Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to generate a superb articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 244. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I actually believed you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

 245. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always useful to read through content from other authors and practice a little something from their web sites.

 246. This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.Short but very accurate info… Many thanks for sharing this one.A must read post!

 247. Hello there, I do believe your blog could be having browser compatibility problems. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent website!

 248. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, nonetheless I truly believed you would have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you can fix if you weren’t too busy seeking attention.

 249. I like what you guys are up too. This kind of clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 250. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

 251. Can I simply just say what a relief to uncover a person that really understands what they are talking about over the internet. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular given that you most certainly have the gift.

 252. Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to get anything done.

 253. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you should publish more on this topic, it might not be a taboo matter but usually people don’t speak about such topics. To the next! Cheers!!

 254. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 255. After exploring a few of the blog posts on your blog, I truly like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website as well and let me know your opinion.

 256. A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you need to publish more about this subject matter, it may not be a taboo subject but typically folks don’t discuss such topics. To the next! Many thanks!!

 257. I recently got a blogspot for my mixtapes that I uploaded but when I search my DJ name (even full url), it doesn’t appear in the google search. Does it take about a week for it to appear or do I have to pay to get it to come up?.

 258. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will return once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 259. You made some really good points there. I checked on the internet to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 260. I need to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you bookmarked to look at new stuff you postÖ

 261. Hi there! I could have sworn Iíve visited this site before but after browsing through a few of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely delighted I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 262. You are so cool! I do not think I’ve read anything like that before. So wonderful to discover somebody with some genuine thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the web, someone with a little originality!

 263. Good blog you’ve got here.. It’s hard to find excellent writinglike yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you!Take care!!

 264. Thank you, I have recently been looking for information approximately this subject for a while and yours is the greatest I have found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the supply?

 265. Can I just say what a relief to uncover someone who really knows what they are discussing over the internet. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should read this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular because you most certainly have the gift.

 266. Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 267. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 268. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now 😉

 269. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get four emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Kudos!

 270. When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Appreciate it!

 271. I really love your website.. Very nice colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as Iím attempting to create my own personal blog and want to know where you got this from or just what the theme is called. Thank you!

 272. I have to thank you for the efforts you have put in penning this site. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

 273. That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.Short but very accurate info… Thanks for sharing this one.A must read post!

 274. At this time I am going to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read additional news.

 275. Iím amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog thatís equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this in my hunt for something concerning this.

 276. Everything is very open with a clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!

 277. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!|

 278. I blog often and I seriously thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 279. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I really thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 280. Good day! I could have sworn Iíve visited your blog before but after browsing through a few of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely happy I found it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 281. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 282. Great blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any tips? Thanks a lot!|

 283. It’s difficult to find proficient men and women for this subject, however, you look like you really know what you’re speaking about! Thanks

 284. Hello, There’s no doubt that your site may be having browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great blog!

 285. Heya i’m for the first time here. I came across this board andI to find It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to provide onething again and aid others such as you helped me.

 286. Hey there! I just wish to offer you a huge thumbs up for the great information you have got here on this post. I will be returning to your web site for more soon.

 287. Next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I really believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you weren’t too busy seeking attention.